ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ EN ΤΩ KAΘAPTHPIΩ ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΩΝ.

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 424 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ EN ΤΩι KA0APTHPIUt ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΩΝ. Βιβλίΐν τοις ορθόδοξοι; χριστιανοϊς έν τΐ) Άνατολί) κατοικουμένοις ωφίλέστατον. Παρά του «ίδβσίμοιι ΙΙατρές ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ! ΡΩΣΣΕΡΙΟΥ TC3 έχ tij, «5 Ίη(Γθ3 συντροφιάς θεολόγου. Έν Παρίζι, Έκ τών τύπων KXauSfcy toj Κρχμ,οοΙου. έ'τε; Kupicy αχνζ'. Ιη-8" de 8 ff. non chiffres, 287 pages, plus 1 fort jolie gr ravure en taille-douce sur un feuillet separe, ou l'on voit d'un cote le Purgatoire, et de l'autre, une eglise dans laquelle un pretre dit la messe. Sur le titre, une petite vignette representant un homme prosterne devant un autel sur lequel se consume un agneau. Livre d'une msigne rarete. Grec vulgaire. Immediatement apres le feuillet de titre, on trouve : 1° Une epitre dedicatoire en latin, adressee par le Pere Francois Richard, de la Compagnie de Jesus, es nom et place du Pere Francois Rosiers, de la meme Compagnie, a Alexandre le Raguois de Bretonvilliers, cure de Saint-Sulpice de Paris, et a Benigne le ttaguois de Bretonvilliers, president de la Cour des Comptes. Elle Se termine ainsi : Dabam Parisiis, vice & nomine aut/ioris, 26 martii I657. Servus vcster obsequentissimus, Franciscus Ricliardus Societatis Je su. 2° Un avis de Francois Rosiers aux Grecs orthodoxes. 3° Un permis d'imprimer, redige en latin, de Louis Cellot, provincial de la Compagnie de Jesus pour la province de France, date de Paris, 20 mars 1657. 4° Les deux approbations suivantes que je reproduis integralement en respectant l'orthographe : Μαρτυρία των διδασκάλων. Εγώ ό υπογεγραμμένος, έδιάβασα επιμελώς τοΰτο το βιβλίον όπου 0νΐμαζεται, Συνήγορος των ψυχών των έν τω Καθαρτηρίω τιμωρουμένων, συνθεμένον άπο τον λογιώτατον πατέρα Φραγκίσκον τον Ρωσσέριον εκ τή? συντροφιάς του Ίησοΰ, και δεν ηύρα εις αυτό κανένα πράγμα οπού να είναι εναντίον τής ορθοδόξου πίστεως τή*ς καθολικής εκκλησίας τίίί Ρώμης, μηδέ εναντίον εις τα καλά ήθη, άλλ' ώφελέστατον και τοις Αατίνοις όπου ευρίσκονται εις τήν Άνατολήν και τοΤς 'Ρωμαίοις, έάν "ελή^ωσί να το διαβάσουσι με προσοχήν και άγάπην θεοΰ, χωρίς πάθος' έ~ζη ύπολαμβάνομεν, ε'ις τάς κζ' τοΰ μαρτίου αχνζ', έν τοις Παρισίοις. 'Αθανάσιος 'Ρήτωρ, ιερεύς κα'ι κήρυξ τοΰ θείου λόγου, δ Βυζάντιος. "Αλλη. Ημείς υπογεγραμμένοι τής 'Εταιρίας τοΰ Ίησοΰ ιερείς και θεολόγοι, ομολογοΰμεν Οτι επιμελώς άνεγνώκαμεν το παρόν βιβλίον όνομαζόμενον niBLIOGRAPHIE HICLLKNIQUE ll ----- ' Συνήγορος των ψυχών των έν τώ Καθαρτηρίω τιμωρουμένων, παρά τοΟ αιδεσίμου πατρός Φραγκίσκου 'Ρωσσερίου γεγραμμένον' και μαρτυρούμε-; 'ότι το εϋρήκαμεν εις τα δόγματα τής πίστεως, έπου περιέχει, αληθέστατον, και εις ταΐς άγίαις πράξες των αρετών, όπου διδάσκει, ευλαβέστατον, και εις ταΐς καλαϊς έρμηνείαις, όπου δίδει, ωφελέστατον προς τήν σωτηρίαν τών ζωντανών, και δια τήν βοήθειαν και έλευθερίαν τών ψυχών έν τώ Καθαρτηρίω βασανισμένων. Έν 'Ρώμη, έ'τει Κυρίου αχνς-', μην! ίουλίου ή. Γεώργιος Μπουστρόνιος. Φραγκίσκος 'Ριχάρδος. Biblioth. uat. de Paris : Inventaire, D 50850.
  3. Πατρός ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΡΩΣΣΕΡΙΟΥ