37. Ερωτήματα του χρυσολωρα. Περί ανωμάλων ρημάτων. Περί σχηματισμού των χρόνων έκ του χαλκονδύλου. Τό τέταρτον τοϋ γαζή, περί συντάξεως. Περί εγκλιτικών. Γνώμαι μονόστιχοι έκ διαφόρων ποιητών. Erotemata Chrysolorse. De anomalis uerbis. De formatione temporum ex libro Chalcondylse. Quartus Gazse de Constrnclione. De Encliticis. Sentential monostichi ex uarijs poetis. [A la fin.] Venetijs in sedib. Aldi m.d.xii. In-8° de 296 pages. Ancrc aldine sur le titrc. Bibliothequc nationale de Paris, X -f- 284 A, Reserve. Page 2, on lit la preface suivantc. ALDUS C/ESARI ARAGONIO S. P. D. Manuel Chrysoloras, qui, primus Juniorum, reportavit in Ita- liam litteras graecas casque ipsas Florcntiae multos, ut aiunt, an- nos professus est, rudimenta grammatices graecae linguae et doctc et breviter composita edidit. Ea nos, liortatu Marci Musuri Cre- tensis, viri doctissimi, qui nunc publice profitctur Vcnctiis, frc- quenti semper ac gravi auditorio, litteras graecas, imprimenda curavimus. Turn alia quaedam addidimus non inutilia iis qui graece discere concupiscunt. Quamobrem meas esse parteis duxi, pro mea erga familiam Aragoniam ac in te praecipue henevolen- tia, si ilia sub tuo nomine publicarem excusa typis nostris, mu- nerique ad te mitterem, ut ipsis legendis ediscendisquc proficias plurimum graecis litteris, quarum cs studiosissimus; quando sic jam latinis profecisti, nondum annos natus duodecim, ut ct car- mine et prosa orationc quod legis intelligas. Incumbe igitur, mi
του χρυσολωρα

Ερωτήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ερωτήματα