54. ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ ΜΕΛΕ TAI ΛΟΓΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ. [Au r du /·. 248.) ΤΕΛΟΣ. Registuvm. A.R.C.D.E.F.G.H.I.K.L.M.N.O. P.Q.R.S.T.V.X.Y.Z. AA.BR.GC.DD.EE.FF.GG.HH. Oes sunt qual- 154 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE. terni. Ioannes Macciochus Bondenus Imprimebat Fcrrariae. mi. Mense Augusti. Anno a restituta salute Millesimo Quingentesimo. Decimo Septimo. Τέλος εΐληφεν ή παρούσα βίβλος έν φερραρίη τη πόλει κρατούντος του έκλαμπροτάτου κυρίου κυρίου άλφούνσου έστένσου, δουκός. έντυ- ποΰντος Ιωάννου ματζόκου. έ'τει άπο Θεογονίας του κυρίου ημών ίησοϋ χριστού αφιζ' αΰγούστου δ : In-4° de 8 ff. non chiffres (dont le hui^mc Llanc) et 248 ff. chiffres. Marque de Timprimeur sur le titre, avec les initiales I.M. 28 lignes a la pagepleine. Edition d'une excessive rarete1, portee 7 liv. 7 sh. redmorocco extra by Bedford, sous le n° 18093, dans le General Catalogue de Qua- ritch (Londres, 1874). Bibliotheque nationale de Paris, X 1717 Reserve. Les pieces qui suivent occupent successivement les ff. liminaires 2-4. Les ff. 5-7 contiennent les tables latine et grccque. ΤΩ ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΩ ΑΡΧΗΓΩ ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΗ TE ΚΥΡΙΩ ΙΠΠΟΛΥΤΩ ΕΣΤΕΝΣΗ, ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚΚΑΗΣΙΑΣ ΡΩΜΗΣ ΔΙΑΚΟΝΩ ΚΑΡΔΙΝΑΛίρ, ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΧΑΙΡΕΙΝ. Πλείστας μεν, ώ θεοφιλέστατε κύριε, τοις την άρχην δειν οιμαι παιδείαν και άρετην έξευρεΐν πολλά πεπονηκόσι, τοϋ τε ζην ήμΐν ταύ- την κατά λόγον προτιθεϊσι, τους φιλομαθείς ε'ιδέναι χάριτας, ης παντί που ίδεΐν έ'ςεστι, ραδίως τον ταύτην Ιχνεύοντα άπασαν έκ της ψυχής κακίαν άπώσασθαι και τουτί δσον οίον τε τάνθρώπω οΰ σμικρω βάρει σώμα περικείμενον τή ταύτης κουφότητι κάνταυθΐ περιπολούμενον ίσόρ- ροπον διαπράξασθαι, προς τούτοις δε και τοις μη φεισαμένοις οΰτε τι πόνου οΰτε τι δαπάνης, έκ τοϋ μάλιστα δε διαφόρων τούτους εΰπορεΐν βιβλίων πεποιηκόσι ταϋτον όφείλειν δέον είναι νομίζω, Μάλλον δε τ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΣΟΦΙΣΤΟΥ

ΜΕΛΕTAI ΛΟΓΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΜΕΛΕTAI ΛΟΓΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ.