ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 389 εΥΧΟΛΟΠΟΝ ΣΥΝ ΘΕΩ ΑΠΩ ΝΕΩΣΤΙ ΕΙΠΜΕΛΩΣ ΜΕΤΑΤΓΠΩΘΕΝ, ΚΑΙ ΚΕΚΟΣΜΙθΕΝ ΣΕΛΗΣΙ TE χ,αι περιγραφαΐς πάντων των έν αύτω περιεχωμένων. ΠΡΟΣΤΒΘΕΝ ΤΒ ΕΝ ΤΑΥΤΗ ΤΗ ΕΠΙΔΩΣΕΙ εκΟεσίν τίνα περ'ι τους ές Ιουδαίων προσερχόμενους τϊ) των Χριστιανών πίστει πάνυ ώφελημωτάτη. ΔΙΟΡΘΩΘΕΝ ΔΕ ΜΕΤΑ ΠΛΕΙΣΤΙΙΣ επιμελείας παρά Θεοφύλακτου 'Ιερομόναχου τοΰ Τζανφουρνάρου : — Con licenza de' Superiori, & Priuilegio : — ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, αχμή. Παρά 'Ιωάννη Άντωνίω τω Ίουλιανω, άναλώμασι τοις αϋτοϋ : — Πουλιέται κοντά εις τον Πόντε του 'Αγίου Φαντίνου : — Ιη-4° de 4 ff. non chiffres et υμά (441) |)ages. Marque de l'imprimeur sur le titre. Impression rouge et noire. Tres rare en bon etal. Bibliotheque de l'Ecole des langues orientales : R. III. 55. Biblioth. de l'Imprimerie synodale de Moscou : n° 85, 4°.
  3. Ιωάννη Αντωνίω τω Ιουλιανώ