55. Μουσαίου ποιημάτιον τά καθ' Ηρώ και Λέανδρον. Ορφέως αργοναυτικά. Τοϋ αύτοϋ ύμνοι. Ορφεύς περί λίθων. Muswi opvsculum de licrone & Leandro. Orphei argonautica. Eiusdem hymni. Orpheus de lapidibus. [Au t* du dernier f.} vesetiis in akdibus λι.μ kt andreae soceri mense kovembri M.D.xvii. abedefghik Omncs quaterniones. In-8° de 80 IT. chiffres. L'ancre aldine figure sur le titre et au verso du dernier f. Pour le poeme de Musec, eette edition reproduit cclle de 1494 (voy. n° 10); pour les poemes orphiques, elle ne donne que 1c textc grec. Bibliotheque nationale dc Paris, Ύ 47Γ» Reserve. Le f. 65 (r° et v°) est occupe par les deux prefaces suivantcs, rcdigees par Demetrius Moschus, qui vivait probablement encore a cctte epoquc. ΔΗΜΗΤΡΙΟΤ TOY ΜΟΣΧΟΥ ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΕΙΣ TO ΠΕΡΙ ΛΙΘΟΝ ΟΡΦΕϋΣ. Θειοδάμαντι τω Πριάμου συνηντησεν Όοφεϋς μετά των εταίρων τινών προς Ουσίαν Ηλίου, ην έτέλει κατ' έτος εις ορός ανερχόμενος, και αΰτω της νενομισμέντης ταύτης ετησίου Ουσίας την α'ιτίαν αφηγεί- ται, λέγων υπό δράκοντας αυτόν παΐδα όντα ποτέ άναιρεθηναι κινδυ- νεύοντα καταφυγεϊν εις τό εκεί που πλησίον ιερόν του Ηλίου, ύφ' οΰ και σωθέντα ώς ό πατήρ περιεποιησατο, της του παιδός σωτηρίας κατ' έτος ήγεν Ήλίω θύματα- μεταστάντος δέ ε'κείνου των εντεύθεν, αυτός Όρφεϋς, αντί του πατρός, της τοιαύτης Ουσίας καθίσταται δια-
Μουσαίου

ποιημάτιον τα καθ' Ηρώ και Λέανδρον.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ποιημάτιον τα καθ' Ηρώ και Λέανδρον.