ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΔΑΒΙΔ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 596 ΨΑΛ.ΤΗΡΙΟΝ ΔΑΒΙΔ Tij Προφήτου, και Βασιλέως ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ω^ΔΩΝ. ΜεΟ' 'όσης cTov τε ην ακριβείας έκτετυτωμενσν τε, •/.α; έπανωρθωμένον. Έττψ.ελεία και -ριτρίτ:·?) του Λίΐεσι;.ι.(ι>τάτ:υ Ι Ιατρός 'Λικλλινχρ(ΐΐ) τιΰ Άγρέστα τής 'Ιεράς θειλσγίας Διοασκάλΐυ, και της σεβάσμιας Τάςεο>ς τ;ϊί Αγίου Βασιλίίου τσΰ Μεγά/.cvi, ΚαΟίλικίϋ Πριεστώτος. ΕΝ ΡΩΜΗ. Παρά Ίωάννη-Βα-τιστ?) τω Βουσσόττω. α',χ',π',ε'. Μετ' άοείας των ΙΙριεστώτων. A la fin, on lit ce colophon : ROMj'E, Sumptibus Ioannis Baptistae Bussoti, 1685. Superiorum Pcrnussu. In-4° de 2 feuillets non chiffres et 256 pages. Texte encadre. Belle impression rouge et noire. Biblioth. nationale de Paris : Β 150 (Inventaire, Β 1575).