ΣΥΝΟΨΙΣ ΜΙΚΡΑ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 591 ΣΥΝΟΨΙΣ ΜΙΚΡΑ, Περιέχουσα τον 'ΑκάΟιστον "Τμνον, τους δυο Παρακλητικούς Κανό- νας τής Θκοΰ μετά τών Ευαγγελίων αυτών, τήν Άγίαν Μετάληψιν, κα'ιτά Προσόμοια κατ' έπιτομήν των κατά Μη*να Άγιων, μέ το σημεϊον του >ί< εις τους έορταζομένους 'Αγίους, νεωστ'ι επιμελώς μετά τίνος προσθήκης μετατυπωθεϊσα. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, αχπδ'. Παρά Νικολάω τω Πετζάνα.424 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE Au recto de l'avant-dernier feuillet : Έτυ-ώθη ε!ς τήν Βενετίαν a~o τον Νικόλαον Πετζάνα, εις τους χίλιους Ιξαχοσίους όγδοήντα τέσσερεις. Και ζουλιέται εις τήν Μερτζαρία, εις το σημεΐον τοΰ Κρίνου. In-16 de 172 pages et 2 feuillets non chiffres, dont le dernier blanc. Titre tire en rouge et noir avec encadrement. Bois dans le texte. Sur le titre, la marque de l'imprimeur, une fleur de lys tiree en rouge, laquelle se trouve repetee au recto de l'avant-dernier feuillet. Impression rouge et noire.' Rare. La disposition du titre n'a ete conservee que pour les deux premieres lignes seulement. Bibliotheque nationale de Paris : Inventaire, Β 17294. Bibliotheque de l'Arsenal : Theol. 2261. 8".
  3. Νικολάω τω Πετζάνα