ΠΑCΧΑΛΙΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ META ΚΑΙΝΗΣ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 383 ΠΑΟΧΑΛΙΟΝ ΑΐωΝΙΟΝ META ΚΑΙΝΗΣ, ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ. Άρχόμενον άπο Χρίστου έ'τη, αχκζ'. Και λ?ίγον εως εις έτη, ,6ρνθ'. Και άφ' ου τελείωση πάλιν άρχήζει εις τήν αυτήν ιδίαν αρχήν. Μόνον ή έχρονία παρέρχεται. Τα δέ άλλα πάντα μένουσιν άπαραλλάκτως, ώς βλέπεις έστρωμμένα : — ΝΕΩΣΤΟΙ ΕΦΕΤΡΕΘΕΝ TE, ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΘΕΝ παρά του ευλαβέστατου έν ίερεΰσι κυρίου Ματθαίου Τζιγάλα του Κυπρίου. ΙΙεριέχον και έωρτολόγιον πάνυ ώραϊον, και εύκολώτατον έτι δέ Σεληνοδρόμιον συντομώτατον. Τα πάντα πρόχειρα τοις πδσι : — Con licentia de 'Superiori & Priuilegio : — 'Εν ταΐς κλειναϊς Βενετίαις, Παρά 'Ιωάννη Άντωνίω τω Ίουλιανω. αχμς-'. Πουλίεται κοντά εις τον Πόντε του 'Αγίου Φαντίνου : —In-4° de 14 ff. non chiffres, divises en 2 cahiers dont le premier (signe A) de 8 ff., et le second (signe B) de 6 ff. Le second f. est par erreur signe B2, au lieu de A2. Marque de l'imprimeur sur le titre. Au verso du titre on lit les vers suivants. ΕΤΕΡΟΙ ' ΣΤΙΧΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ. Ma κόπον και πολλήν σπουδήν, εις δόξαν του κυρίου, ά'ρχισ αυτήν τήν μέθοδον του νέου Πασχαλίου. 1. Nous ne nous expliquons pas ce mot. Peut-etre Cigalas avait-il compose une autre piece de vers sur le meme sujet, et que l'on aura seulement insere la seconde, sans en modifier l'intitule. το ποίον δια ναν' αίώνιον συναρμολόγησα του θεμέλιον, κύκλους φεγγαριού δεξιά και αριστερά του, Αδάμ τά έ'τη και Χρίστου και κύκλους του ηλίου, ινδικτιώναν, φάσκα τε μετά μηνολογίου" όμοΰ και όλες τές εορτές όπου ακολουθούν του πάσχα, σεληνοδρόμιον εΰκολον κ' έβαλα το 'ς την στάμπα. Τοις πασιν είναι άρμόδιον, κ' ει'τις το απόκτηση, ζαχάρεως και μέλιτος γλυκύτερον το εύρίικη' ιερέως είν' έφεύρεμα" κα'ι αν θέλης το ονομά του, γύρευσέ το 'ς τάκρόστιχα, νά εΰ'ρης κα'ι την γενεάν του' άνάγνωσ' το πολλές φορές διά νά το ξερηστήσης, λόγον νά δίδης καθ' ενός όπου νά σέ £ωτήση" Αν ποτέ οι έντυγχάνοντες πάντα νά του ενθυμούνται συγχώρησιν 'που τον θεόν διά ταυτην νά αιτούνται. L'acrostiche de ces seize vers donne : Ματθαίος Τζιγάλας. Le f. 2 est occupe par la preface suivante : τοισ εντευ30μεν0ισ τω παροντι πονηματι ματθαιοσ ελάχιστος εν πρεςβυτεροις ο τζιγαλας ο κτπριοσ σωτηριαν και ευτυχιαν παρα του ενοσ εν τριαδι θεου. Πολλά είναι όπου συμβάλλουσιν εις την κατάστασιν κα'ι εΰταξίαν τής καθολικές κα'ι αποστολικές εκκλησίας, άδελφο'ι έν Χριστώ αγαπητοί, απο τά όποια έ'να κα'ι άναγκαΐον είναι ή διάγνωσις του μυστικού των χριστιανών πάσχα" περ'ι του οποίου πολλήν φροντίδα φαίνεται πώς είχον οί ά'γιοι πατέρες, οι τής πρωτοτύπου εκκλησίας ποιμένες κα'ι διδάσκαλοι. Οί όποιοι, πριν νά ευρέθη ό τρόπος ιών Πασχαλίων, ανάγκην είχον ό καθείς επίσκοπος εις την έπαρχίαν του νά καμνουσιν τοπικάς συνόδους καθέν χρόνον νά ζητοϋσι μέ μεγάλην έρευναν κα'ι κόπον τήν ήμέραν του πάσχα" κα'ι τότε νά πέμπουσι γραμματοφόρους νά τήν κηρυττουσιν εις τον κόσμον (Τοϋτο όποδ λέγω έμπορεΐ καθείς νά το γνωρίση κα'ι άπο τών συγγραμμάτων τών αγίων συνόδων κα'ι από τών επιστολών τοΟ σοφωτάτου Συνεσίου). "Ύστερον δέ, αφ' ου ευρέθη ό τρόπος ούτος όπου τυπώνεται τήν σήμερον εις τά 'Ωρολόγια, άνεπαύθησαν. "Ομως ουδέ ούτος a τρόπος είναι τέλειος" διότι, άφ' ou τελειωθοΰσιν οΐ διωρισμένοι εκείνοι χρόνοι όπου εΐναι τυπωμένοι, ανάγκη είναι να γίνωνται πάλιν άλλα Πασχαλιά, και πάλιν άλλα κα'ι άλλα, και ούτως να ύπαγαίνη το πράγμα εις άπειρον. Ταύτην τήν σύγχυσιν βλέποντας έγώ και θέλοντας να φέρω κάποιαν εΰκολίαν εις τοΰτο, δια βοήθειαν κοινήν, ώς γνήσιον μέλος όπου είμαι τί}ς εκκλησίας τοΰ Χρίστου, έδάλθηκα μέ θεοΰ χάριν να δείξω ένα τρόπον τοΰ είιρίσκειν το αγιον πάσχα παντοτινόν, κα'ι θέλοντας να το κάμω πολλά συνοπτικον, έ'σμιξά το μέ τον συγχρονισμόν τοΰ κυριακοΰ έτους. Θετέον ευρισκόμενοι εις το έτος αχλ', έχομεν πάσχα εις τάς κη' τοΰ μαρτίου, ίνδικτιώνος ιγ', ηλίου κύκλοι κς-', σελήνης κύκλοι ιγ , νομικόν φάσκα τή κά άπριλίου, ήμερα κυριακή. Τω δέ έρχομένω έτει, όπου είναι αχλά, έχομεν πάσχα άπριλίου ί, Ίνδικτιώνος ιδ , ηλίου κύκλοι κζ , σελήνης κύκλοι ιδ', νομικόν φάσκα άπριλίου θ', ήμερα σαββάτω' κα'ι οΰτω καθεξής ακολουθεί ώς φαίνεται κατεστρωμένον. Τα δέ λοιπά όπου άκολουθοΰσι τω πάσχα, οίον παραμονή των Χριστουγέννων κα'ι τά έξης, εϋρήσεις κατά τάξιν εις τά έμπροσθεν λέ κανόνια όπου εις το τέλος είναι. Ίστέον οτι ή έννοια τής παρούσης μεθόδου έχει οΰτως* επειδή ό ήλιος έχει κύκλους κή, ή δέ σελήνη κύκλους ιθ', πολυπλασιαζόμενα τά κή μετά ιθ' γίνονται φλβ', κα'ι τόσοι χρόνοι κάμνουσιν μίαν μεγάλην κυκλοφορίαν. Θετέον εις τον καιρόν τής πραγματικής τοΰ Χρίστου αναστάσεως ητον ήμερα κυριακή μηνι μαρτίω κέ, ηλίου κύκλοι κγ', σελήνης κύκλοι (, μετά χρόνους φλβ' άπέρασεν μία μεγάλη κυκλοφορία, και συνήλθον πάλιν ό αυτός μήν, ή αυτή ήμερα, ό αυτός κύκλος τοΰ ηλίου κα'ι τής σελήνης άπαραλλάκτως ώς κα'ι τον τότε καιρόν. Έπειτα πάλιν μετά φλβ' χρόνους άπέρασεν δευτέρα κυκλοφορία. Κα'ι συνήλθον πάλιν τά αυτά καθά πρότερον. 'Ομοίως πάλιν μετέπειτα άλλους φλβ' χρόνους άπέρασεν ή τρίτη κυκλοφορία- ήσαν δέ άπό 'Αδάμ έτη ζρλέ, άπό δέ Χρίστου έτη αχκζ', και συνήλθον πάλιν άπαντα άπαραλλάκτως ώς κα'ι τον τότε καιρόν τής τοΰ Χρίστου σταυρώσεως, ήγουν το ά'γιον πάσχα ήμέραν κυριακήν, μαρτίω κέ, ηλίου κύκλοι κγ', κα'ι σελήνης κύκλοι ί' και ά'ν ποτέ έ'τυχεν αναμεταξύ των αυτών φλβ' χρόνων ή ήμερα τοΰ αγίου πάσχα εις τήν κέ τοΰ μαρτίου, ή τύχη, καθώς μέλλει να συνέβη εις τήν έχρονίαν αχλή Χρίστου καΊ άλλαις βολα'ις συμβαίνει, αλλά δέν συνέρχονται και οι κύκλοι τοΰ ηλίου κγ' κα'ι τής σελήνης ί, ωσάν τότε. Κατά δε τήν ήμετέραν μέθοδον, άφ' ου περάσουν φλβ' χρόνοι, δλα συνέρχονται όμοΰ άπαραλλάκτως, πλην τής ίνδικτιώνος. Ει δέ θέλεις να συνάρμοσης κα'ι τήν ίνδικτιώνα μέ τον συγχρονισμόν τής παρούσης κυκλοφορίας, μετά το τέλος τής αυτής όπου γίνονται έ'τη άπδ Χρίστου βρνθ , Οταν θέλης νά άρχίσης νέαν κυκλοφορίαν, προσθές οκτώ, κα'ι ούτως συναρμολογείται κα'ι ή ινδικτιών. Ομως ήμεΐς ευρισκόμενοι νυν, τΐ) τοΰ Χρίστου χάριτι, εις τήν αρχήν τής δ' κυκλοφορίας, κάμνομεν πρώτον έτος ώς δει τής ημετέρας μεθόδου το αχκζ' από Χρίστου κα'ι έως το βρνθ , καθώς φαίνεται ωδε κατεστρωμένον, τελειώνει, ΚαΊ πάλιν αρχίζει ή έ κυκλοφορία, μόνον το έ'τος παρέρχεται, ήγουν έκεΐ όπου είναι ή αρχή αχκζ , κάμνεις αρχήν από το έ'τος βρνθ', τά δέ ά'λλα πάντα άκολουθοΰσιν άπαραλλάκτως. Ταύτην τήν μικράν συνεισφοράν θέλοντας έγώ ό πάντων έλάχυτος να φέρω εις τήν έκκλησίαν τοΰ Χρίστου μετά πολλής σκέψεως κα'ι επιμελείας, έξέδωκά την εις τάς χείρας τοΰ εντίμου κυρίου Ιωάννη Αντωνίου Ίουλιανοΰ, έκ προγόνων τυπογράφου παλαιοΰ, γνωρίζοντας τον προθυμότατον νά δείξη τήν άγάπην έπου έ'χει μέ το ένδοξότατον γένος τών Γραικών" ϊστις έτυπωσέν την εις δόξαν θεοΰ κα'ι εύφροσυνην των εντυγχανόντων" και εί μέν ορθώς λογιάζω, εύγε, τω θεώ χάρις τω δοτήρι πάντων τών αγαθών. Εί δέ περιττόν δόξη κα'ι ανωφελές, αλλ' ϋμεΐς γε τήν άγαθήν προαίρεσιν δέξασθε, ήτις κα'ι αΰτω τω θεώ έστ'ιν εϋαπόδεκτος. "Ερρωσθε. Ελάχιστος έν πρεσβυτέροις Ματθαίος b Τζιγάλας ό Κύπριος. Bibliotheque de l'Arsenal : Theol. 2251. 4.