49. ΤΑΔΕ ΕΝΕΣΤΙΝ, ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥ- ΣΗ ΒΙΒΑΩ. Θεοκρίτου ειδύλλια, εζ καΐ τριάκοντα. Τοΰ αΰτοΰ επιγράμματα έννεακαίδεκα. Τοΰ αΰτοΰ πέλεκυς, και πτερύγιον. Σχόλια τα ε'ις αυτά ευρισκόμενα, έκ δια- φόρων αντιγράφων, εις εν συλλεχθέντα. Au-dessous de ce titre, qui figure au recto du premier f. de la premiere partie du volume, se trouve la marque de Callergi, tiree en noir, et au recto du dernier f. de cette meme partie, on lit : Ή των τετραδίων τοο κει- μένου χατά ΐάξιν ακολουθία, α. β. γ. δ. ε. ζ. η. θ. ι. χ. λ. μ. άπαντα είσι τετράδια. πλην τοΟ α χα! μ, άτινά είσι δυάδια. La seconde partie porte, en tete de son premier f. recto, le titre sui- vant : ΣΧΟΛΙΑ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, ΕΙΣ ΤΑ ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΛΥΛΛΙΑ. έκ διαφόρων αντιγράφων επιμελώς εις κοινην ώφέλειαν συλλεχθέντα, παρά Ζαχαρίου καλλιέρ- γου του κρητός. 4Au recto du dernier f. de cette-seconde partie.] Λέοντος μεγίστου άρχιε- ρέως δεκάτου πάπα ρ^όμης δσίως αΰτην οίακονομοΰντος, καί το παρόν βιβλίον έν ταύτη ουκ εΰνομίου χωρίς τυπωθέν, πέρας εΐληφεν ηδη συν θεώ. άναλώμασι μεν, τοΰ λογίου ανδρός Κορνηλίου βενίγνου τοΰ όύϊ- τερβιέως. πόνω δε καί δεξιότητι, Ζαχαρίου καλλιέργου τοΰ κρητός. Μηνός Ιανουαρίου, ιέ. χιλιοστώ πεντακοσιοστώ δεκάτω έ'κτω. Ή τών δυαδίων τών σχολίων, κατά τάξιν ακολουθία. Α.Β.Γ.Δ. Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.Π.Ρ.Σ.Τ.Τ.Φ.Χ.Ψ.Ω. αα. ββ. γγ. δδ. εε. [An verso du mime f.} Leonis .X. Pot. Max. litteris cautum est ne quis possit tam pindarum : qui nuper cii comentarijs editus est :/ SEIZIEME SIEGLE. 135 qua thcocritum hunc impressum cum additione & comentarijs : per deceniu imprimere, aut venudare, sub pena excomunica- tionis latae sententiae refectionis darano expensaru, & amissionis librorum. Au-dessous de ce privilege se trouve une marque representant un cadu- cee semblable a celui qui figure sur le titre du Pindare (voy. page 129). Petit in-8°. La premiere partie, qui contient le texte, se compose de88ff. non chiffres, signes α-μ, et divises en 12 cahiers de 8 ff. chacun, sauf le premier et le dernier, qui n'en ont que 4 chacun. Au verso du f. 5 du ca- llier x, On lit : λείπει το τέλος τοΟ παρόντος ειδυλλίου (il s'agit de 1'Ήραχλί- σχος), χαί ή αρχή τοΟ επομένου, δπερ έξανύει έπιγράφεσθαι, ήραχλής λεο»τοφίνος. Le f. 4 de ce meme cahier χ est entierement blanc au recto et ne porte au verso que lcs mots suivants, imprimes en capitales : ΗΡΑΚΛΗΣ AEONTO- ΦΟΝΟΣ, ΕΙΔΪΛΛΙΟΝ, ΛΒ'. Enfin, au recto du dernier f. de la premiere partie, on lit la note que voici : Τόν θεοχρίτου πέλεχυν, τ6 πτερύγιον, χαί το έξης τό άνευ επιγραφής, μή έχοντες δεύτερον άντίγραφον, ούχ ήδυνήβημεν χάλλιον έπιδιορθώσαι · διό μοι χαί συγγνωστέον h γαρ χα'ι μόνον τών αντιγράφων ταΟτα ε?χεν, άτινα χάλλιον ένομίσαμεν τοΓα οΤα ήσαν τυπώσαι, ή έασαι ε!ς λήθην χαθολ^- σθεΓν. La seconde partie, comprenant les scholies, consiste en 116 ff. non chif- fres, signes A-Q etaa-εε, divisos en 29 cahiers de 4 (Γ. chacun. Du f. 112 V° au f. 116 r° on lit : Του σοφωτάτου χαρτοφύλαχος τής πρώτης Ίουστινιανής χαί πάσης Βουλγαρίας, χυροΟ 'Ιωάννου τοΟ Πεδιασίμου, έξήγησις εις τήν τοΟ θεο- χρίτου σύριγγα. Edition rare et tres recherchee'. Vend, en maroquin, 51 fr. LaValliere; 36 fr. Goutard et Soubise; 73 fr. de Cotte; 40 fr. Mac-Carthy; 20 fr. ma- roq. rouge, en 1825; 1 liv. Heber. Trois exemplaires de cette edition sont portes dans le General Catalogue de Quaritch (Londres, 1874) : n° 12812. fine copy in green morocco, gilt edges, 30 sh. —n° 12813, fine copy in a rich old french blue morocco extra binding, gilt linings and gilt edges, by Derome, from the Yemeniz and Renouard"s collections, 3 liv. 15 sh.— n° 12814, very fine large and broad copy in a rich purple morocco pro- fusely gilt, lined with yellow morocco, and having silk fly-ledves, by Bo- zerian; 5 livres. Vendu 25 fr. Renard (en 1881). Bibliotheque nationale de Paris, Υ 415 A Reserve. 1. Quanquam cditio alilina fundamentum huius edilionis habctur, attamen oratio graeca ex coilicibus manuscriplis emendata esse vidctur. Inprimis autcm Calliergus optime meri- tus est de Theocrito, cum scholia vctcra collcgcrit. Hoffmann. Au verso du premier f. de la premiere partie, on lit l'avertissement sui- vant de Zacharie Callergi : ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣ ΚΡΗΣ ΤΟΙΣ ΕΚΑΣΤΑΧΟΥ ΦΙΛΟΜΑΘΕΣΙ ΧΑΙΡΕΙΝ. Τα Θεόκριτου ειδύλλια τά πάρα τοΰ μακαρίου προτυπωθέντα Άλ- δου, και ήμεΐς δεύτερον έτυπώσαμεν, οΰχ ώς εΰ'ρομεν (εσχάτης άν τοΰτο νομισθείη παρά πάσιν άξιον κατηγορία·:), αλλά, κατά τον ε'ιω- θότα τρόπον, καλώς άμα ταΰτα και επιμελώς είς κοινην ώφέλειαν έπι- διορθώσαντες, χειρ' επικουρίας όρέγοντος Κορνηλίου Βενιγνίου τοΰ Ούϊτερβιέως. Ού πόνου γάρ μόνον τοΰτο δεϊται πολλού αλλά και δαπά- νης, ταΐς πολυγόνοις ώδΐσι της παρ' ήμιν τυπουργίας, δεύτερον και ήμεΐς, ώς φθάσαντες εί'πομεν, τοις πάσιν έτοιμα προεθέμεθα, σΰν άλλοις Θεοκρίτου τισϊ τοις μήπω τυπωθεΐσιν ¦ Ήρακλίσκον φημΐ, Ήρακλην λεοντοφόνον, Βάκχας, Ήλακάτην, Παιδικά, Δάφνιδος και κόρης όαρι- στύν, τά σωζόμενα αΰτοΰ επιγράμματα έννεακαίδεκα όντα τον άοιθ- μόν, Πέλεκύν τε και Πτερυγιον · και προς τούτοις ετι τά ε'ις αυτά ευρισκόμενα Σχόλια, άτινα έν πολλοίς διεσπαρμένα εύρόντες άντιγρά- φοις πόνω πολλω εις εν συνηγάγομεν ¦ το μεν γάρ ε'ις τοΰτο·, εκείνο δ' εις άλλο εΐχεσχόλιον. Έφ' οίς ει χαίρετε, εικός έργω δεικνύειν, 'ίνα και ε'ις το μέλλον προθυμότερους ημάς εις τους κοινωφελείς τουτουσί καλούς τε κάγαθούς αγώνας ποιήσητε. AVRIL 1516
Θεοκρίτου

ειδύλλια,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ειδύλλια,