ΑΝΔΡΑΓΑΘΕΙΑΙΣ Του Ευσεβέστατου, και Ανδρειοτάτου ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΕΒΟΔΑ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 574 ΑΝΔΡΑΓΑΘΕΙΑΙΣ Τοΰ Ευσεβέστατου, και Άνδρειοτάτου ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΕΒΟΔΑ. Έτι δέ και τα οσα έσυνέβησαν εις την Ούγγροβλαχίαν, άπο τον καιρόν, όπου άφέντεψεν ό Σερμπανος Βοεβόδας, εως Γαβριήλ Μογίλα Βοεβόδα. Έτι δε περιέχει και τινάς παραγγελίας πνευμα- τικας προς τον Άλέξανδρον Ήλιάσι Βοεβόδα, και εις 'όλους τους διαδόχους τί)ς Άφεντείας, και θρήνον περ'ι τής Κωνσταντινουπόλεως. Con Licenza de' Superiori. ΕΝΕΤΙΗΣΙ, Παρά Ν. Γ. αχπγ'. Titre de la seconde partie : ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΤΓΚΡΟΒΛΑΧΙΑΝ Τελε- σθέντων, άρξαμένη άπο Σερμπάνου Βοϊβόνδα μέχρι Γαβριήλ Βοϊβόνδα, τοΰ ένεστώτος Δουκός. Ποιηθεϊσα παρά τοΰ έν Άρχιερεΰσι Πανιερω- τάτου Μητροπολίτου Μυρέων, Κυρίου Ματθαίου τοΰ έκ Πογωνιανή"ς. Και άφιερωθεΐσα τω ένδοξωτάτω "Αρχοντι Κυρίω 'Ιωάννη τω Κατριτζΐ). ΕΝΕΤΙΗΣΙ. Παρά Ν. Γ. αχπγ'. In-8° en deux parties comprenant ensemble 177 pages. Le titre de chaque partie est orne d'une petite vignette representant une