24. ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΥΙΙΟΜΝΗΛΙΑ ΚΙ2 ΤΑ2 ΑΙ.Κ \ ΚΑΤΗ- ΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ [Au verso de l'avant-dernier f.] To σιμπλικίου υπόμνημα ε{ς τάς δέκα κατηγορίας τοΰ άριστοτέλους έντυπωθέν,|| πέρας ειληφεν ήδη σί)ν θεώ έν ένετίαις* άναλώμασι μεν τοΰ ευγενούς καί 8οχΙ\/.οΐ) ά.\$$ς, || κυρίου Νικολάου βλαστού τοΰ κρητός" πόνω δε καί δεξώτητι, Ζαχαρίου καλλιέργου|| τοΰ κρητός. των λογίων ανδρών χάριν, και λόγων ελληνικών έφιεμένων. "Ετει τώ άπό τής|| Χρίστου γεννή- σεως χιλιοστώ, τετρακοσιοστώ, ένενηκοστώ έννατω. || Πυανεψιώ- νος, πέμπτη φθίνοντος. Au recto du dernier f., apres les mots Ή των τετραδίων ίΟύτης αδτη σοι φίλε, se trouvent les signatures (Λ-Φ) avec lc debut de chaque feuille* typo- graphique, et au-dessous la marque dc Zacliarie Callergi, pareille a cellc du Grand itymologique, mais tiree en noir. La marque de Nicolas Vlastos figure sur le litre. In-folio de 168 ff. non chiffres, signes Λ-Φ, et divises en 21 cahiers de 8 ff. chacun, saufle premier, qui en a 10, etle dernier, qui n'en a que 6. Le titre de depart, f. 2 recto, se trouve au-dessous d'un ornement dans le genre de celui que nous avons reproduit page 5G. Titre d'entree en ma- ture, vignette d'en-tete et initialcs des chapitres sont tires en rouge. Dans quelques excmplaircs, lc titre proprement dit est imprime en or. Superbe etr'arissime edition, vendue 52'florins, Crevenna; 29 florins, Rover; 78 fr. salle Silvcstre, en 1809; 4 liv. 4 sh. Sykcs; 56 florins, Mcerman; 30 fr. Boutourlin. Marque 3 liv. 13 sh. 6 d. fine copy, blue morocco extra, gilt edges, bound by Simier, dans lc General Catalogue de Quaritch (Londres, 1874), sous lc n° 12384, provenant de la collection Yemeniz. Bibliotheque nationale de Paris, R 105 Reserve.
ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΕΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΕΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ