31. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ τραγωδίαι έπτακαίδεκα. ών Ινιαι μετ'εξηγήσεων, εϊσΐ δέ αδται. Εκάβη Ορέστης Φοίνισσαι Μήδεια Ιππόλυτος Αλκηστις Ανδρομάχη Ικέτιδες Ιφιγένεια έν Αύλίδι Ιφιγένεια εν ταύροις Ρήσος Τρωάδες Βάκχαι Κύκλωψ Ηρακλεΐδαι Ελένη Ιών 80 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE. EVRJPIDIS tragcedise septendecim, ex quib. qusedam habent commentaria & sunt hse. Orestes Phoenissae Hippolytus Alcestis ache Supplices Iphigenia Iphigenia in Tauris Troades Bacchae Heraclidse Helena Hecuba Medea Androni Aulide Rhesus Cyclops Ion [An recto de Vavant-dernier /".] veneths apvd ALDVM MENSE febbvabio M.D.III.— Hoc in libro cautum est priuilegio ut in Caeteris1. Deux volumes in-8°. Le premier volume se compose de 268 if. non ch;f- fres, divises en 34 cahiers (dont 25 de 8 ff. : Α, Β, Γ, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Λ, N, Ξ, Π, Ρ, Τ, ϊ, Χ, Ψ, Ω, AA, BB, ΔΔ, EE, ZZ, ΘΘ, Π; 3 de 10 ff. : Ο, Σ, KK; 5 de 6 ff. : θ, Μ, Φ, ΓΓ, ΗΗ; et 1 de 4 ff. : Δ.), plus 4 if. non signes, a la fin, ou sont )a table des pieces, le registre, la souscoption et I'ancre aldine. Le 4e f. du cahier Δ, le 6e du cahier Φ, et le 6e du cahier MI sont entierement blancs. Le second volume se compose de 190 ff. non chiffres, divises en 25 ca- hiers, dont 18 de 8 ff. chacun : ΛΛ, NN, S3, 00, ΠΠ, ΡΡ, ΤΤ, ΦΦ, XX, ΩΩ, AAA, BBB, ΔΔΔ, ΕΕΕ, ΖΖΖ, ΘΘΟ, III, KKK; 2 de 10 ff. : MM, ΣΣ; 5 de 6 ff. : rr, ΓΓΓ, HHH; et 2 de 4 ff. : W, AAA. Le second volume n'a pas de titre general. II commence par le Rhesus. 30 ligncs a la page plcine. Cettc edition est la premiere de la plupart des pieces qu'elle renferme, au nombre de dix-huit, y compris YHercule furieux, dont le titre ne fait pas mention, mais qui a ete ajoutee a la fin du second volume. II manque VElectre, qui fut imprimee pour la premiere fois a Rome, en 1545, et les fragments de la Danae, qui ne parurent qu'en 1597, a Heidelberg. Quoi- que cctte edition soit reconnue comme tres fautive, elle est fort recherchoe, ct les beaux cxemplaires se trouvent difficilement8. 1. Dans le second volume, il y a ce legcr changement : Hoc in libro cautum est ut priuilegio in Cceteris. 2. Ilanc editionem Brunck, ad Phosn. 1263, vituperat quod ex parum cmendatis codi- cibus manuscriptis cdita est. AUamcn omnes fere reliquoe editioncs ejus textum reccperunt. 0|iorinus primus in adnotationibus suis Aldi contextum emendatiorem reddere conatus est. Ca;teruin in tcxtu ipso omnes editioncs Basilcenses Aldinam secutse sunt. Hoffman». SEIZIEME SIECLE. 81 Vendue 65 fr. Gouttard; 80 fr. maroquin bleu. F. Didot, en 1808; 140 fr. Chardin; 192 fr. Mac-Carthy; 78 fr. Curee; 26 fl. 25 k. Meerman; 7 liv. 10 sh. premiere reliure en maroquin, mats avec des piqures de vers, Heber; 4 liv. 12 sh. Butler; 99 fr. maroquin rouge, Giraud; avec YSlectre, edition de 1545, 6 liv. 10 sh. Libri, en 1859. Marq. dans le Ge- neral Catalogue de Quaritch (Londres, 1874), sous le ne 17921, green morocco extra, gilt edges, 3 liv. 15 sh., et dans le General Catalogue An raeme Iibraire (Londres, 1877), trois exemplaires, n° 2860, very fine copy in old calf gilt, arms on sides, 3 liv. 16 sh.; n° 15382, fine and very tall copy, orange morocco extra, by Lewis, aldine anchor on sides, gilt and tooled edges, 8 liv. 8 sh.; n° 20893, blue morocco extra, gilt and mar- bled edges, by ChamboUe-Duru, 5 liv. — Renouard mentionne trois exem- plaires de cet Euripide imprimes sur velin, dont l'un appartient a notre Bibliotheque nationale. Cette raeme Bibliotheque possede aussi deux autrcs exemplaires precieux du meme livre sur papier; le premier revetu d'une reliure ornee du chiffre de Henri U, roi de France; le second enrichi de notes marginales en francais, de la main de Jean Racine; c'est celui-ci qui nous a servi a rodiger la presente notice, il porte la cote : Υ 388 Rέserve. Au verso du titre du premier volume, on lit l'epitre suivante. ALDUS ROMANUS DEMETRIO CHALCONDYLiE, VIRO CLARISSIMO, S. P. D. Si starent Athenae illae, olim virtutum omnium domicilium, Demetri doctissime, deflerem una cum illis bonorum librorum et factam abhinc mille annos, et fieri assidue jacturam plurimam et miserabilem. Nam, ut taceam tot librorum millia in ilia Ptolemaei Philadelphi bibliotheca, omnium quae unquam fuerunt longe maxima, quo tempore C. Caesar, ut totum sibi terrarum orbem subigeret, et humana et divina jura pervertebat, infelicissime conflagrasse : ut taceam citra annos sexaginta et libros in tola Graecia και αυτήν τήν 'Ελλάδα deperditam, nonne in Italia, tempes- tate nostra, maximas bonorum librorum bibliothecas vel direptas paucis annis vidimus, vel nescio quo infortunio conclusas, ac tineis et blattis destinatas \idemus? Sed quoniam Athenae jamdiu nullae sunt, tecum, qui solus tua doctrina ncjis illas repraesentas, hanc visum est deflere calamitatem. Quanquarn consultum est optime a Deo studiosis omnibus excudendi librorum invento et laboribus nostris; quandoquidem mille et amplius boni alicujus autoris BIM.IOGIUPHIE HELLKN1Q0K. 0 volumina singulo quoque mense emittimus ex Academia nostra. Et nunc decem et octo Euripidis tragoedias tibi, qui es Graecorum omnium setatis nostras facile princeps, nuncupatas damus, non multo post in septem primas daturi et commentaries. Vale. NOVEMBRE 1508 — MAI 1509.
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

τραγωδίαι επτακαίδεκα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. τραγωδίαι επτακαίδεκα