47. ΠΙΝΔΑΡΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑ. ΠΥΘΙΑ. ΝΕΜΕΑ. ΙΣΘΜΙΑ. Μετά έξηγήσεως παλαιάς πάνυ ώφελί [/.ου, και σχολίων δαοίων. Impressi Romae per Zachariam Calergi Cretensem, permissu S.D.N. Leonis. X. Pont. Max. ea etiam conditione, ut nequis BIBLIOGRAPHIC HELLENIQVE 0 130 BIBLIOGRAPHIE HELLENIOUE. alius per quinquennium hos imprimere, aut uenundare Libros .possit : utque qui secus fecerit, is ab universa dei Ecclesia toto orbe terrarum expers excommunicatusque censeatur. [Au recto du dernier f.] Ή τοϋ πινδάρου περίοδος αΰτηί, των ολυμπιο- νικών, πυθιονικών. νεμεονικών τε καί ίσθμιονικών, έν Ρώμη τη βασι- λίδι των πόλεων, πάρα τοις ο'ικίοις τοΰ μεγαλόπρεπους Αυγουστίνου τοΰ κισίου έντυπωθεΐσα, πέρας εϊληφεν ήδη σΰν θεώ. άναλώμασι μέν τοις αΰτοΰ, δια παραινέσεως τοΰ λογίου ανδρός Κορνηλίου βενίγνου τοΰ οΰϊτερβιέως. πόνω δε καί δεζιότητι, Ζαχαρίου καλλιέργου τοΰ κρη- τός. νΕτει τώ άπο της ένσάρκου οικονομίας τοΰ κυρίου ημών ιησοΰ χριετογ, χιλιοστώ, Φιέ..μηνός αύγούστου, ιγ'. ΛΕοντος δεκάτου μεγί- στου άρχιερέως, οσίως οίακονοΐΑοΰντος Ρώμην. Ή τών τετραδίων κατά τάζιν άκολ υϋία. α.β.γ.δ.ε.η. θ. ι.κ.λ. μ. ν.ζ. Α.Β.Γ.Δ.Ε. Ζ. Η. θ. Ι. Κ. Α. Μ. Ν. Ξ. Ο. Π. Ρ. "Απαντά είσι τετράδια, πλην τών, α. ι. ν. ζ. δντων τριαδίων, καί τοΰ. Θ. πενταδίου. In-4° de 240 ff. non chiffres (et non 242, car le premier cahier ne se compose pas de 6 ff., comme le registre l'indique par erreur, maisde4ff. seulement). Le f. 66 (f. 6 du cahier t) et lef. 168 (f. 10 du cahier θ) sont cntierement blancs. Le v° du dernier f. ne contient que l'aigle a deux ΙέΙββ; semblable a celle qui est reproduite a la page precodente. Cette odition de Pindare est rare et recherchee. Vendue 104 fr. bel exemplaire, maroquin rouge, De Cotte; 67 fr. .maroquin rouge dent. Firmin-Didot; 50 fr. Mac-Carthy; 34 fr. 50, Coulon; 95 fr. Ambroise Firmin-Didot (vente de 1878)-et 55 fr. (vente de 1881). «In hac rara edi- tione, dit Hoffmann, Scholia graeca primum prodierunt. Callergi in Olym- pus, Nemeis et Isthmus codd. meliores Aldinis, in Pythiis autem deteriores adhibuit. Ca3terum haec editio, quanquam vitiis typographies non vacat, omnium reliquarum fundum esse luculentis argumentis liquet. » Bibliotheque nationale de Paris, ¥ 314. Au verso du titre, on lit la piece de vers suivante : ΛΑΜΠΡΙΔΙΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙφ ΒΕΝΙΓΝρ Τφ ΟΥΙΤΕΡΒΓΕΙ. Ευδοξος θύμβρις πάρος οΰκ έχάρασσεν άγαυούς Ελλήνων μόχθους χαλκογράφοισι τύπ^ις · ry τόδε [λέν τέρας, ην και, νη Δία, πουλϋ δικαίως · έργον γάρ μεγάλη Ρώμη εοικε μέγα. Νϋν δε γε τοΰτο^τέρας πέιε σοΐς, Κορνήλιε, δώροις. χ! ήμΐν γραικοτύπου κάλλος επήλθε πόνου ¦ ώς δ' άλλοις προφέρει λοιπών πόλις αΰτη άνασσα. οΰτω και βίβλοις φαιδροτέραις κρατέει. NOVEMBRE 1515
ΠΙΝΔΑΡΟΥ,

ΟΛΥΜΠΙΑ. ΠΥΘΙΑ.ΝΕΜΕΑ. ΙΣΘΜΙΑ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΟΛΥΜΠΙΑ. ΠΥΘΙΑ.ΝΕΜΕΑ. ΙΣΘΜΙΑ