Πανουργία·.ΥΨΗΛΟΤΑΤΑΙ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 580 Πανουργία·. ΓΨΙΙΛΟΤΛΤΛΙ ΤΟΥ ΜΙΙΕΡΤΟΛΔΟΤ. Εις ταΐς όποϊαις φανερώνεται ένας χωριάτης πανούργος, και 5|ώνΐυς, 6 c—οίος υστέρα άπο διάφορα, και ο υ σο ά -/.τακτ α πάθη όπου του έσυνέβησαν, τέλος πάντων δια τον πολύν οςύτατόν του νουν, γίνεται άν[θρωπ]ος της Βασιλικής αυλ·?;ς, και βασιλικός σύμβουλος. ΟΜΟΓ ΔΕ ΚΑΙ II ΔΙΑΘΙΚΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ, όπου εις τό τέλος τν^ς ζων;ς του εκαμεν, και άλλα £ητά αποφασιστικά καταπολλά (όραιωτατα. Ποίημα νέον, και πολλά χαριέστατον συνθεμένον Ίταλικώς άπο τον Ίούλιον Καίσαρα δαλα Κρότζε. Και τώρα νέα μεταγλωτισμένον εις την των ελλήνων άπλήν γλώσσαν, εις χάριν των πάντων. Con licenza de' Supcriori, & Priuilegio. ΕΝΕΤΠΙΣΙΝ. αχπγ'. Παρά Ανδρέα τω Ίουλιανω. In-8° de 120 pages, divisees en cahiers dont les trois premiers de 32 pages chacun et le 4e de 24 pages. Signatures ABGD. Marque de l'imprimeur sur le titre. Bois tres grossierement graves dans le texte, aux pp. 5, 7, 13, 3G, 38, 42, 61, 67, 74, 78, 87, 94, 99 et 106. La description de ce petit volume a ete faite a notre intention par Gabriel Destounis, professeur a l'Universite de Saint-Petersbourg, sur l'exemplaire appartenant a lii Bibliotheque imperiale de cette ville. Cet exemplaire, le seul aujourd'hui connu, etait autrefois la propriete de Jean-Albert Fabricius, dont il porte la signature : BI81.IOGHAPUIB UEI.LKX1QUB II — 27
  3. ΊούλιονΚαίσαρα δαλα Κρότζε.