22. Έπιστολαι διαφόρων φιλοσόφων, ρητό- ρων, σοφιστών, εξ προσ τοϊσ είκοσι, ων τά ονόματα εν τη έξης ευρήσεις σελίδι. Epistolai diucrsorum pliilosophorum. ora- torum. Rhctorum sex & uiginti. Quorum nomina in sc- quenti inucnies Pagina. 'Επιστολικοί τύποι και ονόματα των συνταξαμένων τάς έν τηδε τη βίβλω περιεχόμενα? έπιστολα'σ. Συνέσιος. Διογένησ. Θεοφύλακτος. ΔημοσΟένησ. Κράτησ. Αιλιανός. Πλάτων. Άνάχαρσις. Αινείας. Λριστοτέλησ. Εύριπίδησ. Προκόπιοσ- Φίλιππος. Θεανώ. Διονόσιοσ. Αλέξανδρος. Μέλισσα. Δυσις. Ίπποκράτησ. Μυϊα. Άμασις. Δημόκριτος. Αλκίφρων. Μουσώνιος. Ήράκλειτοσ. Φιλόστρατος. τέλος. 'Επιστολών άθροισις ανδρών πανσόφων. ους δ πριν έβλάστησεν ώσ ρόδα χρόνοσ, ών ρεΐ μεν άνθοσ, ή δέ τοϋ ^ι,ύρου χάρισ μένει διαρκώσ εϊσ πνοήν εΰωδίας· 52 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE. και των σοφών γαρ ή μεν ακμή του βίου πτηνώς παρήλθεν ή δέ τών λόγων χάρισ μένει διαρκώσ εις άείμνηστον κλέος. Epistolares stili & nomina corn qui coposucrut quas hoc uolumcn continct cpistolas. Syncsius. Demosthenes. Plato. Aristotelcs. Philippus. Alexander. Hippocrates. Dcmocritus. Heraclitus. Diogenes. Crates. Anacharsis. Euripides. Theano. Melissa. Mya. Alciphron. Pliilostratus. Thcophylactus. Aelianus. Aeneas. Procopius. Dionysius. Lysis. Amasis. Musonius. Epistolarum congregatio uirorum doctorum Quos priscum prodnxit ecu rosas tempus; Quarum &si dellnit flos, at nngucnti clcgatia Pcrmanct satis ad stalum honi odoris ; Sic & doctorum &si uiridis setas uitae Velocitor transacta est, at lucubrationu eleganlia Pcrmanct abundc ad sempiternam gloriam. [Au recto du dernier f.J αβγδετζηΟικλμνξοπρστττυφχψωΑΒΓΔ. χ-χηά. έστιτετράδια πλην τών αβγδες έςαδίων και 0 πενταδίου και -Χ-, ττ τριαδίου, και Δ δυαδιου. Omncs quaterni prater αβγδεί sexternos & 0 quinternii & Χ, ττ, ternos &Aduornum.— Vcnetiis apud Aldum menso Martio M. ID. cum ]>riuilcgio ut in caateris. In-4° de2C6 ff. non chiffrcs, dont Ic 86" entierement blanc, ainsi quo le verso du dernier. 20 lignes a la plupart des pages pleincs, 27 dans quel- ques-unes sculcmcnt. QUINZIEME SIECLE. 53 ΈπιστολαΙ Epistolae Βασιλείου τοΟ μεγάλου. Basilii Magni. Λιβανίου τοϋσοφιστου. Libanii Rhetoris. Χίωνος του πλατωνικού. Chionis Platonici. Αίσχίνου και Aeschinis & 'Ισοκράτους των ρΊητόρων. Isocratis oratorum. Φαλαριδος του τυράννου. Phalaridis Tyranni'. Βρούτου ρωμαίου. Bruti Romani. Απολλώνιου του τυανέως. Apollonii Tyanensis. 'Ιουλιανού τοϋ παραβάτου. Iuliani Apostatae. [Au verso du dernier f.] άπαντα έστι τετράδια πλην των ζ.η.σ. τριαοίων. Omnes sunt quaterni prater ζ.η.σ. ternos. — Ένετίησι xai τούτο παρ' άλδω τοις φΟασασιν δμοιοτρόπως. Venetiis apud Alduni. cade qua cae- tera coditione. In-4° de 138 ff. non chiffres, dont le dernier tout blanc. 26 Iignes a la plupart des pages pleines, 27 dans quelques-unes seulement. Ces deux recueils, qui ne doivent pas etre separes, se trouvent habituel- lement relies ensemble, mais presque toujours la premiere partie est placee apres la seconde; car la seconde partie est bien celle qui contient au verso de son premier f. l'epitre dedicatoire d'Alde a Codrus Urceus, datee du 15 des calendes de mai 1499, et la premiere celle qui porte dans sa souscrip- tion les mots mense martio, et dans l'avis en grec de Hare Musurus 29 mars 1499 (μουνυχιώνος φθίνοντος τρίτη). La seconde partie dut memepa- raitre plus tard que le mois de mai, car le litre, au verso duquel figure l'epitre a Codrus Urceus, n'a pas ete iraprime apres l'achevement du vo- lume, comnie cela se pratique generalement aujourd'hui, mais en nienie temps que le premier cahier, dont il fait partie integrante. Edition rare. Vend. 48 fr. La Valliere; 130 fr. maroq. rouge, Caillard, 48 fr. Larcher; 97 fr. maroq. bleu, Chardin; 51 fr. maroq. rouge, en 1. Pour les lettres de Phalaris, d'Apollonius de Τ jane et de Brutus, cette edition rc- produit celle qui avait paru l'annee precedente a Venisc, par les soins de Bartholonueus Juatinopolitanus, et dont la souscription est ainsi concuc : Ex adibut Bartholomai Juttino- politani, Gabrielis BratichelUntit, Joannis Bittoli et Benedicti Mangii Carpensium, M.llD, xiiii cal. Iulias. Cette edition de 1498 est imprimce avec les memes caractcres que le Suidas de Milan (voyez n· 25), imprime lui-meme par Jean Bissoli et Iienoit liansi, de Carpi· 54 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE. 1825; 150 fr. tres bel exemplaire, en 1827; 4 liv. 10 sh. Heber; 1 liv. 12 sh. et 3 liv. 13 sh. 6 d. Butler. Marque 5 liv., fine copy, in old calf, purple morocco, yellow edges, sous le n° 17897, dans le General Catalo- gue de Quaritch (Londres, 1874). Vend. 109 fr. A. F.-Didot (en 1881). Bibliothdque nationale de Paris, Ζ 533. Bibliotheque Mazarine, 11341 A. La postfacc suivante commence au verso du f. antepenultieme de la pre- miere partie et finit au recto de l'avant-dernier. μάρκου toy μουςουρου. Ώς [Λεν Ένετίησι το παρόν ένετυπώθη βιβλίον, δτι και παρ' Άλδω καί ώς οΰκ άνευ προνομίου και δτι μουνυχιώνος φθίνοντος τρίτη, χιλιοστώ τετρακοσιοστω ένενηκοστφ εννάτω άπό της θεογονίας έ'τει, ταύτα δη ούτε προς έμοΰ λέγειν, ουδέ των φιλολόγων ουδείς άνποτε της τοιαύ- της άπειροκαλίας ουδέν άπόναιτ' αν αγαθόν. Εί δε τις των ακριβώς τοις των πέλας έλλείμμασιν έπεξιόντων άηδώς έ'χοι προς ην έ'κκεινται τάξιν αί παρ'ημών έπιστολαί, ένθυμείσθω και ημάς οΰκ αν ούτως αΰ- τάς άγνοησαντας διαθέσθαινώς δ χρόνος άπήτει καθ'ό'ν των έπιστειλάν- των έ'καστος ηνθησεν, εϊγε πασών ηΰποροΰμεν ευθύς αρχομένης της πραγ- ματείας. Αίς γαρ εΐχομεν έπιχειρησαντες όλίγαις οΰσαις, τάς εκάστοτε μνηστευομένας ήμϊν, δποιασοΰν άξιώσαι προειλόμεθα λήξεως, η την έκ τούτων ώφέλειαν άφελέσθαι τους φιλολόγους. "Ετι κάκεΐνο πάντας ε'ιδέναι βουλοίμην, μάλιστα μεν ήμΐν του άριστα διορθώσεως την πραγ- ματείαν έ'ξειν μελησαν. Ε'ι δέ. τι που παρέδραμεν η διεστραμμένον είναι .γράμμα η τι τοιούτον, οίον ουδέ τοις άκρω φασί δα- κτύλω της ελληνικής γευσαμένοις φωνής, έμποδών αν προς την εννοιαν τοΰ κειμένου γενέσθαι. Έν μέντοι τοις Αλκίφρονος εστίν ού τα της εννοίας διημαρτησθαι, μηδέν ημών παρά τα έν άντιγράφοις άνη- κέστως ουσι διεφθαρμένοις ριψοκινδύνως καινοτομεΐν τολμησάντων. Όθεν ούδ' έκεΐνό γ1 αν ε'ι και μάλα φορτικον ειπείν ύποστειλαίμην, μη- δένα τών καθ' ήμας τά τοιάδε μεταχειριζομένων, επί τοις αύτοϊς οίς ημείς ένετύχομεν άντιγράφοις, ύγιέστερον αν ταύτην έπανορθώσαι την βίβλον, εί δ' δμοίως ήμϊν οΰ φθονώ, ώστε τον έφ' άπασι σκωμμάτων εΰποροΰντα ;/.όψ.ον ένταΰθα μηδέν εχειν μωμησασΟαι τέλεον, δ δικαίως άν ήμΐν προστριβείη, ε'κτός ει μη τυχόν αυτά γε ταϋτα τα κατά την κορωνίδα δυσχεραίνοι στωμύλα. ALDUS MANUTIUS ROMANUS ANTONIO CODRO URCEO S. P. D. Collegimus nuper, Codre doctissime, quotquot habere potuimus graecas epistolas, easque typis nostris excusas, duobus libris publicamus, praeter multas illas Basilii, Gregorii et I.ibanii, quas cum primum fuerit facultas, imprimendas domi servamus. Auc- tores vero quorum epistolas damus sunt numero circiter quinque et trigihta, ut in ipsis libris licet videre. Has ad te, qui et latinas et graecas litteras in celcberrimoBononiensi gymnasio publice pro- fiteris, muneri mittimus, turn ut a te discipulis ostendantur tuis, quo ad cultiores litteras capessendas incendantur magis, turn ut apud te sint Aldi tui μνημόσυνον et pignus amoris. Vale. Venetiis, quinto decimo calendas maias Μ.Π). 8 JUILLET 1499.

Επιστολαί διαφόρων φιλοσόφων, ρητόρων, σοφιστών, εξ προς τοις είκοσι, ων τα ονόματα εν τη εξής ευρήσεις σελίδι = Epistolae diversorum philosophorum, oratorum, rhetorum, sex & viginti quorum nomina insequenti in venies Pagina

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολαί διαφόρων φιλοσόφων, ρητόρων, σοφιστών, εξ προς τοις είκοσι, ων τα ονόματα εν τη εξής ευρήσεις σελίδι = Epistolae diversorum philosophorum, oratorum, rhetorum, sex & viginti quorum nomina insequenti in venies Pagina