ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 507 ΒΙΒΛΙΟΝ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ,ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Μετά τών μή προϋπαρχουσών εικόνων τών έν αύτώ περιεχομένων ομιλιών. Νεωστι μετατυποδέν, και μετ' επιμελείας διορθωθέν. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ. Παρά Νικολάω τω Γλυκεΐ τω έξ 'Ιωαννίνων. αχοβ΄ In-4° de 4 if. non chiffres et 380 pages. Titre encadre d'un bois, autres bois dans le texte. Communication de Gabriel Sophocle. En tete du volume on lit l'avis suivant : Πάσι τοις έντευξομένοις το χαίρειν. 'Αδαπάνητος έλογίζετο σχεδόν άπ' όλους ό θησαυρός του βασιλέως Λυδίας Κροίσου, επειδή και απ' όλα τα εκλεκτά και πολύτιμα πράγματα οπού εις τον τετραπέρατον κόσμον εΰρίσκοντο εκείνος μόνος υπέρ πάντας έπερίσσευε και εΰπόρει. Όμως εις ολίγον του χρόνου διάστημα ou μόνον έκεΐνά του τα εξαίσια ταμιεΐα και άφθονοπάροχα γαζοφυλάκια έχάθησαν, άλλα και αυτός δ Κροίσος μ' Ολα του τα στρατεύματα ύπό