61. ΓΕΡΑΣ ΕΙ Μ' ΟΝΟΜΑΣΕΙΑΣ ΣΠΑΝΙ ON ΤΩΝ ΣΠΟΤΔΑΙΩΝ, ΟΥΚ ΑΝ ΑΜΑΡΤΟΙΣ ΔΗΛΑ ΔΗ, ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙ ΑΣ ΦΙΛΕ'. [Au recto du f. 30, apris lemot ΤΕΛΟΣ.] Ή τών τετραδίων ακολουθία, α β γ δ το (jtiv α β γ, τετράδια, το δ δε, τριάδιον. Petit in-8° de 50 ff. non chiffros, signed α ρ γ δ, et divises en A cahiers, dont les trois premiers de 8 ff. chacun et le qua^me de 6 ff. seulement. Le" yerso du premier f. et celui du dernier sont entierement blancs. 20 li- gnes a la page pleine. Rarissimc edition, sans lieu ni date, mais imprimee a Rome, au College grec, vere 1519, par les soins d'Arsene', archevnque de 1. Dans le Recueil de» tpigramme», it y a χρίίσσονας. 2. On remarquera que ce titre forme deux vers politiques dc quinze syllabes. 3. Ce qui m'a ditcrmini a assignor Tannic 1519 comme date d'impression a cet ouvrage et au suivant, c'est que, dans I'epitre dcdicatnirn qu'il a mise en tele des Scholia d'Eu- ripide, publiecs en 1534 (voy. plus loin), Arsine aflirme qu'il se trouvait a Rome quinze' ans auparavant, soil en 1519. SEIZ1EME SIECLE. 167 Monembasie, avec les memos caracteres que les Scholies d'Homere, les Apophtegmes et les trois Discours d'Isocrale, etc. Le f. 2 (r° et v°) est oc- cupy par le dialogue reproduit ci-apres, lequel nous fait connaitre le nom de l'editeur. Le Γέρας σπάνιον se trouvc tres souvent rclie a la suite des Apo- phtegmes (voy.n0 62), mais il forme un ouvrage distinet et dont la publica- tion a precede celle des Apophtegmes, ainsi qu'il resulte des deux dernicrs vers du dialogue qu'on lira plus loin. Bibliotheque nationale de Paris, Ζ 1688, 2. L'extreme rarete de cette precieuse plaquette nous fait un devoir de donner le detail de ce qu'elle contient. F. 5. Ότι ot φιλόσοφοι χαί ot ρήτορες άλλήλΐύν χλέπται · Πορφυρίου, έχ τοΟ πρώτου τής φιλοσοφία; ακροάσεως. F. 4. Ότι ot φιλόσοφοι χαί οΕ ρήτορες, Ιστοριχο! τε χαί ποιηταί άλλος άλλου τά Ιπη χαί τάς ζήσεις συλώντες μεταφράζουσιν. έχ τών Κλήμεντος Στρωμάτων. F. 11. ϊιμωνίδου ήρωελεγεΤα περί ματαιότητος τοΟ βίου. — Φιλήμονος εις το αυτό (trois pieces).— F. 12. Μενάνδρου ε!ς τδ αυτό (trois pieces). — F. 13. Μίμνερμου ήρωελεγεΤα εις τδ αυτό (deux pieces). Τιμοχλίους εις τδ αυτά.— F. 14. Διφίλου (deux pieces). Φιλήτου (une piece). ΙΙομπηίου Μαχροο (une piece). Εΰ- φρονος (une piece). Εϋριπίδου (quatrepieces).— F. 15. Ησιόδου (une piece). 'Απολλοδώρου (une piece), θεόγνιδος (une piece). ΠολιτιχοΙ (une piece de huit vers politiques). F. 15 v°. Σωτάδου δτι δ βίος πολλών φροντίδων άνάμεστος. F. 16. Τέλητος έχ τοΟ περί βίου. F. 17. Εις τδν βίον είχονισμένον. Nous reproduisons, a litre de curiosite. cette pi£ce de vers politiques, qui est imprimec comme de la prose : Έμέ τδν Βίον, άνθρωπε, δέξαι σου παραινέτην · έτυχες, εΰρες, Ελαβες, χατέσχες μου τάς τρίχας; μή πρδς (5αστώνην έχδοβί)ς, μή πρδς τρυφήν χωρήσης, μηδέ φρόνησης υψηλά χαί πέρα τοΟ μετρίου. Γυμνόν με βλέπεις, νόησον γυμνόν μου χαί τδ τέλος ¦ ύπδ τους πόδας μου τροχοί, βλέπε μή χυλισθωσι ¦ περί τάς χνήμας μου πτερά, φεύγω, παρίπταμα! σου. Ζυγά χατέχω τ?) χειρί, φοβοΟ τάς μεταχλίσεις. ΤΙ με χρατεΤς; σχιάν χρατεΤς, πνοήν χρατεΤς άνεμου. ΤΙ με χρατεΤς; χαπνδν χρατεΐ'ς, δνειρον, ίχνος πλοίου. F. 17 V0. ΤοΟ σοφωτάτου ΨελλοΟ ίαμβοι εις άρετάς χαί χαχίας. F. 20. ΤοΟ αύτοΟ σοφωτάτου Μιχαήλ τοΟ ΨελλοΟ άναγωγαί. 'Αναγωγή εις τδν Τάλαντον (lisez Τάνταλον). F.28. ΤοΟ αύτοΟ αναγωγή είς τήν Κίρχην, βουλομένην τδν'Οδυσσέα μεταμορφοΟν. 168 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE. F. 29 V. Αίνιγμα τ5)ς Σφιγγός. — 'Ιωάννου Τζίτζου χαρχίνοι. — ΤοΟ Πτωχο- προδρόμου [xapxivoi]. F. 50. 'Ιωάννου τοΟ Τζίτζου στίχοι ήρωϊχοί ϊχοντες εις ίχαστος τά είχοσιτέσσαρα στοιχεία. ΔΙΑΛΟΓΟΣ. ΤΑ TOT ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΦΙλΟΜΛΗΗΙ, ΜΒΜΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟ!. Προλογίζει 6 Φιλομαθής. « ΤΗ \ί τι καινόν γ' έκτετύπωκας, Βιβλιοπώλα; » « ΝαΙ, φίλ', έναγχος ναι, κείνο το βιβλάριον. » « Βωκαίης επη, ή Άσκραίης ένδον έέργεις Μώσης, ώ Βίβλε; είπε ρ.οι είρορ-ένω. » « Ρήτορας ήδέ σοφούς δήπουθεν εγώ κατελέγχω, καύτόν Μαιονίδν,ν, λωποδύτας προτέρων. Άλλα δραχμήν κάτθου, πρίν μ' άνα χείρας άείρης. Καί κεν ΐδοις παρ' έμοί πολλά γε των σπανίων. Ώς βραχύς εσθ' δ βίος, κακοδαιμονίας τ' άνάμεστος, γνώσεαι, ώς δει σοι, πάρ τε 2ιμωνίδεω, πάρ τε Φιλήδονος ήδέ Μενάνδρου ¦ άλλα και αύτο,ϋ έκφρασιν είδείης του αθλίου βιότου. Αύθις Ψελλού1'ιάμβους ε'ις άρετάς κακίας τε. και άναγιυγάς τρεις ίστορίης μυθικής Ταντάλου, ήοέ Σφιγγός, Κίρκης φαρμακίδος τε, α? γ' ερμηνείας εμμορον ούρανίης. Ταϋτ' άναλεξάμενος, σπάνιον χρήμα σπουδαίοις της Μουνεμβασίης προΰθετο Αρσένιος. » « Την δραχμήν λαβε, Βιβλιοπώλ', 'ιδού. » « Άλλα καί αυτός την βίβλον σχών1; άσπασίως άπιθι. Καί μετά μικρόν λήψη πάντως, ήν γ' έπανέλθης, τ' 'Αποφθέγματα δή των σοφίης τροφίμων. » 1. Ce premier hemistichc est iucomplct iTunc syllabc. 1519

ΓΕΡΑΣ ΕΙ Μ' ΟΝΟΜΑΣΕΙΑΣ ΣΠΑΝΙON ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ, ΟΥΚ ΑΝ ΑΜΑΡΤΟΙΣ ΔΗΛΑΔΗ, ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΕ'.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΓΕΡΑΣ ΕΙ Μ' ΟΝΟΜΑΣΕΙΑΣ ΣΠΑΝΙON ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ, ΟΥΚ ΑΝ ΑΜΑΡΤΟΙΣ ΔΗΛΑΔΗ, ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΦΙΛΕ'.