35. "Εκθεσις παραινετική Άγαπητοϋ διακόνου, προς Ίουστινιανόν τόν καίσαρα, ήτις παρ' Ιλλησι, βασιλικά ονομάζεται σχέδη. Opusculum Agapeti diaconi : do officio regis : ad Iustinia- numCaesarem. [Au v° du f. 12, apres le mot Τέλος.] Ετυπώθη ενετίαις οΰκ εΰνο|Λΐ'ου χωρίς, παράζαχαρία καλλιέργη τώ έκ ρειθείμνης. Ετει τω άπο της χριστού γεννήσεως, χιλιοστώ πεντακοσιοστώ έννάτω. Μηνός (Λαίου, ενδέκατη. [Au ν du f. 22.] Impressum Vcnetiis non sine Priuilegio apud Zacharia. Calliergem Rhetymnensem. Anno. M.D.IX. Maii Luce Vndecima. Petit in-8° de 22 ff. non chiffres, divises en 5 cahiers. Lc premier ca- hier, de 2 ff. settlement, comprend le litre el un avis Ad lectorkm par un anonyme. Le second (de 4 ff. sign, a, on) ct le troisiemc (do 6 ff. sign, p, p«, pin) contiennent le textc grcc, qui commence (f. 3 r°) par cet intitule: ΕΚΘΕΣΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΑΓΑΠΗ- ΤΟΓ ΔΙΑΚΟΝΟΓ, ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ TOT ΘΕΟΓ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΝ II ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ, ΩΔΕ ΠΩΣ ΕΧΕΙ. Τώ Οειοτάτω, xal εύσε6ε?άτω ρασιλεΤ ημών Ίους·ι[νι]ανώ, 'Αγαπητός 6 έλάχι<:ος διάχονος. Le quatrieme (de 4 ff. sign, a, a2) et le cinquieme cahier (de 6 ff. sign, b, bn, bin) sont rcmplis par la traduction latinc, qui commence (f. 15 r°) par l'intitule suivant : Expo- sitio capitum admonitoriorum edita extepore ab Agapelo Diacono sanc- tissimae Dei magnae ecclesiae. quorum apex litterarius sicpole habet. 25 lignes a la page pleine pourletextc, ct 27-28 pour la traduction. Livre d'une insigne rarete. Vendu 5 sh. 6 d. Pinelli; 10 sh. Heher. Bibliotheque royale de Munich, P. Gr. 4. Relie avec le n° precedent.
Άγαπητοϋδιακόνου

Έκθεσις παραινετική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις παραινετική