ΒΙΒΛΙΟΝ TOΥ NOEMBPIOΥ ΜΗΝΟΣ.

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 540 ΒΙΒΛΙΟΝ TOT NOEMBPIOT ΜΗΝΟΣ. UzpUyov φ πρέπου- σαν αυτω άπασαν άκολουθίαν. Νεωστ'ι μετατυπωθεν, και μ.ετ' επιμε- λείας διορθωθέν ΕΝΕΤΙΗιΣΓΝ Πάρα Νικιλάω Γλυκεΐ, τω έξ 'Ιωαννίνων, αχοή. CON LICENZA DE' SVPERIORI. MIMH- ΤΑΙ ESTE TOT ΧΡΙΣΤΟΤ. In-folio de 256 pages chiffrees. Titre encadre d'un bois. A la fin du volume figure la marque de Nicolas Glykys. Impression rouge et noire. Communique par Gabriel Sophocle. Bibliotheque nationale d'Athenes : Theologie, 4014. ANNEE 1678 349 chiffree. Le premier feuillet est un frontispice grave. Livre imprime sur trois colonnes : grec vulgaire, latin et italien. Rarissime. Au f. 3 recto, on lit en grec et en latin la notice suivante : Nathanael Xhica, oriundus Athenis, cum quodam Gr?co- rum episcopo Romani venit, ubi fidei professionem emittens, litteras commendatitias a Francisco Ingolo, quondam Sac. Congr. de Fide Propag. a secretis, accepit, cum quibus ad Venetos adiit, ibique in D. Georgii Graeeorum xenodochio diversatus, Gabrielis, Philadelphiensis olim metropolitse, familiaritate ac consuetudine haeresum venena ad saturitatem usque propinavit. Hinc provisione sibi facta, in insula Corcyrae, tertio ab urbe milliario, ecclesise divae Mari? sacrae in subur- bio Pothamo sic dicto, haec quae leguntur contra Latinos (id Catalatinon significat) perfide evomit. Quibus illius regionis schismatici et h?retici hactenus utuntur, adeo ut nullas alias rationes audias in suorum excusationem errorum et has inso- lubiles iactant. Ibidem divina ultione repentina morte Natha- nael iste interiit. Le permis d'imprimer (f. 4 v°) est date du 19 novembre 1676. Les feuillets 5 et 6 sont remplis par une epitre dedicatoire dont voici le titre grec : Πασι τοις όρθοδόξοις -rijc ένδοξου γενεάς των Γραικών Φρα Έγήδιος έκ Κεσσαρος, ό Γραικός κατά τον πόθον, έκ δέ πατρίδος Σικελίας, μεγάλως ποθεϊ σωτηρίαν τε και ύγείαν ταΐς ψυχαϊς και τοΐς σώμασι. Le feuillet 7 (qui, comme les deux precedents, appartient au cahier signe A) contient un avis au lecteur. Bibliotheque nationale de Paris : D 7387 (Inventaire, D 5812). Independamment de la notice qu'on vient de lire, nous ne posse- dons que fort peu de details concernant Nathanael Chychas. D'apres Jean Veloudo [Colonie des Grecs orthodoxes a Venise, page 106), qui le qualifie de « cure et predicateur », il aurait ensei- gne la langue grecque a Venise, en 1614 et 1617. Le document italien reproduit a la page suivante, et dont nous devons la copie a Laurent Vrokinis, nous le montre a Corfou, en 1621 : 350 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE Adi 3 giugno 1621, prestata nel mag0 Cons0 nella loggia in ispianata per li spett1' S1 sindici & censori di questa maga Comunita. Magc0 & honor0 Cons0, Essendo conveniente riconoscer le fattiche spese et che andera spendendo il Rdo Padre Athanail Gichi, predicatore, in benefizio delie anime di questa citta con le sue cristiane et catoliche predicationi et a cio che si possa anco mantenire, l'andera parte che sia dalla cassa delie tanse delli nostri oilicj esborsatti ogn' anno avanti tratto ducati sessanta da 26 l'uno al sopradetto Rdo Padre Athanail, con obligo pero di predicar come ha fatto sin hora la parola d'Iddio, et in oltre di leggier una lecione ogni settimana di philossofia ο d'altra scientia che a lui parera. Et questo sii per anni cinque prossimi, et questo non ostante la consideratione di tre gni. Numerato d° Cons0, furono li ballotanti, computa l'eccel"10 Regg10, Provr et Capitanio, absente il clmo Sr consiglier Orio, n° 132. Letta et ballotata hebbe in favor balle n° 117 et di non balle n° 15. (Archives de Corfou, Argomenti diversi, t. III, f. 234 v°.) On a de Nathanael Ghychas plusieurs ouvrages tous diriges contre l'Eglise latine. Nous connaissons les suivants : 1°) Ναθαναήλ Χύχα έγχεφίδιον περί του πρωτείου του Πάπα" έκδί- δοται νυν πρώτον ΰπο 'Ανδρόνικου Κ. Δημητρακοπούλου. Έν Λειψία, 1869. Nathanaelis Chychae Atheniensis de primatu Papae. Ex cod. graec. Biblioth. Lugduno-Batav. nunc primum edidit Andronicus Demetracopulus, archimandrita. Lipsiae, 1869, in-8° [Prix : 20 Ngr.). En 1869 egalement, Cyrille, patriarche de Jerusalem, y fit impri- mer une traduction arabe de cet ouvrage, executee, sur son ordre, par Theodore Sarrouph, professeur au seminaire de la meme ville. Distribuee gratuitement par milliers d'exemplaires aux orthodoxes de Syrie et de Palestine, celte version trouva pres d'eux un accueil Presa. enthousiaste (Voir Andronic Demetracopoulos, Graecia orthodoxa, Leipzig, 1872, in-8°, p. 142, et le n° 751 du journal Himera de Trieste). 2°) Κεφάλαια των Λατίνων μέ τα όποια λογιάζουσι να άποδείξωσι πώς το Πνεύμα το άγιον εκπορεύεται και έκ τοϋ Υΐοϋ, και προς ταΰτα λύσεις των Γραικών, μέ τάς οποίας άναιροΰσι τα 'όσα οί Λατίνοι λέγουσιν έν προτάσεσι κα'ι άποκρίσεσι δέκα και οκτώ (Andronic Demetraco- poulos, Graecia orthodoxa, p. 142). 3°) 'Αποκρίσεις ε'ις τρεις απορίας τας οποίας έπρόβαλαν ζητοΰντες τάς λύσεις των (Andronic Demetracopoulos, Graecia orthodoxa, p. 142). Ces deux derniers ouvrages se trouvent en manuscrit, sous le n° 194, dans la bibliotheque du metoque du S. Sepulcre a Constan- tinople (Andronic Demetracopoulos, Graecia orthodoxa, p. 142). .