1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 558 ΚΑΊΉΧΗΣΙΣ ΙΕΡΑ. "Ητοι, Τΐ)ς θείας, και Ίερδς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Έξήγτ,σις. Και Έξέτασις των XeiPOTONOYMGNCON Ο μου και μετά πολλών άλλων. Προς ωφέλειαν των Πιστών και μάλιστα συντεινόντων. Εκδοθέντα Προστάξει Του έκλαμπροτάτου, καΙ Παναιδεσιμωτάτου Κυρίου, Κυρίου ΧΡΙΣΤΟΔΟΓΛΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ, ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Παρά δε ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙ Του ''Αδελφού. Κριτοΰ τΐ;ς Πολιτείας, Ίατροΰ, κα''ι Φιλοσόφου, Συντεθέντα όμοϋ, και άφιερωθέντα Tfj Έκλαμ-προτάτη CYTKAHTCOi Των Κορυφών. Ένετίτ;σι, Παρά Νικολάω Γλυκεΐ, τω έξ ''Ιωαννίνων. ΑΧΠΑ''. CON LICENZA DE'' SVPERIORI, Ε PRIV1LEGIO. In-4° de 12 feuillets non chiffres, 218 pages et 13 ff. non chiffres.ANNEE 1681 367 En tκte du volume et formant un feuillet indιpendant, on trouve le frontispice gravι en taille-douce, dont voici la reproduction. Marque de l''imprimeur sur le titre. Rare avec le frontispice. Collation du volume : Le frontispice gravι. Feuillet 1 : Le titre.368 BIBLIOGRAPHIE HELLΙNIQUE Feuillets 2-3 recto : ILLVSTRISSIMO CONCLAVE DI CORFV, La nostra patria, che sviscero se stessa vittima ardentis- sima aile adorationi del serenissimo cielo della Republica Veneta, altri poli calcar non seppe che quelli della religione e della nobiltΰ, ne quali gira sicura ogni sfera politica, fuori de'' quali ogni moto trabocca. Frΰ questi l''artico, come ΰ noi superiore pare, θ vero simbolo della nobiltΰ ; ma capo trΰ gl'' intendenti θ l''antartico, cima del mondo θ la crociera. Informe», rif''ormo, abbelli l''Orsa, quanto puote, la patria, coltivτ, non θ dubio, in tutti i tempi la nobiltΰ ; ma sotto il labaro della croce invitta militι sempre per pietΰ, sudo per gl'' interessi di religione ; e note sono le legationi, che di tutta raflinatezza spedi piω e piω volte di tal materia. Trΰ queste delicatissima θ quella del sacerdotio, ove con- siste tutto ? maneggio della chiesa d''Iddio. Imperoche pro- mossi cosi alla cieca i ministri e senza saper che ne sia, ne mistero ne sagramento, venia ad essere sotto ? moggio ascosa la luce, che Christo espose su la lumiera, raviluppata trΰ l''ombre dell'' ignoranza, l''eterna Sapienza, providde la pietΰ publica, invigilo in questo anco la communitΰ e co'' santioni religiosissime decretossi l''esame noto auctore prœtore, e alla presenza sempre di VV. SS. illustrissime. Tutto pero in vano ; atteso che non v''essendo ΰ loro istruttione pronto un imagi- nabile catechismo, si viddero andare le cose peggio che prima sossopra, e l''errore ne'' sacerdoti dell'' isola in particolare continue piω che mai. Ad inconveniente si grave applicati i compensi monsignore illustrissime protopapΰ nostro, trΰ gli ordini da lui fatti publi- care al primo ingresso della prelatura, gode per gratia di sua serenitΰ e della patria, essentialissima stimo l''impressionc di una Catechesi sagra in lingua schietta ed in ristretto, con qualche sale d''eruditione, che servir potesse di lume ΰ chi deve soggiacere in avvenire a'' rigori di tal esame non menoANNEE 1681 369 ch'' a gran parte de promossi gia a sacri ordini e de secolari ancora. Esecutore di questa sua pia volonta scelse la mia debo- lezza : e tutto che traviato dalle cure civili, e di professione a cui tutta la vita dell'' huomo non e bastevole, pure e come pas- tore e corne fratello l''ubbidij con quell'' ossequio che e mio proprio : sicuro d''ogni compatimento, se non havro adempito i numeri chiesti da una opera che e fuori delia mia sfera. Qualunque ella sia, la consagro al merito singolare di VV. SS. illustrissime, corne a quelle ch'' assieme co'' reveren- diss. canonici del greco clero ventilatori di prove si fatte, sovrastano a tutto; c quai animato Zodiaco δωδεκάφω-ος, co'' piu efficaci influssi, e di tutto calore dan l''essere e la vita a citta- dini ; colF acutezza d''un plettro di tutta ponderatione, quai lira δωδεκάχιρδος, fan vivere in armonia, lungi da ogni disso- nanza, runiversale ; quai Hercole δωδεκάεθλος, propugnando co'' petti loro invitti e se stessi e la liberta inalzano su le pro- prie terga sino aile stelle il Leone dell'' Adria, e servono di vIvq antimurale al christianesmo. Quai scaturiggine δωδεκά- κρουνος co'' cristalli del loro innato candore non cessan d''irri- gare gli Horti d''Alcinoo, che piu che mai fragranti germo- gliando tutt'' hora in quanto allo spirito, fioriscono nell'' acume di tanti ingegni. Aggradiranno, se non altro, la buona dispositione di chi, come per gratia di questo nobil consiglio le vive collega fedele, e cosi gode d''essere di VV. SS. illustrissime divotissimo ed affettionatissimo servitore. Corfu, li 29 decembre 1678. Nicolo Bulgari. Feuillet 3 verso : FRANCISCVS ERICIO, DEI GRATIA DVX VENEIIARVM. Nobilibus et sapientibus viris Antonio Girardo, de suo man- dato bailo, et consiliariis et Marco Antonio Memo provisori et capitanio Corcyrae, fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Havemo inteso l''instanza da cotesta fedelissima Com- QlULIOOnAPIlIS HELLENIQUE II — 24370 BIBLIOGRAPHIE HELLΙNIQUE munitΰ per la confirmatione del decreto fatto l''anno 1631, 25 niaggio, dal giΰ dilettissimo nobile nostro Antonio Pisani, quando era proveditor general nelle isole, e considerata anco l''opinione vostra sopra il buon effetto che se ne riceverΰ nel consacrare de'' religiosi del rito greco, mentre tutto cede a servitio del sig. Iddio, in conformitΰ del contenuto ne'' sacri canoni, approbiamo pero col senato la terminatione sudetta in tutte le sue parti, al quai effetto doverete far registrar le pre- senti dove occore per la sua essecutione, etc. Data? in nostro ducali palatio, die 10 iaimarii, indictione 10, 1641. Marc'' Antonio Bon. sec. Feuillet 4 reclo : SERENISSIMO PRENCIPE, Havendo questa fedelissima communitΰ eletto per nuntio e difensore dιlie sue raggioni etc. il spettab. sig. Stellio Mas- traca, corne nella parte della sua elettione, se ne riccorre costi ail'' oggetto predetto ad agere in nome di questa cittΰ ove farΰ bisogno ed in particolare ΰ piedi dιlia Serenitΰ vostra, alla cui gratia, etc. Corfu, li 23 novembre 1641, s. v. Antonio Girardo, bailo. Girolamo Zancarol, conserv. Feuillets 4 verso ΰ 5 recto : NOI ANTONIO PISANI PER LA SERENISSIMA REPVBLICA DI VENETIA PROVEDITOR GENERAL INQVISITOR. Havendo noi nella visita di questa cittΰ di Corfu trovata una pessima introduttiono da qiielli che per schivar le fattioni et angarie publiche, rendendosegli facile la via di farsi saeerdoti, tutto che siano poco degni e inhabili, ottengono la licenza e vengono ordinati contro la dispositione de'' sacrosanti concilii, cou poco decoro dιlia religione, cou prejuditio del publico servitio, e con mal essempio, e scΰndalo de christiani, veden- dosi in esperienza che molti senza saper a pena leggere, si sono fatti sacerdoti, al che dovendo provedere e poner qualcheΛΧλΚΚ 1681 371 meta e regola in quosto cosi importante materia mossi princi- palmente dal zelo del culto divino, con l''auttorita del genera- lato nostro terminiamo et ordiniamo ut infra : Che de c.Ttero il reverendissimo protopapa non possa etc. conceder licenza ad alcuno di poter passai· all'' ordinatione del sacerdotio, ne al diaconato, se prima non sara stato essaminato alla presenza dell'' illustrissimo reggimento dalli cinque oiiicij del clero, sachellario, ieromnimon, ecclesiarca, archimandrita & archon de'' monasteri, insieme con li deputati del conclave, al meno ridotti al numero di otto, dalli quali, ό vero dalli due terzi al meno, sia conosciiito per atto & suificiente & havuta fede da cssi delia sua attitudine & suifieienza in scrittura con giuramento, debba comparire avanti detto reverendissimo pro- topapa, per haver da lui la licenza solita darsi a quelli che sono atti al sacerdotio, & che da S. S. reverendiss. non fosse trovato alcun impedimento dcgli ordinarij, & richiesti dalli sacri canoni, nel quai caso resti riservata l''auttorita che ha il reverendissimo protopapa di conceder detta licenza. Omissis alijs. Et per molti degni & convenienti risp Iti sia espressamente prohibito a tutti quelli ch'' avessero ottenuta la licenza sudetta d''andar ad ordinarsi altrove che da prelati dello stato delia sereniss. Republica, sotto pena di anni cinque di gallera ό prigione, etc. Segue il capitolo delia citta. Feuillets 5 verso a G recto : Serenissimo Prencipe, ottima e saggia delibcratione fu la constitutione dell'' eccellentiss. sig. Antonio Pisani di pia memoria, fu proveditor general et inquisitor in queste isole di Levante, e di cosi augustissima Republica senator sapientis- simo, havendo ordinate una ben ordinata provisione diretta al venerando culto di S. D. M. montre alla giornata si vedevano promoversi all'' ordine del diaconato e sacerdotio giovani di eta immatura et in riguardo delia sacra dispositione de'' canoni372 BIBLIOGRAPHIE HELLΙNIQUE incapaci e con maggiori inconvenienti ignari et imperiti del tutto, pur contro I''ecclesiastiche provisioni de'' santi concilij ; havendo questi tali ordinati non altra mira in se che dettra- hersi e spogliarsi dall'' obbligo e servitio di V. Serenitΰ. Omissis alijs. EfFetto cosi assurdo che, per esser reprobato dalle cano- niche ordinationi cresceva scandalo non ordinario ΰ tutti li christian! : pert» stabili con matura e canonica institutione il prefato c non mai ΰ suiοicienza comniendato senatore, che in abbollitionc e destruttione di tali inconvenienti confusioni e censure de'' canoni havessero gli eletti ad essere promossi in etΰ idonea e per la suiοicienza et attitudine loro dovessero esser prima accuratamente essaminati dalli cinque officii del sacro clero e dalli deputali del Conclave, alla presenza anco dell'' illustrissimo reggimento, del quai col numιro degli eletti e stretezze in questo santo ordine descritte conosciuti per capaci, fossero poi habili di servire, servato iure ecclesia;, agli officij venerandi de'' tcmpij di Dio. La onde si compiacerΰ la Serenitΰ V. cosi ben regolata santione confermare ed appro bare la pontual sua essecutione, ΰ gloria senipre maggiore dell'' eterno Iddio, ΰ servitio di V. Serenitΰ et ΰ destruttione delli scandali, confusioni et intentioni dannate degli eletti, che per primo scopo hanno l''ordinarsi per ischivare i servitij di V. sublimitΰ. Gratia etc. Adi 15 dιcembre 1641. Convocato il spettabil conseglio di 150 alla Loggia per bal- lotar il sopradetto capitolo, havendo prima giurato tutti del conseglio, alla presenza dell'' illustrissimo reggimento, et il sig. suo cancellier, numer. 97. Letto e ballotato il sopradetto capitolo hebbe in favor balle num. 70, e di no balle n° 27. Preso. Dimo Bua, cancell. dιlia Communitΰ. Datte in nostro ducali Palatio, die 10 ianuarii, indictione 5, 1641, Marc'' Antonio Bon, secr.ANNEE 1681 373 Feuillet 6 verso : Προς τον παναιδεσιμώτατον αύΟέντην πρωτοπαπδν, ποιμένα ημών και πρόζυρον, προς τε τήν ίεράν πεντάδα των ύπερτίμων αΟτοΟ όφφικίων, ''Ιωάννου Φλώρου, σακελλα- ρίου'' Σπυρίδωνος Βούλγαρι, άρ·/οντος των εκκλησιών'' Γεωργίου Αυλωνίτη, άργιμανδρίτου'' ''Αντωνίου Μάνεσσι, ίερομνήμονός" Γεωργίου Βούλγαρι, α,ργοντος τών υ,ονα- στηρίων, σταυροφόρων αξιοπρεπέστατων, επίγραμμα. Πεντάδι ΰψιμέδων στοιχείων στήσατο κίσμον, ττΰρ, άίρα κρεμάων, αιθέρα, γαΐαν, υΐωρ'' πεντάδι και Σχΐρίης ίεραρχίην'' ο δέ ζρώτίν κείνος έκεΤ κινούν, ένΟάοε άρχιΟύτης* Ό κατά ζάντα ύμϊν ύχίχρεως Νικόλαος ό Βούλγαρις. Feuillet 7 recto : Ilhistriss. Nobiliss. atque Eruditiss. Viris D. D. STAMO RHODOSTAMO, HIPPOLYTO PROSALENDI, NICOLAO BVLGARI, Iudicibus integerrimis ; BENEDICTO LANZA, ANGELO CAPODISTRIA, ALOYSIO RARTVRO, GEORGIO TRIVOLI, Sindicis prudentissiniis ; STEMMATELLO LVPINA, MARINO PIERO, censoribus meritissimis ; DEMETRIO PETRETINO, NICOLAO CALICHIOPVLO, TROILO MARGORANO,BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE Capitulariis ornatissimis, CORCYR.E Vrbis COXCLAVI VERENDO ELOGIVM. Agite, tnellisonœ Musre, Et in oceano lauduni solvite pennarum remigium, Dum labore duodeno, bisscno sidcre chartas illustro, Herculi palniam infringo, pœnani Phaethontis non timeo. Interim Iudicum Geryona commendaturus Et si non solvo facundiœ Tagum in vectigal, Habeo cui dicendi inopiam referam copiam meritorum. Pιrorβt satis in sui admirationem virtus, Ipsa suarum laudum et orator et iudex. Caξteruni Ex quo Rhadamanthum induit gloriosa iudicum Trias Transiit in paradisum Phneaeia. Nomen cum rosis natum Rhodostami Astra;a in albo iudicum retulit Ut aculeum culpa? infligeret, ruborem Offunderet impudentiae. Qui genium ignoras Hippolyti, Specta Stemmatis Leonem, si placet : Hic patriae, inquies, vel dormiens vigilabit. Porro Nicolaum Bulgari, maxiniam posteritatis molem, laudarc erit abs re, Cum in ore omnium ipse triumphet. Occurrunt laudanda magna Syndicorum nomina. Scilicet liorum opeANNEE 1681 375 Erepta corruptioni Corcyra in sua resolvit clementa panegyrim. Surgit Benedict! in (Othcra Lancea si mill et manus, Ut tandem annuas Benedicto Mavortem Non hastam solum, sed ct brachium suum dedisset. Occurrit Corcyra^o cœlo saiutaris Angιlus Qui siderum agmen illustre on tarn stemmatc pra? se fert quam mentis acumine. Huic intelligentine Non unnm tantum sphreram assignarem sed Orbe m. Occurrit Aloysius Rarturus Non tarn canis insignibus quam splendorc Virtutum ornatissimus senex, Nee nomine duntaxat Arcturus Sed et re Corcyrensi navigio Cynosura. Claudit beroum quadrigam Georgius Trivoli Zelo undique flagrans Qui non stemmatum caleulis Quam candore mentis nova relegat ostracismo. Ad censores festinat calamus Quorum vitam dixeris publici moris censuram. De Stemmatello dixisse est satis Viginti integros annos sudasse Pro ipso erudiendo Italiam. Rerum omnium et divinarum & humanarum Exquisitam dixeris mathesim Censoruni in altero Adeo cum Musis ludunt Veneres, Ut satis apte eum appellare liceat Marinum Pierium. Tandem impositurus coronidem376 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE Festinat ad capita calamus, Prsecedit alis stemmatum Demetrius Petretinus Sacrum Patri?, Themidi, eloquentia1 nomen, Oraculum nullius ore silendum. Assurgit super cetera decora Nicolai Chalichiopuli turrita virtus Non nisi Venetis leonibus ascendenda. Claudit rivos facundirc fons Troilus Marcora''nus : Huic api Stemmata manibus dant lilia plenis. In hoc cum omnia matura probaveris, Omnium tamcn maxime miraberis Annorum acerbitatem. Ingens ohsequium Ιο. Baptistcc Bulgari Doct. Τω συγγραφεί της βίβλου κυρίω κυρίω Νικολάω Βούλγαρι, άκέστορι σοφωτάτω, ευ πράττειν. Άνέγνων σου κα\ έπανέγνων τήν ίερωτάτην Κατήχησιν, θαυμαστέ Νικόλαε, καν τε πολιός το παράπαν, καν τε γήρους έσχατου, πολλήν δι'' αυτής έκαρπωσάμην, ομολογώ, τήν ώφέλειαν- διά τε των τύπων πασι το κατ'' έμέ και ψυχοτερπή και ψυκοσωτήριον τοις έντευξομένοις. Έν ταύτη yxp των μυστηρίων τα άδυτα, των ιερών έντεύξεων αϊ διαταγα''ι, τής στολής τής ιερατικής τα μυστήρια, τής εκκλησίας οι ''όροι, των θείων αί ερμηνεία'', ναών, τών τής εκκλησίας ιεραρχιών αί διακοσμήσεις, ό νους τής γραφής ό τετράμορφος, Χρίστου του αληθινού Μεσσίου αί διά τών γραφών αποδείξεις, το κήρυγμα τών μαθητών το πολύβροντον, αί είσφορα''ι τής θείας χάριτος αί πολυπλάσιοι, τών oipdpdy/ αί παραφράσεις τών συμβολικών, τά τών συνόδων τών οικουμενικών απανθίσματα, αί φάλαγγες τών αίρεσιαρχών αί ιοβόλοι, τής θεομήτορος ή υπεροχή ή ασύγκριτος, αί τετραπλάσιοι τών μακάρων θεούφαντοι προίκες, τών αναγκαίων προς σωτηρίαν αϊ σκιογραφίαι, τά τάγματα τών ιεραρχιώνANNEE 1681 377 των επουρανίων, α!. τάξεις τΐ}ς βασιλίδος τών πόλεων αί θεοσεβεΐς, των μεγαλείων τοΰ Οεοΰ και δια το3 αγίου άρτου τών τερατουργιών τά απόρ- ρητα, και τι ετι λέγω ; Πάσης της θείας και ιεράς λειτουργίας τά υπομνήματα και ζητήματα ρήμασι μεν ολίγοις, αλλά γε κατά τε εννοιαν, κατά τε τάς θεοπνεΰστους των Οεοφόρων πατέρων διδασκαλίας διεξοδι- κώτατα μεθερμηνεύεται κα; χαριέστατα. Σιμπλάιον ϊοοξα όιέρχεσθαι, ''Αμμωνίων κα; Φ''.λόπονον του Περιπάτου τους ϋπομνητάς, τους καθ'' ΰφος τά τοΰ Σταγειρίτου μετελΟόντας, ώς και συ κατά πασαν άκρίβειαν τά τής ίερωτάτης μυσταγωγίας άπλώ τω χαρακτήρι τοΐς πολλοίς χαριζό- μενος. Πάντα 3ε ορθοδοξίας πλήρη, ό γε παντός έργου και λόγου κορων''ις και κεφάλαιον. Χαίρω τοίνυν ψυχί) καί σώματι, καί σοι εύχομαι και ϋπερεΰχομαι ώς υίω μεν καθ'' ήλικίαν, άδελφω δε κατά τέχνην. Τον δε Οεοσεβέστατον όμοϋ και σοφο>τατον Χρίστου'' δοΰλον, σού μεν άδελφον προσφιλέστατον, ημών δε ποιμένα κα''ι πρόεδρον, κύριος ό θεός διαφύ- λαξα'', ϋγια κα''ι μακρόβιον ε''.ς ημών διοίκηοιν και παντός τοΰ ποιμνίου. "ΕρρωσΟον, ξυνωρ''ις συναιμόνων εκλαμπροτάτη. Οίκοθεν, αχοή έτος το σωτήριον, ποσειδεώνος θ'' έπ· δέκα. Της σής έξοχότητος δοΰλος κατά πάντα ευμενέστατος, ''Ιάκωβος ό Τίκκης, αρχίατρος Κερκύρας. Feuillet 9 : Τοΐς έντευξοαένοις. Ή αξία τοΰ παναιδεσιμωτάτου πρωτοπαπά ε''.ς τους Κορυφοΰς είναι ή πλέον εξαίρετος όπου νά χαίρεται ή πατρίς ημών, και παλαιά τόσον όπου και τό χρυσόβουλλον Φιλίππου τοΰ αΰτοκράτορος ε''.ς τους ατξζ , Ίνδικτιώνος δ'', όπου τό έ''χομεν έως τήν σήμερον, μελέτα τήν αυτήν άξίαν άρχαίαν τόσον, όζου μνήμη εις τοΰτο νά μην είναι ουδεμία, μήτε έγγραφος, μήτε άγραφος'' χρυσόβουλλον με τό όποιον -ροστάσσει τους ΰπ'' αυτόν ηγεμόνας ό αυτός αυτοκράτωρ νά μην μεταχειρίζωνται εις τάς έκκλησιαστικάς υποθέσεις, μόνον ή εξουσία όλη τοΰ κρίνειν κα''ι τιμωρεΐν πάν έκκλησιαστικόν πρόσωπον νά κατάγεται έν πασιν άπό τήν ποιμαντικήν ράβδον αύτοΰ τοΰ έκλαμπροτάτου προέδρου" εξουσία όπου και ή γαληνό-378 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE τάτη Άριστοκρατεία τών Ενετών εις τους ατπθ'' τήν άποκύρωσεν εις τρόπον έπου τα τής ''Εκκλησίας ά''παντα διοικούνται και ποιμαίνονται δι'' K''jtCc''. ''Εκλέγεται δε δια τών τεσσάρων έξοχωτάτων αΰθεντών τής πόλεως και τών τριών κριτών τής πολιτείας, τών τε είκοσι πρεσβυτέ- ρων του ίερου κλήρου, και τριάκοντα αρχόντων τών θεοσεβεστέρων και προκρίτων, έκλελεγμένων ύπο τοΰ λεγομ.ένου συμβουλίου τών εκατόν πεντήκοντα. Έχει ύπ'' αυτήν έξ Σταυροφόρους ιερείς, τα λεγόμενα δηλονότι όφφίκια, εννέα άρχιπρεσβυτέρους, έξάρχους (οί όποιοι ''όλοι εκλέγονται εις τήν ζωήν τους παρά τής αΰτοϋ αιδεσιμότητος) και ''όλον τον ιερόν κατάλογον τής πόλεως κα''ι νήσου και τών περιχώρων αυτών, δια τό όποιον ονομάζεται και μέγας πρωτοπαπάς. Καγκελλάριον έχει ενα απο τους πλέον εξαίρετους κα''ι προ''ηους άρχοντας'' και εις τό παρόν έκλέχθη άπο τον νυν αίδεσιμώτατον ό εντιμότατος ομού κα''ι έξοχώτατος κύριος ''Ιωάννης Ιερώνυμος ό Καβοδίστρας, αμφοτέρων τών νόμων διδάσκαλος, δημηγόρος τε τών έξαισίων τής πολιτείας, πάση αρετή και σοφία κεκοσμημένος. Ώς ϋποκαγκελλάριος ενεργεί με μεγάλην εΰχα- ρίστησιν τα τής ίεροκαγκελλαρίας άπαντα ό περίβλεπτος κύριος Παύλος ό Μάστρακας ό κα''ι άριστος τών ευπατριδών. Ίδών ουν ό ρηθε''ις α''ιδεσι- μώτατος τό άπλοΰν κα''ι άγροικον πολλών ιερέων τής νήσου, έ''κρινεν άναγκαΐον, δια τήν έ''ρευναν μάλιστα όπου γίνεται τών υποψηφίων, νά τυπώση μίαν Κατήχησιν ίεράν, ήτε διδασκαλίαν όρθόδοξον προς κοινήν ώφέλειαν του ιδίου ποιμνίου με μίαν καθαράν έξήγησιν τής θείας και ιεράς λειτουργίας, όπου καθ'' ήμέραν μεταχειρίζονται οί ιερείς τοϋ θεοΰ. Κα''ι αν καλά οί άναγινώσκοντες βλέπετε εις αυτήν κάποιας παρεκβάσεις, αϊ όποΐαι φαίνονται περιτται και παρέλκουσαι, ωσάν ή συλλογή τών γραφικών αποδείξεων δια τήν κατά Ίίρν.ζ παρουσίαν τοϋ αληθινού Μεσσίου, αϊ περιγραφα''ι τής πολυσήμαντου χάριτος, τών ιερών συνόδων αϊ σκιαγραφία·., τα διάφορα νοήματα, μέ τά όποια εξηγείται ή αγία γραφή κα''ι άλλα όμοια, μήν τό λογιάσετε δια τέρας ή ελάττωμα τού συγγράψαντος, όπου ό σκοπός του έξ αρχής δεν ήτονε τέτοιος, μόνον δια εϋχαρίστησιν πολλών, όπου εις τοϋτο πολλά τόν εβίασαν. Ά ν καλά συλλεγέντα και αυτά συντείνουσιν "όχι όλιγώτερον προς ποικιλωτέρανANNEE 1681 379 εΰμάθβίαν τήν έν τοις Οείο''.ς έπανθοϋσαν άπο ο,τι συμίάλλουσι και προς ψυχιχήν ώφέλειχν τών απλούστερων, εις χάριν τών οποίων Ιγινε κ»1 εις άπλήν διάλεκτον ''όλον το σύγγραμμα. ΈρροισΟε ο;. άναγινώσκοντες και μέμνησΟε, δέομαι, έν ταΐς προσευ- -/αΐς υμών τής ψι>νΐ|ς το3 δούλος υμών και αδελφού Νικολάου. Feuillet 10 : Τω Ηυγγραφεϊ της βίβλου κυρίω κυρίω Νικολάω Βουλγαρι, τω Κερκυραίω, φιλοσοφίας τε και ιατρικής διδασκάλω έξοχωτάτω, έλογεΐον. Α''.νέσατε, Μουσαι, Νικόλαον, Κέρκυρα; γέννημα, Ιταλίας θρέμμα, Ελλάδος καύχημα'' άνδρα φερώνυμον νίκης, ίμοφυ?! αρετές, οϊπερ τή εΰγλωττία τον μελίρρυτο-; ''Οδυσσέα ναυαγήσαντα σώσαι αυΟ''.ς σεμνύνεται Κέρκυρα, τρόφιμον τής οικίας εκείνης, ήπερ όπόσους έςήνεγκεν υιούς, τοσούτους έςέΟαλε τι] ένεγκούση πατέρας'' άνδρα ούτω μεν εϋπρόσφορον έν τή ''Ρωμαίων, εν τε ''Ελλήνων φωνή, ώστε άντ''ι φήμης ΰπάρχειν την άρετήν οΐσαν ές εαυτής ποικιλόγλωτσον'' άνδρα οΰ''το) άμφ''ι τα θεολογίας παιδευΟέντα, ώστε τή του νοος άγχινοία, Μακεδόνος δίκην, κατακόπτειν παν άμμα'' ούτω κήδ''.στον φιλοσοφίας συνόμιλον, ώστε αυτόν ουδέν των εκείνης απορρήτων λανθάνειν" άκέστορα ούτως ακριβή το παράπαν, ώστε τήν τούτου ζωήν εμπνουν ΰπάρχειν τοϊς Κερκυραίοις άλεξιτήριον τήν τούτου φωνήν380 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE έ''μψυχον άντιφάρμακον νίσων'' ''όθεν και Νικόλαος τοΰνομα αέννάόν αίρεται νίκην οϋδενος λώδη, ε! μή θανάτου. Τέως άναβιωσάσης σοφίας καθισταμένη τρόζαιον ή "Ελλάς έν τοις Νικολάου χαρακτ^ρσι σκιάν γεραίρει του έξιτήλου φωτός. Εϋμενείας αμάραντου μνημόσυνον ''Αντωνίου ιερέως Μάνεσι το3 ΐερομνήμονος. Feuillets 11-12 : Auteurs mentionnes dans l''ouvrage. Des 13 feuillets non chiffres de la fin, le premier (qui appartient au cahier signe P) contient au recto la marque de Nicolas Glykys, avec ces mots au-dessous : Ενετίησι, παρά Νικολάω ΓλυκεΤ τω ές ''Ιωαννίνων. ΑΧΠΑ . Ce meme feuillet est blanc au verso. Les 12 derniers feuillets contiennent la table alphabetique de l''ouvrage. Biblioth. de l''Ecole des langues orientales (exemplaire incomplet du frontispice) : R. III. 17. Fonds Brunet de Preslc, n° 469. Feu Jean Romanos de Corfou possedait de ce livre un exemplaire en papier fort et absolument non rogne. Nicolas Comnene-Papodopoli (Historia Gymnasii Patavini, Venise, 1726, f°, tome II, p. 317) appelle ce Catechisme egregium, doctum, eruditissimum opus. Jean-Frederic Le Bret a insere la traduction latine d''un assez long passage de ce meme ouvrage dans son Magazin sum Gebrauch der Staaten-und Kirchcngcschiclite (Francfort et Leipzig, 1772, in-8°), tome II, pages 541-565. Voir le numero suivant.
  3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙ