1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 444 ΠΡΟΣΚΤΝΗΤΑΡΙΟΝ Των 'Ιερών τόπων όπου ευρίσκονται εις τήν ΑΠΑΝ ΠΟΛΙΝ lePOYCAAHM Εκδοθέν Παρά ΑΡΣΕΝΙΟΥ 'Ιερομόναχου Καλλούδη τοϋ Κρητος. Κήρυκος τοϋ Ίεροΰ Ευαγγελίου και τοΟ έν Παταβίω Κωττουνιανοΰ Φροντιστηρίου Διδασκάλου. Προς τον Έκλαμπρότατον πριγγιπα και αφθεντην Μολδοβλαχίας. Con Licenza de' Superiori, & Priuilegio. ΕΝΕΤΊΗΣΙΝ, αχξά. Παρά 'Ανδρέα τω Ίουλιανω. A la fin : Ετυπώθη έν Βενετίαις, τάρα. 'Ανδρέα Ίουλιανω αχξά. Έπιμελεία *αι διορθώσει Γρηγορίου 'Ιεροδιακόνου Βλάχου του Κρητός. In-8° de 8 feuillets non chiffres et pk8' (199) pages. Marque de » 'raprimeur sur le titre. Dans le texte, gravures sur bois empruntees au Viaggio da Venezia al S. Sepolcro. Rarissime. L'epitre dedicatoire, datee de 1661, au prince de Moldavie ne presente absolument aucun interet; il n'en est pas de meme de la preface, que nous reproduisons integralement : Πάσι τοΓς φιλευσεβέσιν άναγνώσταις Αρσένιος Ιερομόναχος εύ'χεται. Ή αφορμή όπου με έπαρακίνησε va τολμήσω εις τον κόπον τής παρούσης ιστορίας να ε'ισέβω και να μεταχειριστώ τούτο το δυσχερές έ'ργον, ώ ευσεβέστατοι χριστιανοί, δέν είναι άλλη, μόνον το πατρικόν μου σέβας, ή πολλή προς τα θεία προσκυνήματα ευλάβεια και εις τήν άγίαν έκκλησίαν του ζωοδόχου τάφου , και τέλος πάντων ή κατά θεόν αγάπη όπου φέρω προς τον πανοσιωτατόν του πρωτοσύγκελλον, τον λογιώτατον ίερομόναχον κυρ Μακάριον τον Άσπρα, τον συμπατριώτην μου, 5 όποιος τήν μοναδικήν πολιτείαν έκ νεαρας ηλικίας ποθήσας, άφίνοντας τάς κοσμικάς συναναστροφάς, τήν κοσμικήν δόξαν ώς ουδέν έλογίσατο, πάντα ήγησάμενος σκύβαλα, ί'να Χριστόν μόνον κατά τον μέγαν κερδήση Άπόστολον. ΙΙάντοτε τάς έρημους τής αγίας 'Ιερουσαλήμ διήρχετο, τους ιερούς τόπους συνεχώς προσκυνώντας" αλλά δια τήν ά'κραν ύποταγήν όπου ε!ς τήν μητέρα του τήν άγίαν έκκλησίαν και εις τον ταύτης αρχιερέα έχει, έ'τι δέ και διά τήν τών πολλών ώφέλειαν και τήν τοϋ αγίου Τάφου χρείαν, ζήλω θείω κινούμενος, τάς έρημους τής άγιας 'Ιερουσαλήμ άφε'ις, προς τά εδικά μας 'όρια έφθασεν, αλιεύοντας μέ τήν πνευματικήν του σαγήνην όχι ΐχθύας άφωνους, μα ψυχάς λογικάς, και ώς ταχύς δρομεΰς εις διαφόρους τόπους, κάστρη , χώρας και πόλεις περιερχόμενος, ποτέ μέν διά θαλάσσης, ποτέ δέ διά ξηράς, εις μυρίους κινδύνους, στενοχώριες και κακουχίες καθημερινόν τον εαυτόν του δίδοντας, τήν σωτηρίαν τών λογικών τοϋ Χρίστου προβάτων κερδίζει. Τοιούτος έφάνη εις τους παρεληλυΟότας χρόνους εις τάς Κυκλάδας νήσους, εις τάς οποίας άθάνατον ά'φησεν όνομα" κα'ι τανϋν εις τήν περιοχήν τη-ς Πελοποννήσου Θετταλίας κα'ι εις πασαν τήν "Ηπειρον περιπατώντας, όχι μόνον μέ τές ψυχωφελείς του διδαχές εις μετάνοιαν τους ανθρώπους παρακινά, κα'ι προς βοήθειαν κα'ι έπίσκεψιν τοϋ αγίου Τάφου παραινεί, αλλά κα'ι μέ το παράδειγμα τής ένΟέου του πολιτείας, τοΰ ευτελούς σχήματος και χριστομιμήτου βίου εις μεγαλήτερας εργασίας προσφέρνει. Τούτος λοιπόν, ό έ'νθεος άνήρ και έμενα επαρακίνησε να συγγράψω την παροΰσαν ίστορίαν και να την δώσω εις τύπους δια να την άναγινώσκη καθένας, 'όπως αν δέν έπήγεν εις αυτούς τους αγίους τόπους, μέ την άνάγνωσιν ταύτης να παρακινηθή να ίδΐ) «ισθητώς το ζωγραφουμενον, πάλε και δέν έχει δυναμιν να πάγη, να Ι^ην άποστερηθή παντελώς άπό την θεωρίαν, και βλέποντας τόσα ίερά προσκυνήματα κα'ι αγίες εκκλησίες εις τές όποϊες ακοίμητα άνάπτουσι τόσον πλήθος κανδηλιών, κα'ι τές έξοδες όπου καθημερινον γίνονται, δια να φυλάγουνται από τους απίστους, να βοήθα το κατά δυναμιν. Εσώγγραψα λοιπόν την ίστορίαν μέ πολύν κόπόν, 2χι διατ'ι έγώ i ιοιος παρών εις αΰτοΰς τους αγίους τόπους έπεριπάτησα και αισθητώς τα άγια προσκυνήματα είδα, διατ'ι ουδέποτε έως τώρα δέν επήγα, μα καθώς εις διαφόρους ιστορίας έδιάβασα, κα'ι άπο πολλά βιβλία ελληνικά, Ρωμαϊκά, λατινικά και ιταλικά έσυνάθροισα, κα'ι ακόμη κατ'έρώτησ'.ν άπό 0ι*φόρους προσκυνητάδες έ'μαθα, έτελείωσα το Προσκυνητάριον. "Αν είναι λοιπόν τίποτας λάθος, ας έ'χω συγγνώμην, διατ'ι δέν είναι έδικόν μου το α?3λμα, άλλ' ή τής παλαιότητος τών ιστοριών, 'όπου άΤΛως ήταν τα πΡ«γματα τότε καθώς έγραψαν οί ιστορικοί, κα'ι ά"λλως τώρα εΰρίσκουντ*1) ή και αί διηγήσεις τών προσκυνητάδων από άσθένειαν μνήμης δέν «ληθεύουν. Έχει λοιπόν b άναγινώσκων διήγησιν εις πλάτος, καΐ π'νακα τών κεφαλαίων, και εις κάθε φυλλον εις τα πλάγια ευρίσκεις σγΐμειωμένα τα ονόματα πάντων (sic) τών τοποθέσεων, οίον ή άγια ώ'ων, οίκος. Θωμά του αποστόλου, οίκος Πέτρου, και τα όμοια. Μέ ευλαβειαν λοιπόν και άγάπην άναγίνωσκε, παρακινήσου ε'ις άγαθοεργίαν, **' ε"χου υπέρ έμοΰ καθώς κα'ι έγώ εύχομαι τοΰ καθενός τα καταθυμια. bibliotheque du Musee britannique : 869. a. 3.
  3. Ανδρέα τω Ιουλιανώ