56. ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΐ ΔΟΚΙ ΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΤ ΙΛΙΑΔΑ. [Au γ* du dernier f.] Έτυπώθη έν £ώμη. παρά τον κυρίνου λόφον. έν τϊ) οικία τοϋ εΰγενοΰς καί σοφοϋ ανδρός, προξένου τε τών λογίων καί κηδεμόνος άριστου αγγέλου τοϋ κολλωτίου τών απορρήτων γραμμα- τέως τοϋ άκρου άρχιερέως. ετει της ένσάρκου οικονομίας χιλιοστω πεντακοσιοστφ έπτακαιδεκάτω. της δε άναρρήσεως τοϋ παναγιωτάτου καί θεοφιλέστατου λέοντος πάπα δεκάτου ετει πέμπτω. — Ή τών τε- τραδίων κατά τάξιν ακολουθία αβγδεζηθικλμνξοπρςτυφ. Λπαντά είσι τετράδια πλην τοϋ η καί φ άπερ ε'ισί πεντάδια. Petit in-folio de 172 fT. non chifTros, signos α-φ, et divises en 21 cahiers de 8 ff. chacun, sauf les cahiers η et 9, qui sont de 10 (Γ. cliacun. Le verso 160 RIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE. du dernier f. est blanc. 54 lignes a la page pleine. Le titre ci-dessus se trouve en tete du second f. recto. Cette edition, due a Janus Lascaris et aux eleves du College grec, est devenue rarissime. Vendue 29 fr. salle Silvestre, en 1808; 40 florins, Meerman; 51iv. 15 sh. 6 d., bel exemplaire, Hebcr; 25 fr. De Bure. Marquee 12sh. a wormhole through some leaves, calf, sous le n° 12552, dans le General Catalogue de Quaritch (Londres, 1874). Un exemplaire imprime sur velin est porte dans le catalogue des libraires anglais Payne et Foss (Londres, 1850), et apprecie" a 250 liv. avec le se- cond volume de VHomere de 1488,6galement sur velin, exemplaire achete 142 liv. 16 sh. a la vente Dent. Bibliotheque nationale de Paris, Υ 178 Reserve. Au recto du premier f. on lit : LECTORI. Homeri interpres pervetustus, infinitis propcmodum maligni- tate temporum laccratus plagis, Mediceum olim Quirinalis jam Caballini montis Gymnasium adii, ibiquc baud parvo negotio in integrum restitutus, purus nitidusquc, ac millc fratribus auctus matris fecundissimae calcographorum arlis beneficio, in lucem prodeo : parentis generosa? studiorum professionis penetralia re- serans. Debes id quoquc, lector candidc, Leoni decimo, pontifici maximo, cujus providentia ac benignitate gymnasium nuper in- stitutum viget, frugisque bonse testimonium perhibens, bona sua studiosis perquam liberaliter impertit. Vale. Au verso du premier f. : ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΤΗ ΒΥΒΛΩ ΟΜΗΡΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΤΑΣ. Πάντ' άνέφαιν' είδώς γ' ώς ήλιος, άλλα και αυτό; αυτόν ό Μαιονίδης τοις άναλεξαμένοις ¦ ώς δε γ' έπισκιάει νε'φε' ηλιον, αίόλος αιών ηρεμ επεσκότεε ρήσεσιν ΰμναγόρου. Τούρ/παλι δ' ώς βορε'ης νέφε' ηλασε, γράμμ' ύττοφητών τοΰτο παλαιγενε'ων τό σκότος έσκέδασε ¦ τοΰνεκά ρν κτησασθ' οδς ίμερος άνέρος αίρει, άτρεκεος σοφίας κάλλος ε'σοψόαενοι. SEIZIEME SIECLE. 161 ΟΙ δ* υποβαλλόμενοι σμήνος σοφιών ανάπηρων χαίρετε, κηφήνες κηρία μαιόμενοι. ΤΟΥ ΑΥΤΟΓ ΕΙΣ ΟΜΗΡΟΝ. 'Οππότε δη μακάρων ές δμηγυριν ηγαγεν Έρμης Μαιονίδην, σοφίης εϊνεκ' άπειρεσίης, Μώμος άλαστησας ¦ « τοϋτ' ην ετι λοιπόν, εειπεν, αντυγος α'ιθερίου τυφλός άνηρ έπέβη. » Τον δ' αύ Λητοίδης ενένισπεν ¦ α βάσκανε Μώμε, άφρχδέως σκώπτων αΰτος εφυς γ' άλαός' θύμος δέ τρόφιμος, Διός εκγονος, εδρακεν δσσα γαία, θχλασσ', άηρ, ουρανός εντός έχει.. Ταϋτα φανών μερόπεσσι κατηλυθεν εκ Διός ές γβν · νϋν δ' ευ πάντα πορών, οΰ ζενος ώδ' ίμολεν. » Λ la fin du volume, avant la souscription rapportee ci-dessus : LEO PAPA X. Universis et singulis ad quos ha? littera? nostra? pervenerint sa- lutem et apostolicam benedictionem. Studia litterarum et bona· rum artium, qua? vitam humanam inprimis illustrare et excolere videntur, et antea, dum in minorc fortuna essemus, semper fovi- mus, et postquam ad supremum hunc honoris locum divina pro- videntia evecti fuiraus, de iis, quantum in nobis fuit, bene me- reri nunquam cessavimus; facturi idem in posterum tanto liben- tius tantoque liberalius, quanto ingenia ad artes ipsas capessendas fieri propensiora et ardentiora cognoverimiis. Cum itaque dilecti filii, adolescentes Gymnasii nostri in Quirinali colle per nos con· stituti, gra?cis artibus incumbentes, hanc antiquissimorum et nunquam antehac impressorum Homeri auctorum interpretation nem formis excudendam curaverint, nos, considerate operis utili- tate et fructu maximo, qui ex tanti tamque illustris-poeta? exposi- tione ad studiosos perventurus est, et simul habita ratione labo- rum et impensarum quas chalcographi in excudendum librum BIW.IOGBAIMIIE HCU^KIQDC. 11 .contulere, operse pretium facere visi sumus, si, ad earn rem ju- vandam, favorem et auctoritatem nostram adjiceremus. Ne quid igitur in prasjudicium Gymnasii fraudemqueet detrimentum dic- torum impressorum committatur, volumuset mandamus ne quis eos ipsos auctores, decennio proxime futuro, imprimere aut im- primi facere, aut impresses venundare, venundandosve dare, ul- lis in locis, audeat, sine licentia Gymnasii.prsefati aut ejus curam gerentium. Qui contra mandatum hoc nostrum fecerit, admiserit, is universal Dei ecclesiae toto orbe terrarum expers excommunica- tusque esto; praeterea libris et aureis quingentis ad arbitrium nostrum applicandis sine ulla remissione multator; prsecipientes universiset singulis archiepiscopis, episcopis, eorumque vicariis, necnon nostris et sanctae romanae ecelesiae officialibus et quem- Iibet magistratum tarn in alma urbe quam extra earn gerentibus, et aliis ad quos spectat, in virtute sanctae obediential, ut praemissa ad omnem instantiam dicti Gymnasii ipsiusque rectorum faciant inviolabiliter observari, contrariis non obstantibus quibuscun- que. Datum Roma? apud Sanctum I'etrum, sub annulo Piscatoris, die mi scptembris m.d.xvii, pontificatus nostri anno quinto. [1517]

ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ.