53. ΦΡΥΝΙΧΟΥ, ΕΚΛΟΓΗ ΑΤΤΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΟΝΟ- ΜΑΤΩΝ. "Ητις ούκ εύνομίου χωρίς, αλλά κατά τον §ρον έτυπώθη και αΰτη, του ΰοΗντος ήμϊν αρχιερατικού έπιτάγματος. [Ala fin.] Ή τοϋ φρυνίχου αυτή εκλογή, εν Ρώμη παρά Ζαχαρία τώ καλλιέργη, συν Θεώ άγίω έτυ-ώθη. χιλιοστώ, πεντακοσιοστώ, ιζ'. Μηνός Ίουλλίου πρώτη. Λέοντος δεκάτου ρεγίστου άρχιερεως, Ρώμην όσίως τε, καϊ ευτυχώς, ήνιοχοΰντος. Ή τών δυαδίων ακολουθία, α. β. γ. δ. ε. Petit in-8° do 20 ff. non chiffres, divises en 5 cahiers de 4 ff. chacun. Marque dc Calicrgi, tiree en noir, sur le titre. Premiere edition de cet ou- vrage imprime separement. Rarissima editio, aperpaucis visa (Hoffmann). Vendue 20 florins 10 kr. Crevenna. Elle se trouve ordinairement reliec avee le Thomas Magister (voy. le n° precedent). Bibliotheque nationale de Paris, X 280 Reserve. 4 AOUT 1517
ΦΡΥΝΙΧΟΥ,

ΕΚΛΟΓΗ ΑΤΤΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΕΚΛΟΓΗ ΑΤΤΙΚΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ.