34. έξεψάλματα, περιέχοντα τα κάτω γεγραμμένα. ήγουν. Ίήν άλφάβητον. Το παναγία τριάς. Το πάτερ ημών. Ίήν εύλογίαν της τραπέζης, προ τοϋ γεύσασθαι. Ίήν μετά το γεύσασθαι εΰχαριστίαν. Γα έν τω έσπερινω άδόμενα, καΐ άναγινωσκόμενα. Ία έν τη θεία λειτουργία. Τά έν τω μικρώ άποδείπνω. Το μεγαλύνει ή ψυχή μου. Το ελέησαν με ό θεός κατά το μέγα ίλεός σου. Το δ κάτοικων έν βοηθεία τοϋ υψίστου. [Au verso du dernier f.] Ό τχ-ί'.νο; ύν.ών και ελκν'.ττΊ; εν jrjJTTw χίελ^ο;, ζκ/χρίχς ο κχλλιέργν,ς ό εκ ρειθείμνν,ί, τ·?, χύτοΰ ο$ςιότΥ,τΐ. χκί χνχλοψ.Χ'ϊΐν Ιδίοις, εΐ; κ,οινην ώοέλεικν, τουτονί τον νκρκκτΐίρχ καΐ τύπον των γραμμάτων έ-οιΫ,τατο. ές ού το παοόν [ίιβλίον ένοικων ένετίκι;, ηον) συν θεώ ετυ—ώσχτο. ϊ~ζ·. τώ άπό τ/,; έν9Χ3κου οίκονο- 7.ίχς του κυρίου Υίμών ί·/ιιο5 νριττου, /'.λ·.οττ<ύ. πεντχκο<ϊΐος·ώ έννχτω. [ΛΤ,νό; κπριλλίου, ιο". Petit in-8° de 16 ff. non chiffres, divises en 4 cahiers de 4 ff. chacun, signes o, an; 6, 6ιι; γ, γιι; δ, δ». II y a 27 lignes a la pagepleine. L'exem- plaire de ce Iivre qui a servi a faire la presente description est le seul connu. Bibliotheque royale de Munich, P. Gr. 4. Relie avee le n° suivant.

έξεψάλματα,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. έξεψάλματα,