59. Πορφυρίου φιλοσόφου ομηρικά ζητήματα. - Του αύτοΰ Πορφυρίου. περί του έν όδυσσεία τών νυμφών άντρου. Porphyrii philosophi homericaru qusestionu liber. Et de Nym- phai'u antro in Odyssea : opusculum. Leonis decimi Pon. Max. benefitio e tenebris erutum. impressumqueRomaein gymnasio
Πορφυρίου φιλοσόφου

ομηρικά ζητήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ομηρικά ζητήματα