27. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑ 5 ΦΩΝΑΣ ΝΛΪ VliO ΦΩΝΉΐ ΑΜΜΩΝΙΟΥ ΜΙΚΡΟΥ TOY ΕΡΜΕΙΟΥ. [A la fin.] Ένετΐησιν έτυπώΟη, δαπάνη τοΰ ευγενούς και &ογ.(μ.ου ανδρός κυ||ρίου Νικολάου βλαστού, του κρητός. ουκ άνευ μ.έντοι προ||νου.ίου. "Ετει τώ άπο της Χρίστου γεννήσεως χιλιοστώ|| πεντακοσιοστώ, σκιροφοριώνος έννάτη φθίνοντος, έπι άρχοντος Αυγουστίνου Βαρβαδίκου || τοϋ μεγαλοπρεπέστατου, την βασιλίδα τών πόλεων || ταύτην ευτυχώς ήνιοχοΰντος. In-folio de 58 ff*. non chilTies, divises en A caliicrs dc 8 ff. chacun et 1 caliier dc C 11'.; signatures A-K. 57 lignes a la page. Le premier et le dernier f. sont Wanes. Le litre, la lcllre inilialedu texte et la vignette d'en- tctc sont tires en or dans l'cxemplairc que j'ai sous les yeux et qui appar- tient a M. le prince 6. Maurocordalo, niais ils sont imprimes en rouge dans laplupart.dcs cxcmplaires. Les caracteres de ee rarissime ct precieux livrc sont les memes que ecus du Grand Elymologique et du Simplicius, mais on n'y voit pas figurer le nom dc Zacliarie Callcrgi h cote du nom de Ni- colas Vlastos; nous sonunes cependant convaincu que cette edition fut exe- cutee par l'illustrc typographe cretois, et nous cxposcrons plus loin, dans la notice sur la Therapeutique dc Galicn, les raisons qui nous ont fait adopter cette opinion. Ouvragc tres recherche des amateurs. Vendu 6 liv. 18sh. Pinelli; 50 flo- rins, Mccrman-, 50 fr. Boutourlin, ct (avee le Simplicius sorti des memes presses, en 1499) 10 liv. Ileher. Bibliothequc nationalc dc Paris, It -f 86 A, Reserve.
ΑΜΜΩΝΙΟΥΜΙΚΡΟΥ TOY ΕΡΜΕΙΟΥ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΦΩΝΑΣ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΦΩΝΑΣ