Αποφθέγματα φιλοσόφων και στρατηγών, ρητόρων τε και ποιητών = Praeclara dicta philosophorum, imperatorum, oratorumq[ue] & poetarum

  1. (01) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XV-XVI TOME PREMIER
  2. 62. αποφθεγματα φιλοσοφων και στρατη γων. ρητορων τε και ποιητων. στα λεγεντα, παρα αρσενιου αρχιε πιςκοπου Μονεμβάσιας. Praeclara dicta Philosophorum, Im- peratorum, Oratorumque, & Poeta- rum, ab Arsenio Archiepiscopo Mo- nembasia? collecta. Petit in-8° sans lieu ni date, mais imprime a Rome au CoIl£ge grec, vers 1519, avec les memes caracteres que ceux des Scholies d'Homire. Cc livre se compose de 116 IT. nonchiffres, signέs o-o, et divisέs en 15 cahicrs de 8 if. chacun, saufle dernier, qui η'en a que i. II importcde remarquerque la signature on est τέρέΐέβ au lieu de am, et que v« a ote omis. Le verso du premier f. et celui du dernier sont blancs. 20 lignes a la page pleine et quclquefois 21. Rarissime Edition. Vend. 50 fr. maroq. rouge, Villoi- son; 20 fr. maroq. rouge, Curee; 2 liv. 10 sh. Hebcr; 8 fr. Boutourlin. Bibliothequc nationale de Paris, Ζ 1688. Au bas de l'avant-dernier f. V, on lit les vers suivants : Χριστέ άναξ, παΤ παρβενομήτορος^ οΰποτε σεϊο λήσομαι αρχόμενος, οΰδ' άποπαυόμενος ¦ αλλ' ate! πρώτον τε xai δστατον, ίν τε μέσοισιν άείσω ¦ σίι δέ μευ χλΟθι xai έσΟλά δίδου. Et nu recto du dernier f. : Ύψιστε Πατήρ, Γίέ xai Παράχλητε, Τριάς ομότιμε, ταΤς τοϋ χορυφαίου σου τών- άποστόλων Πέτρου δεήσεσι, δεχάτω Λέοντι πρόστηΟι χατά βαρβάρων άεί, τ?) 6· 'Ρώμ*) ασειστον, άχλόνητον, εϊρηναίαν παράσχου χατάστασιν. Excclsissime Pater, Fili et Spiritus Sancte, Trinitas unius honoris, apos- tolorum principis Petri precibus, decimo Leoni sis praesidio semper contra barbaros, ac urbi Roma? quieta, imperturbata, pacata prabeas tempora. ή των τετραδίων ακολουθία, α. β. γ. δ. ε. ζ. ι\. θ. ι. κ. λ. ;λ. ν. ξ. ο. "Απαντά είσι τετράδια, πλην τοϋ δ, δυαδίου. 170 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE. Enfin au f. 2 r° commence et au f. 4 r° finit l'dpitre de"dicatoire d'Ar- sene, archev£que de Monembasie, a Loon X, reproduite ci-dessous. to παναγιοτατο και μακαριοτατο πατρι και κυριο hmetepq κϊριω λεοντι δεκατο, τησ αγιασ tot θεογ ρωμαϊκησ και καθολικησ εκκλησιασ ακρο αρχιερει, αρςενιος, ο Μονεμβάσιας αρχιεπίσκοπος, εν κτριω χαιρειν. Ό ρ.εν Σωφρονίσκου Σωκράτης ερωτηθείς, παναγιώτατε δέσποτα, τίνος χάριν οΰ συγγράφει, πολλών έν τούτω καταβαλλομένων φρον- τίδα ¦ — « επειδή όρώ, είπε, τα χαρτία πολύ των γραφησομένων γε τιμιώτερα.» Ταΰτό τούτο πυθόμενος και 6 Πραξαγόρου Θεόκριτος, δτι ¦ — « ώς μέν βούλομαι, οΰ δύναμαι · ως δε δύναται, οΰ βούλομαι » άπεκρίνατο. "Οπου δ' έκείνω τώ σοφώ άνδρε του συγγράφειν ήμελησά- την, ταΐν προειρημέναιν αίτίαιν ένεκα, σχολή γ άν εγωγε των λόγου άζιόν τι συγγράψαιμι. "Οθεν είκότως προς τον δεύτερον άπεϊδόν γε πλουν, αποτυχών της πρώτης εφέσεως. Συλλεξάμενος γαρ πολλάς τών παλαιών εκείνων βίβλους ανδρών, έν μέσω τούτων έμαυτόν ίδρυσα. Και ώσπερ έν πολυανθεΐ λειμώνι γενόμενος, άλλο τι έξ άλλου δρεψά- μενος τών λογικών ανθέων εκείνων, αντί κρίνων, ρόδων τε και τών ναρ- κίσσων, θημώνάς τινας γνωμών, αποφθεγμάτων τε και υποθηκών άνεστοίβασα · έκ τούτων δ' αύθις τάποφθέγματαάνελεξάμην. Και τών άποφθεγξαμένων κατά στοιχεΐον ενέταξα τα ονόματα, Αριστοτέλους και Αλεξάνδρου της χοροστασίας τούτων προεξαρχόντοιν, λαχόντοιν γε · δ μεν γαρ τών φιλοσόφων, 6 δέ τών στρατηγών, ώς τοϊς πλείοσι δοκεϊ, τα πρωτεία φέρουσι. Δώοόν τι θείον οίμαι ταυτί, μακαριώτατε δέσποτα, και οΐόν τις αναψυχή τοις σπουδάζουσιν εσεσθαι. Παίδευσιν γαρ ηθών, και παθών έπανόρθωσιν, και τών πρακτέων ύποθηκας πυ- κνάς, και το δριμύ και δάκνον μετά τοΰ ηδοντος περιέχουσιν ¦ ού μην άλλα και ίκανά προς τούτοις άνέσεως και χαριεντισμάτων παρέξειν έκείνοις τάς άφορμάς. Δει δέ πολλάκις και άνέσεως τοΤς σπουδάζουσιν ¦ αϊ γάρ ανέσεις παρασκευαστικά! πόνων ε'ισί, κατά Δίωνα ¦ και τόξον, και λύρα, και άνθρωπος ακμάζει δι' αναπαύσεως. "Ήν τοις σπουδαίοις SEIZIEME SIECLE. 171 χορηγησειν επαγγέλλονται τάποφθέγματα, οι, τάς θεωρητικά; ανα- γνώσεις εσθ' δτε μή δυνάμενοι φέρειν, εκλύονται, και την περί αΰτάς σπουδήν άπορρίπτουσιν. Άλλ' επειδή νόμος εστίν ήμΐν άνωθεν κρατησας, άπαρχάς κομίζειν θεώ, Ιδού και αυτός τφ νόμω επόμενος, άπάρχομαί σοι, μετά θεόν, τω παναρίστφ άρχιποιμένι, και πρωτίστω πάντων αρχόντων γε τών ύ
  3. Αποφθέγματα φιλοσόφων και στρατηγών, ρητόρων τε και ποιητών = Praeclara dicta philosophorum, imperatorum, oratorumq[ue] & poetarum
  4. αρσενιου αρχιεπιςκοπου Μονεμβάσιας.