1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 534 ο χρονογράφος. ΤΟΥΤΕΣΤΙ, ΒΙΒΛΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΤΝΟΠΤΙΚΟΝ. "Οπερ συλλεχθέν παρά του αειμνήστου Μητροπολίτου Μονεμβασίας, Κυρίου Δωροθέου, έκ πολλών και διαφόρων Ελληνικών Ιστοριών εις κοινήν έπεζευθη γλώσσαν ταρ αΰτοϋ του Πανιερωτάτου. Καλείται ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, διότι γράφει τους χρόνους καταλεπτώς και καιρούς πασών τών παρελθουσών Ιστοριών άπο Δημιουργίας του Κόσμου, μέχρι τής αιχμαλωσίας Κωνσταντινουπόλεως, και πλέον έπέκεινα. Έτυπώθη μέν ήδη έκ πολλού, άλλα χωρίς τίνος επανορθώσεως και επιμελείας, ώς Ιδεί' νΰν δ' ακριβώς οιορθωθεν παρά του Σοφωτάτου και Πανοσιωτάτου Κυρίου 'Αμβροσίου του Γραδενίγου, Άββα και Βιβλιοφυλακος τί)ς των Ένετιών Γαληνότατης 'Αριστοκρατίας, έκδίδοται έξ ύπαρχος παρ έμοΟ 'Ανδρέου 'Ιουλιανού Φιλέλληνος του Τυπογράφου ίδίω μόχθω και δαπάνη· κα\ εϋλαβώς άφιερουται ΤΗ ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΗ ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΛΟΥΚΡΗΤΙΑ, ΚΟΡΝΗΛΙΑ-ΠΙΣΚΟΠΙΑ, ΘΥΓΑΤΡΙ ΤΟΥ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ, ΕΠΙΣΤΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ. Περιέχει δέ και Πίνακα εϋπορώτατον, προς όδηγίαν των 'Αναγνωστών, εις τα έν αϋτω περιεχόμενα περίεργα και αξιομνημόνευτα. Con Licenza de' Supeiiori, e Priuilegio. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, "Ετει Χριστογονίας αχόστ. Παρά 'Ανδρέα Ιουλιανω τω Τυπογράφω. In-4° de 26 feuillets non chiffres, φμς"' (546) pages et 1 feuillet entierement blanc. Marque de l'imprimeur sur le titre. Rarissime. Collation des feuillets liminaires : Feuillet 1 : Le titre. Feuillet 2 : Portrait en taille-douce d'Helene Piscopia Cornaro, autour duquel on lit : Helena L. Cornelia Piscopia. ^etatis svje xxii. io:BAP:pnocvn.s.M.FiLiA. Et au dessous : DISTICHON. Sunt Helenas gemin? : Sancta Altera, et Altera pulchra : Moribus et Forma Tertia Vtramque refers. F. Franc. Macedo ALIVD. a S. Aug". Crux penes est Helenam : penes est Te Gloria Christi, Ο Helena : Illi Crux cedit, et Illa Tibi. EADEM GR.ECE METRICE. Διττ' Έλέναι, όσίη Ιτέρη, k-έρτ, περικαλλής, εικάζεις ά'μφω (τρίτη) ήθεσι και ΐδέη'. Aloys : Gradenici Archipr : Graeci ΑΛΛΟ. Sui Proeceptoris. Προς γ' Έλένην σταυρός, παρά Α Χρίστου κλέος εστίν, ώ Ελένη. Κείνη σταυρός, εκείνο δέ σοι (ύπείκει). ANNEE 1676 329 Feuillets 3-4 : Tir) έκλαμπροτάτη και σοφωτάτη κυρία Ελένη Λουκρητία Κορνηλία Πισκοπία, τη μισονύι/.φω Παλλάδι, σεμνο- πόνω 'Αθήνα, Άδριακη Σειρηνι, δεκάτη Μούση, τετάρτη Χάριτι, πατρικία 'Ρωμαία, Λατίνη Ελένη και παρθένω ήρωί'νη, την άπασαν αιδώ και εύλάβειαν. Τήν τοΰ Χρονογράφου έπιτομικήν ίστορίαν, ώς παντοδαπάς και ποι- κιλόμορφους περιέχουσαν διηγήσεις και συνοπτικώς συναΟροισθεισαν έκ πολλών αλλογενών και έτερογλώσσων βιβλίων, σοι τή έπταγλώττω και ύπερσόφω ηρωίνη αφιερώνω, τή άπάσας κατά πλάτος περιεχούση τάς βίβλους έν έκαστη κυριωτέρα των διαλέκτων. *Ας βεβαιώσουν τον λόγον μου οι τής 'Ελλάδος άγχινούστατοι παίδες όπου, κατ' άμφοτέρας τάς γλώττας άκούοντές σε νά διαλέγεσαι, ή δι' ελληνικής ή δι' εγχωρίου φωνής, γέννημα και θρέμμα τής ανατολής το σοφόν σου κηρυττουσιν όνομα. *Ας ομολογήσουν τήν άλήθειαν τόσον τής Γαλλίας και Κελτογαλατίας 'όσον τής 'Ισπανίας και 'Ιβηρίας οί τρόφιμοι, έγείροντες προς αλλήλους τάς όφρϋς, οσάκις ά'ν σοι συνδιατρίβωσι και σου ά'μα συνομιλώσι. *Ας φιλοτιμούνται μεγαλοφρόνως έπ'ι τούτω οί τής λατινικής και τυρρηνίας εύγλωττίας ευδόκιμοι, 'ότι εΰφραδέως να αποστάζουν συχνάκις άκούουσιν αϋτάς έκατέρας τάς διαλέκτους άπο τήν εΰόμιλον και γλυκυτάτην σου λαλιάν. Και τέως τα τών 'Ιουδαίων ας άποστομώνουνται στόματα, επειδή και οί £αββίδες και οί ταλμουδϊται τής ί6ρ