ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 393 ΒΙΟΙ ΑΠΠΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΤΤΗΣ, ΗΤΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΑΞΑΡΙΩΝ μεταφρασθέντες. ΠΑΡΑ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΤ επισκόπου κυθήρων είς κοινήν ώφέλειαν. Το παρόν βιβλίον τετυπωται Ένετίησιν, παρά 'Ιωάννη Πέτρω τω Πινέλλω άναλώμασι μέν τοις αϋτοϋ , Έπιμελεία δέ και διορθώσει, Θεοφύλακτου Ιερομόναχου τοϋ Τζανφουρνάρου. CON PRIVILEGIO. Ετι άπο τ9\ς ένσάρκου οικονομίας, τοϋ κύ ημών 10 Χΰ. αχμή. Ιη-4° de 6 feuillets non chiffres et τμδ' (344) ff. chiffres. Titre encadre d'un bois. Les ff. liminaires sont successivement occupes par le titre, la preface de Margounios et la table des matieres. Rare Biblioth. du Musee britannique : 870. e. 2.
  3. ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ