ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ τω ΔΑΒΙΔ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 624 ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ τω ΔΑΒΙΔ. Νεωστι μετατυπωθέν και μετά πολλές έ-ιμελείας δωρθώβϊν. ΕΝΕΤΙΗιΣΙ. 1689. Παρά Νικολάω τω Σάρω. αχπθ'. Ιη-8° de 196 pages. Sur le titre, une xylographie representant un roi sur son trone. La page 196 est occupee par la marque de Nicolas Saros reproduite ci-dessous. Nous devons faire observer que les marques de Nicolas Saros ne sont pas toutes parfaitement identiques, mais presentent entre elles quelques differences. Nous avons choisi celle-ci a cause de la nettete de son tirage. Bibliotheque de Theodore Avramiolis (Exemplaire revetu d'une jolie reliure venitienne en maroquin rouge estampe et datee de 1694).