41. Erotcmata chryso Ερωτήματα του χρυσό lorac. λωρα. De formationc Περί σχηματισμού τών temporum ex libro chalcondylac. χρόνων έκ τών χαλκον- δύλου. Quartus gazac Το τέταρτον του γαζή de coiistruclionc. περί συντάξεως. Dc auomalis verbis. περί ανωμάλων ρημά- των. De cncliticis. περί εγκλιτικών. Sentcnliae monosticlu ex γνώμαι μονόστιχοι εκ varijs poctis. διαφόρων ποιητών. [Au redo du dernier /".] Impressum in compluti academia ab Arnaldo Guillelmo Brocario. Anno Dni. M.ccccc.xiiij. Die voro decimo Aprilis. — Registru huius operis. Omnes sunt quatcrni. Preter .a.x. que sunt duerni.a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.u.x. In-4° de 100 ff. nonchiffres, signesa-x, et divises en 21 cahicrs dc8 ff. chacun, sauf le premier et lc dernier, qui n'en ont que 4. Le verso du dernier f. est blanc. Les armes du cardinal Ximenes figurcnt sur le titre. Le texte grec est accompagne d'une version litterale et interlineaire; mais le quatrieme livre de Theodore Gaza (qui commence au verso du f. signe Oiiii), le Traiti Περί ανωμάλων βημάτων (f. signe t, recto), le ΊΙρωδιανοΟ περί έγκλινομένων χα! εγκλιτικών και συνεγκλιτικών μορίων (f. 0 VCTSO du Cahiei't) et les Γνώμαι μονοστιχοι (f. u, verso) sont imprimes en grec seulement. Le verso du titre est occupe par l'alphabet grec, et les 3 ff. suivants par des invocations, l'Oraison dominicale, la Salutation angelique, le Symbole des Apotres (avec le Filioque), et le commencement de l'Evangile scion S. Jean. Au f. signe b, recto, commencent les Erotemata. Au verso dc l'avant-dcrnier f. on lit le curieux colophon suivant, ou l'editeur de ce livre, Demetrius Ducas, le Cretois, donnc de curieux details sur l'etat peu SEIZIEME SIECLE. 119 florissant oil sc trouvaient les lettrcs grccqucs en Espagne, lors tic son ar- rivee dans cc pays. Nous avons cru devoir le reproduirc en fac-simile, afin de mettre sous les yeux du lecteur un specimen des types employes dans rimprimeric d'Alcala a cette epoque. %HJiulp\oc λονκας όκρΗ0* 7οΐς έμ κοΑίπλον τον άκαλΗΛχίά σσίονλαίοις £ ν ισράτΤειμ. Εγώ έλβώμ Αΐέμές ίσ^αμίαμϋϊροσκαλεσβεισϊσα^ ρσίον άιλεσυιιοοτάτονίΗςίσπαμίασ γαρλεμαλι ον lite έλλΗμι Λος φοομίπς λΗλομότι Χάριμ. ένρώμ λεχιεγάλΗμ ελλΗμικάομ βιβλίωυ όδ5ορίαμ> Α Αΐαλ= λομ έιοίεΤμερΗΑλίαμ,ώςδιόμΙεΗμ έΛΐοί,κα}γραΑΐ^ Αίατικά και ϊσοίΗτικά "Τίμα ΧαρακτΗρσιμ δις έμε*= τνΧολεμ εμτνιρώσας νΛΐίμ έλοορΗσάλΐΗμ ¦ ΑΧΗλε*5 μος 6ντε έμΙαΤσαιεγάλαις Ιηα έμτνϋϊώσεωσ λα Χΰάμοασ, 6 ντε έμ Ιαϊς "Ταλαιπωρία! ς "ΙΗς λιορθώσε ως έ«οι σν^αγωμβοΐΑέμον.άλΛάΑΐό^ος όςΗχιέραι και κοιμώς άμαγιμωσκωμ>και άμτιγράορωμ,και λι* ορθωμ>ΑΐόγιςλΐΗρκονμ.νΛλέτερομ ονμεστί 7ά νπε juov και ίλρώτι και άγρνσ^μία και λαπάμκ ζσομι*= ©έμτα> ένγμα>Αΐόμωςλδξασθαι, και αχοί Χάριμ όιλε ^αι,Χάριμ λέ παρνΑχωμ άπειλΗφέμαι όΑίολογΗΟω. ει σδ5ονλά^ομτες εμ "Τη έλλΗμικΗ παιλεία λόγιο» ά τσοβπσεσβε. ερρωσβε- Au recto du dernier f. se trouvent les vers suivants : LAURENTIUS MARTINUS BRADYGLOSSUS DE LILLO AD LECTORES. Intumuit pharia cithara thymbraeus Apollo, dulcia virginco carmina monte canens; Pcnthcos Amphion divino pectinc muros struxit ct Hysmenon carmine mulsit ovans. Hesperias dulcis decorat Demetrius oras, Candida cui nimium Calliopea favet; quo veterum cecinit raajori fulgure nullus, cum quicunque suo fulguret ore potens. En agit ipse virum nitidi qua caerula fessos Branchiade ignipedes Tethyos unda lavat, quaque vagam Phoeben tyrias nox mergit in undas, Demetri et toto nomen in orbe micat; qua rutilis humeros Pallantis fusa capillis sidereo nitidum dat Phaethonta polo, Erigonesque patrem donat rhodopeius umbris Ampelos, et Thetidis Parrasis imbre caret; ac per hyanteos populos interrita virtus gorgoneis tensum tangit Atlanta comis. Au bas du meme f. recto se trouve la marque de l'imprimeur. Livre d'une insigne rarete. Vendu 108 fr. Gohier; 5 liv. 15 sh. 6 d. et 7 liv. 17 sh. 6 d. Heber; 500 fr. par le libraire Maisonneuve, de Paris, qui l'avait achete 25 fr., en Espagne. Bibliotheque de M. le prince G. Maurocordato. [1514]

Ερωτήματα του χρυσολωρά, Erotemata chrysolorac. Περι σχηματισμού των χρόνων εκ των χαλκονδύλου. De formatione temporum ex libro chalcondylac. Το τέταρτον του γαζή περι συντάξεως. Quartus gazae de consturctione. Περι ανωμάλων ρημάτων. De anomalis verbis. Περί εγκλιτικών. De enclitieis. Γνώμαι μονόστιχοι εκ διαφόρων ποιητών. Sententiae monostichi ex varujs poetis.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ερωτήματα του χρυσολωρά, Erotemata chrysolorac. Περι σχηματισμού των χρόνων εκ των χαλκονδύλου. De formatione temporum ex libro chalcondylac. Το τέταρτον του γαζή περι συντάξεως. Quartus gazae de consturctione. Περι ανωμάλων ρημάτων. De anomalis verbis. Περί εγκλιτικών. De enclitieis. Γνώμαι μονόστιχοι εκ διαφόρων ποιητών. Sententiae monostichi ex varujs poetis.