46. ΟΠΠΙΑΝΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕ. ΟΡΡΙΑΝΙ DE NATVRA SEV VENATI ONE PISCIVM LIBRI QVINQVE. [Au f. 69 y°.} Τέλος, και τω Θεώ δόξα. τών του Οππιανοΰ αλιευτικών. Ενθάδε πάντων Ιχθύων πάντα γένη δ γράψας ούτος συναθροίσας τοις νέοις (λόχθον δέδωκε. και κόπον του [/.ανθάνειν. [Χ.ηδ SEIZIEME SIECLE. 127 [Au f. ΊΟ verso.] abcdefghi. Quaterniones omnes. Impressum Florentiae in Aedibus Philippi Iuntae Florentini. Anno ab incarna- tione .D.XV. supra mille mense Iulio Leone Decimo Pontifice. Petit in-8° de" 72 ff. non chiffres', signes a-i, et divises en 9 cahiers de 8 ff. chacun. Le f. 71 est entierement blanc et le f. 72 est occupe par la marque juntine. Dans la plupart des exemplaires, ces deux derniers ff., qui completent le cahier t, manquent, et dans d'autres on trouve seule- ment le f. blanc. 27 lignes a la page pleine. Au f. 70 recto se trouvent les επιδιορθώσεις βιβλίου. Premiere et rarissime edition des Halieutiques*. Vendue 16 fl. Crevenna; 20fl. Rover; 101 fr. Ambroise F.-Didot (3evente, 1881).5 Bibliotheque nationale de Paris, S non porto, Roserve. La lettre suivante occupe le f. 1 verso et finit au f. 2 recto. BERNARDUS JUNTA D. MARCO MUSURO, VIRO DOCTISSIMO, S. P. D. Mecum saepenumero, vir doctissime, cogitavi, animoque fluc- tuant non semel revolvi si quid aut ingenio perquirere, aut in- dustria aggredi, aut viribus perficere possem quod tibi gratum esse existimarem. At quia nostras enervatas vires minores esse perspexi quam uttalem provinciam suscipere, susceptamve ad finem perducere possent, nil hactenus supra vires tentandum esse judicavi. Nunc autem, diis auspicibus, amicorum ope et tua erga omnes alios non vulgari benignitate fretus, dum graecorum pariter ac latinorum ampliora volumina brevibus enchiridiis claudere paro, Oppiani 'Αλιευτικών βιβλίον abs te aliisque omnibus litterarum haud ignaris maxime laudatum, nostris pulcherrimis typis, ni me φιλαυτίας communis fallit error, jamjam tuo nomine cudere tuisque auditoribus, aliisque Musarum cultoribus legendum dare \. Brunet a commis une erreur en n'attribuant que 64 ff. a ce livre. Hoffmann affirme que le f. antipdnultitone est blanc; mais il a certainement voulu dire ponullieme, puisque le f. antipenultiome, ou 70·, est occupe au recto par Verrata, et au verso (comme le dit Hoffmann lui-meme) par la souscriplion. 2. Schneiderus lianc omnium veterum cditionumoptimam et emendatissimam habct. HOFFMANX. 3. Bicn qu'il n'en ait pas &li fait mention au catalogue, cet cxemplairc est incomplet du 72· feuillct. 128 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE. visum est. Quinque hujus doctissimi poetae libros miro ordine distinctosin hoc opere intuebuntur, aureis prorsus litteris con- scribendos seu potius memoriae mandandos, intimisque cordis penetralibus committendos. Ibi piscium omnium quicunque vada Neptuni secant caerula, loca, mores, inter se praelia, cibos, molem. vitae longitudinem, multiplicemque venationem, luce clarius in- spicient. Ut autem libentius hoc legant opusculum, postquam isthic apud te tribus exemplaribus nostrum tua ope castigatius redditum fuit, totidem hie quoque apud nos vetustissimis codi- cibus diligentissime examinatum esse non ignorent. Ornatissi- mum igitur hunc poetam άπ' αρχής (ut aiunt) άχρι τέλους, legere ούχ δχνώσι. Quod si minora forsan quam ut te deceant haec tibi nostra videbuntur munuscula, non Musuri ingenium singularesque virtutes, sed tui Bernardi vires animumque metiri non dedigneris. Vale. Le beau-pere d'Alde, Andro d'Asola, n'avait pas vu sans deplaisir Musu- rus accorder ses soins a cette odition des Halieutiques. II lui en garda meme rancune, car, dans la preface de I'Oppien par lui publie en 1517, il apprecie l'edition juntine en termes fort desobligeants pour l'illustre savant grec. Mais cette appreciation, uniquenient inspiroe par une mesquine ja- lousie de mitier, n'a pas obtenu la ratification des critiques modernes, qui s'accordent a declarer que, loin d'ameliorer le texte, d'Asola n'a riussi qu'a le corrompre dans la plupart des passages oil il s'est dcarte de l'edi- tion parue chez Junta. Dans la lettre suivante, adressee a d'Asola1, Thdo- dore Rentios, de Chio, professeur a l'Universito de Turin, exprimait deja l'avis que l'edition aldine d'Oppien avait besoin de corrections : Et8
ΟΠΠΙΑΝΟΥ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΝΤΕ.