42. Μουσαίου ποιημάτιον τα κατ' ήρώ και λέανδρον. Musaei opusculum de erone et leandro. [A la fin.] Έτυπώθη εν κομπλούτου ακαδημία, ην δ α'ιδεσιμώτατος φραγγίσκος ξιμένης θεία πρόνοια γαρδενάλιος της Ισπανία.ς και τολέ- του αρχιεπίσκοπος εποίησε, και λογιωτάτοις έν πάση σοφία άνδράσιν έμεγάλυνε, δεξιότητι δημητρίου δούκα του κοητός. In-4· sans date, mais imprime avec les memes caractercs que le Nou- veau Testament et les Erotemata de Clirysoloras (voy. n°" 40 et 41) et tres vraisemblablement a la memo epoquc. Cettc rarissime ct precieuse
Μουσαίου

ποιημάτιον τα κατ' ήρώ και λέανδρον.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ποιημάτιον τα κατ' ήρώ και λέανδρον.