36.-η 'ίερολογίον συν θεώ, -ερίγον τά κάτωθεν γεγραμμένα. ' [Au recto du demier f.]. ο παρόν ώρολόγιον ένετίαις έντυπωθέν, πέρας ειληφεν ηδη συν θεώ. άναλώμχσι μεν, κυροΰ Ιακώβου δεπεντίου, τοΰ εκ τοΰ λέκου. πόνω δε, και δεξιότητι, ζαχαρίου τοΰ καλλιέργου, τοΰ έκ όειθύμ/ης. τει τώ από της ένσάρκου οικονομίας τοΰ κυρίου ημών Ιιοσοΰ χριστοΰ, χιλιοστώ, πεντακοσϊοστώ, έννάτω. μηνός αϋγούστου, κγ'. αϊ τοΰτο οΰκ εΰνομίου. χωρίς, τώ,ν νοσφιζο,μένω,ν ένεκα, τους πόνους τών προαθλησαντων. Α. [α], β. γ. δ. ε.ζ. η. θ. ι. κ. λ. μ.ν. ζ. ο. π. ρ. ς.τ. υ. φ.χ. ψ. ω. παντά είσι τετράδια, πλην τοΰ ' δντος δυαδίου*. και τοΰ ώ, τριαδΊ'ου. In-8" de 192 IT. non chiffres, divises en 25 cahicrs de 8 ff. chacun, a l'exception du premier, qui n'en a que 2, et du dernier, qui n'enaqueG. Le verso du dernier f. est blanc. On rcmarque dans ce livrc, ainsi que dans les deux precedents, l'absenccde la marque dc Callergi. Cette edition dc I'Horologium est d'une insigne rarcte; marquee 6 liv. 10 sh., fine copy, in the original Venetian binding, with tlie ; yrtrail and bool.plale of Pirckheimer, sous le n° 17953, dans le General Catalogue de Qua- ritch (Londres, 1874). Bibliotheque de M. le prince G. Maurocordato. Au f. 2 (r° et v°) se trouve la curieuse preface suivante. ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ο ΚΑΛΛΙΕΡΓΉΣ ΤΟΙΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙΣ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΘΕΟΓ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΛΗΘΤΝΘΕΙΗ. Οι προ ημών αίδέσιμοι έν Χριστώ και περιπόΟητοι αδελφοί ταύτης άρξάμενο·. της τέχνης, τα εις την γραμματικην συντελοΰντα έτυπώ- σαντο (εαγον πχντός επαίνου άξιον, τών γαρ άπασών αΰτη επιστημών 1. J'ai cru inutile de rcproduirc le restc du litre, qui occupc dcui pages, le mot Ώρολόγιον indiquant suffisamraent la nature du livre ici decril. 2. Ce S'jaciov n'est en realite qu'un ρονάδιον, e'est-a-dire un caliier de deux IT. SEIZTTCME SlfcCLE. 97 κρηπίς έστι και ρίζα) ' άμα τε τα ποιητικά και τά εις την έςω φιλο- σοφίαν, Οεΐόν πως και αυτή τοις καλώς χρωμένοις, ώς οίνεύματι θείω, ε'ις την ?βω εαυτούς τρέόαντες και θείαν φιλοσοφίαν. Έγώ δέ τα. τοιαύτα κατά το παρόν έάσας. θεία τινί έπιπνοία και γνώμ·/] θεοσεβών τίνων άνίίρών, τα εις την άκολουΟίαν της αγίας και καθολικής του θεοΰ εκκλησίας αναγκαία τε και χρήσιμα έντυποΰν ήρξάμην, α οί σοφοί διδάσκαλοι και θεηγόροι κήρυκες αύτης, θεολογικώς τε άρια και φιλοσόφου, έμμούσως έμελώδησαν ¦ ίν' αυτός ποριζόμενος τά προς το ζην αναγκαία, και ΰμα; συν τούτοις εΰπορεΐν ποιήσω, οι' ολίγου τίνος και του τυχόντος άναλώματος, ών και μετάπολλοΰ δυσπόριστα γένοιτ' αν ύμιν. Ή πίκρα γαρ του γένους ημών ξυμφορά καί πολύτροπος αιχ- μαλωσία φευ! τούτου αίτιον έγένετο. Καί οΰ μόνον ήρξάμην, ώς εϊρηται ύμΐν, αλλά και το Ώρολόγιον ήδη συν θεώ μετά της προσηκούσης έκτελέσας επιμελείας, ώσεί θεμέ- λιον έθέμην κάλλιστον καί αρχήν ήδίστην τοΰ προκειμένου μοι άθλου, καί ετι τοΰτο πρόχειρον τοις θέλουσιν έ'χειν. Μεθ' ο, θεοΰ συναιρομένου καί υμών συνεργούντων, την Παρακλητικην, τά Μηναία, τό τε Τριώ- διον καί το Πεντηκοστάριον τυποίσω ¦ και, προς τούτοις, εϊ τι άλλο χρήσιμον καί άνχγκαΐον δόξει ήμΐν εις την αυτήν πραγματείαν. Διό. αίδέσιμοι αδελφοί, παρακαλώ ύμας, μη φειδώ τις εαυτούς κατεχέτω τοΰτο κτασθαι, άλλ' αφειδώς πάντες λάβετε, συνωνούμενοι τούτω καί την παρά θεοΰ χάριν ' δι' ην α'ιτίαν, σαφώς γνώσεσθε. ίυλλέξαντες γάρ εκείνα ήμεΐς ά άφθόνως άνηλώσαμεν, οΰ μέρος ων προϋπεσχόμεθα, άλλα τά πάντα τυπώσομεν · έφ' οίς ταΰτα ποιήσαντες εΰαρεστήσετε καί αυτοί σύν ήμΐν θεώ. Χιορίς γάρ της υμετέρας βοηθείας, δυσχερή ήμΐν ταΰτα γενήσεται. Διό μη όκνεΐτε, άλλ' αίτιοι γίνεσθε τοΰ ε'γκαι- νισμοΰ τοΰ θείου καί ζωηφόρου κήπου της αγίας καί μεγάλης τοΰ θεοΰ Ικκλησίας, Ίνα οί ευλαβέστατοι ημών καί τίμιοι ίερεϊς, εΰπορίαν έχον- τες τών αναγκαίων, ακαταπαύστως εύχωνται υπέρ ημών, α'ινοΰντες ιαί εύλογοΰντες τό πάντιμον όνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Τίοΰ καί :οΰ αγίου Πνεύματος, νΰν καί άεί και εις τους αιώνας τών αιώνων. αμήν. miiMOGIUPIIIK HF1.I.KNIQUE. 71512

Ωρολόγιον συν θεώ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωρολόγιον συν θεώ