1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 509 ΑΝΘΟΛΟΠΟΝ TOY ΟΛΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ ΠΛΟ'ΥΣΙΩΤΕΡΟΝ τών άλλων, Περιέχον άπάσας οΰμήν τάς έν τοΐς προ- τυπωθεΐσιν Άνθολογίοις 'Ακολουθίας και 'Ερμηνείας, άλλα και ολην τήν ΟΚΤΩΗΧΟΝ μετά τοΰ έτερου Κανόνος τί]ς Παρακλήσεως. Προσέτι Πασχαλιά, ετών, ξ . 'Εκδοθέν μέν παρ' 'Ανδρέου 'Ιουλιανοί του Τυπο- γράφου άναλώμασι και τυποις τοΐς αϋτοΰ. Διορθωθέν δέ ακριβώς παρά του Παναι- δεσιμωτάτου και Σοφωτάτου Άλοϋσίου του Γραδενίγου, άξιωτάτου Βιβλιοφύ- λακος τΐ}ς Ένετιών 'Ενδοξότατης και Γαληνότατης Άριστοκρατείας. CON LICENZA DE' SVPERIORI. Ένετίησιν, Ιτει άπο του Παρθενικού Τοκετού αχοβ'. In-folio de 322 ff., dont les 295 premiers chiffres en grec et les 27 derniers non chiffres. Titre encadre d'un bois. Impression rouge et noire. Rarissime et precieuse edition. Au recto du f. 2 on lit l'epitre suivante : Τω παναιδεσιμωτάτω καΐ έξοχωτάτω, σοφωτάτω τε και λογιωτατω κυριω κυρίω Άλοϋσίω τφ Γραδενίγω, πρωτο- παπά ήδη Κυδωνιάς, νΟν δέ βιβλιοφύλακι τής τών Ενε- τών ενδοξότατης και γαληνότατης άριστοκρατείας, 'Ανδρέας 'Ιουλιανός δ τυπογράφος τήν άπασαν αιδώ και εύλάβειαν. Τα αί'τια όπου παρακινοΰσι τους συγγραφείς να αφιερώνουν τα τών ιδίων μόχθων συγγράμματα και τας τών βίβλων εκδόσεις εις υποκείμενα ANNEE 1672 275 ή πολυχρήματα ή πολυμαθέστατα, τα αύτα καταναγκάζουσι και τους τυπογράφους προς τήν τών βιβλίων άφιέρωσιν. Των οποίων το πρώτον αχώντας εις μΐσος έγώ, διατ'ι είναι ή αισχρότατη φιλαυτοαισχροκέρδεια, καθώς εΐπεν εκείνος" ά'ρ' έΌτιν αίσχρότατον αισχροκέρδεια; προς του λαβείν γαρ ών δ νους ταλλ' ουχ δρα' και το δεύτερον εις Ιχθραν, επειδή είναι ή πανουργοκολακεία, εις ψόγον τής οποίας λέγει 5 ποιητής' έχθρος γάρ μοι κείνος 'όμως άίδαο πύλησιν, ος χ' ϊτερον μέν κεύθει έν'ι φρεσιν, άλλο δέ βάζει" εΰπρόσδεκτόν μου φαίνεται το τρίτον, έπου είναι ό έπαινος, κατά τον ε'ιπόντα' φίλων ϊπαινον μάλλον ή σαυτοΰ λέγε' και τέλος πάντων εΰχάριστον το ύστερον οποϋ ρέπει προς ϋπερασπισμόν και άντί- ληψιν' το όποιον, ώς έχοντα ,πολλας αντιλήψεις και ύπονοίας προς τουναντίον, κατά τον θείον διδάσκαλον, άντιληπτικόν ονομάζεται. Δέν είναι λοιπόν ό σκοπός μου, μέ το να αφιερώσω εις το πολυμαθέστατον του αξιοπρεπέστατου σου προσώπου ϋποκείμενον το παρόν 'Ανθολόγων, τώρα νεωστι μετατυπωθέν παρ' έμου μετά προσθήκης τΐ)ς Όκτωήχου κα! του έτερου κανόνος τής παρακλήσεως, να γυρευσω από τήν παναι- δεσιμότητα και έξοχότητά σου, σοφώτατέ μοι και λογιώτατε, ώς φίλαυτος τις,· φιλοδωρίας ή ά'λλα ευεργετήματα" οΰτε, ώς ά'λλος είρων δολιόφρων, να θέλω να καταθωπεύσω τήν σήν χαριτόμορφον θέαν, επειδή είσαι φύσει μισοκόλαξ" άλλ' οϋτε δια να σέ εγκωμιάσω ώς άνδρα εΰγενεία, σοφία και αρετή τους ά'λλους υπερέχοντα, επειδή έκ στόματος σοφών και Ρητόρων.μεγάλων, εις ά'πασαν τήν Ελλάδα και Ίταλίαν, μάλιστα εως και εις τα τής αλλοδαπές όρια, σου καταρτίζονται πανηγυρικά, και ά'δεται εύφήμως το όνομα σου εις τάς τυπογραφίας του κόσμου. Ου έ\>εκα να ?χη χάριν τυχαίνει ή σοφωτάτη σου ψυχή εις τήν Ένετιών γαληνο- τάτην Γερουσίαν' ή οποία, μέ το να έκόσμησε και να σέ άνεδίδασεν εις τήν άξίαν του κοινού βιδλιοφύλακος, έδωκεν άφορμήν εις όλους τους ενάρετους του σύμπαντος να σοΰ ϋφαινοπλέκουν σεμνοποιίας' και τοΰτο ευλόγως, διατι Οσοι διάγουσιν ΰπο τήν σκιάν τοιαύτης ενδοξότατης άριστοκρατείας και τοιούτου γαληνότατου δουκός μέ καθήκον ή ά'λλην άξιοπρέπειαν, όλοι κοινώς περίφημοι και τρισόλβιοι ήμποροΰσι να κρά- ζωνται, πλέα τάρα να ήσαν ύπο τήν σκέπην μοναρχών, τυράννων, βασι- 276 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE λέων και αυτοκρατόρων'τής οποίας τήν αύθεντίαν και κράτος να στερεώνη κύριος δ θεός ήρεμον και ήσύχιον, δια πρεσβειών τής άειπαρθένου και των έν ταύτη τ·}) βίβλω περιεχομένων αγίων, εις τους απέραντους αιώνας, μέ έπίδοσιν βασιλείας και διαμονήν αίδιότητος. Το αφιερώνω λοιπόν δια να σ' έ'χη συνήγορον κα'ι ύπερασπιστήν ή τυπογραφία μου' τής δποίας δικαίως εκρίθης κατ έκλογήν κα'ι εξοχήν άγρυπνος κα'ι επιμελέστατος διορθωτής, κατά το δόγμα τών έκλαμπρο- τάτων κα'ι έξοχωτάτων κκ. μεταμορφωτών τυπωθέν έν μην'ι δεκεμβ. κγ αχοά. Τών οποίων πρέπει να παρακαλή το περιβόητον γένος τών Γραικών ΰγείαν, εύδαιμονίαν κα'ι γήρας έπιμήκιστον, διότι φιλοστόργως έφρόν- τισαν, και έξουσιαστικώς έδογμάτισαν τήν κοινήν διόρθωσιν τών βιβλίων τής αγίας τοΰ Χρίστου ανατολικής εκκλησίας. Δέξ' ουν, παρακαλώ σε, σοφώτατέ μοι, προς σημεΐον τής προς σέ μου άμετατρέπτου θεραπείας, το παρόν όπου προσφέρω τή σου λογιότητι δια τήν ώραν βιβλίον, έπε'ι περ'ι τοΰ λοιποΰ θέλεις έ'χη κα'ι τα λοιπά κατά τάξιν εις ολίγον τοΰ χρόνου διάστημα, κατά τήν ΰπόσχεσίν μου εις τήν έπιστολήν τής Παρα- κλητικής, κα'ι, αν ΐ'σως εις έκείνην ώσπερ και εις τοΰτο τρέχουσι παρα- μικράτατα σφάλματα τής τυπογραφίας , ψύγγνωθι, παρακαλώ σε, τ$ απειρία τών εργατών κα'ι συναρμοστών, οί όποιοι, δια το μή ά'δειαν ά'γειν, συνθέτουσι κάμμίαν φοράν εις τήν άπουσίαν μου. Άλλα θεοΰ χορηγοΰν- τος, το ίερον Εΰαγγέλιον, το ψυχωφελέστατον Τριώδιον, το πολυέορτον και μελιρρυτόμελον Πεντηκοστάριον, κα'ι τα επίλοιπα τής καθόλου ακο- λουθίας αύτοχείρως θέλω σύνθεση έγώ δ 'ίδιος μέ άγρυπνον όμμα κα'ι προσοχήν τοΰ νοός" κα'ι τότε λαμβάνωνίας ή λογιότης σου περισσοτέραν τήν αφορμήν απο τους περισσούς μου κόπους, περισσότερον προσέτι τήν θέλει έ'χη ή επαγγελία μου βοηθόν. "Ερρωσο καί με, ώσπερ φιλεΐς, φίλει, άμνησίκακε τών ανδρών κα'ι τών φίλων ειλικρινέστατε. Ένετίησιν, άπο τοΰ παρθενικοΰ τοκετοΰ αχοβ', ΐουλίω δ'. Bibliotheque du Musee britannique : 1219. 1. b.