Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος: μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των Λατινικών και Ιταλικών λέξεων πίνακος = Thesaurus encyclopeadicae basis quadrilinguis

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 434 ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΤΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΕΤΡΑΓΛΩΣΣΟΣ Meta της των Επιθέτων εκλογής, χ.α\ διττοΰ των λατινικών τε και 'Ιταλικών λέξεων πίνακος' Εκ διαφόρων παλαιών τε και νεωτέρων λεξικών συλλεχθείς παρά ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΒΛΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΡΗΤΟΣ ".αθηγουμε'νου της μονής τοΰ μεγάλου Γεωργίου Σχαλωτοϋ, Κη"ρυχος τοΰ Ίεροϋ ευαγγελίου, χα'ι των επιστημών χατ ' άμφοτέρας τάς διαλέχτους διδασχάλου. THESAVRVS ENCYCLOPAEDIC^ BASIS QVADRILINGVIS. Cum Epithetorum delectu ac duplici Latinarum, ac Italicarum dictionum Indice. "e pluribus antiquis ac Recentioribus Dictionarijs collectifs a P. GERASIMO VLACHO CRETENSI Abbate D. Georgij Scalotae, Sacri Euangelij concionatore, ac scientiarum in vtroque idiomate Magistro. AD SERENISSIMVM FERDINANDVM II. Magnum Ducem Hetruriae. VENETIIS, MDCLVIIII. Typographia Ducali Pinelliana. Superiorum perntissu. 116 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE Page 688 : Θεώ δοτήρι πάντων, δόξα και κλέος. Έτυπώθη έν Βενετίαις έτη «ici τΐ)ς ένσάρκου οικονομίας του κυρίου ημών αχνθ. Παρά 'Ιωάννη Πέτρω τω Πινέλλω Δουκικώ Τυπογράφω επιμέλεια και διορθώσει 'Αρσενίου 'Ιερομόναχου Καλοΰδη τοϋ Κρτ,τος. In-4° de 28 pages liminaires, 688 pages pour le dictionnaire pro- prement dit et 58 feuillets non chiffres (dont le dernier blanc) com- prenant les index latin et italien. Premiere et rarissime edition de cet ouvrage. Collation du volume : Pages 1-2 : Titre. Pages 3-9 : Sont occupees par une epitre dedicatoire a Ferdi- nand II, grand-duc de Toscane. Celte epitre, redigee en latin, est ainsi datee et signee : Venetiis, calendis iuniis MDCLIX, Gerasimus VlachusAbbas. Entete de l'epitre figurent les armes de Ferdinand II, tirees en taille-douce. Pages 10-23 : Contiennent sept pieces grecques de Gerasime Vlachos, avec la traduction latine en vers placee en regard du texte. En voici le detail : 1° A Ferdinand II. Κοίρανε καρτερόφρων, Τούσκης Ζεϋ ύπατε αίης, ο'ς μέγα κοιρανέων όλβιος ήεν ?ρα' παν κράτος άνισον άμφί σέ, παν στέφ,ος ά'ξιον ί'σχεις, σκήπτρα τε πάντα πέλει ήττονα ση·ς δράσιος. Παλλάς Άθήνη σου έφιμείρεται, ά'κρα τε φεύγει Πανδίονός τε 'όρους μέμφετ' έπατρεκέως* Ινθα δ' εδρεύεις λάτρην εμμεναι, ώς έρατίζει, άτμεύειν τε νοεϊ φέρτερον ή μεδέειν αΰτόΟ' Ιον μέλι χείλεσιν έκπροχέουσα Έτρούσκοις, γεύματα Τουσκοσύνης άξιόει άπάραι. Πορσύνεται βάξιν Παναχαιών, φθέγμα δέ Τοϋσκον πευθομένη, πλοΰτον μισθοφόρον συνάγει- μύθους αίμυλίους δέεται και ρήματα πάντα, οΰδ' έκατον στόμασιν άρκέει'αΰδομένη, πρήξιας οφρα τεάς, μεγαφέρτατε, ές μέγ' άείση ήχίΐ άθανάτω μουσοτρόφου σοφίης. ANNEE 1659 117 2° A Victoria de la Rovere, grande duch. de Toscane (6 distiques). 3° Au prince Cosme, fils du grand duc de Toscane (G distiques). 4° Au cardinal Charles de Medicis (6 distiques). 5° Au cardinal Jean-Charles de Medicis (6 distiques). 6° Au prince Leopold de Medicis (β distiques). 7° Au prince Matthieu de Medicis (6 distiques). Viennent ensuite les epigrammes suivantes : Αρσενίου ιερομόναχου Καλούδη τοΟ Κρητος προς τον γαλη- νότατον και άνικητότατον Φερδινάνδον δεύτερον, τον μέγαν τής Τυρρηνίας δοΟκα. Πόρσυνεν εύμενέως χάρμα Ζευς κράντορα αίη εκγονον ευδικίης, εικόνα σωφροσύνης' Παλλάς φραδμοσύνας πόρεν. εύεπίην δέ γε Πειθώ, Φοίβος άνακτορίην, νικοσύνην τε "Αρης. Μοΰνος έών τελέθεις, μεγαφέρτατε κοίρανε Τούσκης, ορχαμε ηγεμόνων, φαίδιμε Φερδινάδε, εί'κελος ηρώων, πολυπάνσοφον ευχος Άθήνης, άλκτήρ μουσοτρόφων, των Χαρίτων τρόφιμος, κοίρανος έκ προγόνων, πόλος ω χέεν άμμιγα δώρα, πτώσιν δυσμενέων, σκήπτρα τε αθάνατα. Εύπορίης δωτ^ρά σε τεύξατο έ'νθεος αϋρη, ε'ύπορά σοι μούνω πάντα ποριζομένη" τοίίνεκα προφρονέως Θησαυρόν δέξεο, κράντωρ, έλλανιδου φωνΐ|ς, σήματα βα;ά χρέους. Cette piece est accompagnee de sa traduction latine litterale. Les suivantes ne sont pas traduites. loO αύτοΟ 'Αρσενίου επίγραμμα εις τήν μουσοτρόφον βίβλον too έλλογιμωτάτου καΐ σοφωτάτου Γερασίμου, ημετέρου καθηγουμένου και διδασκάλου. Πανδώρην, μέγα έ'ργον, ολύμπια δώματ ϊχοντες πόρσυνον άνθρώποις, δώρα δολοφροσύνης' 118 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE βίβλον δ' εύεπίης πολυδαίδαλον ώπασε μοϋνος έκ σφετέρων καμάτων άνδράσι Γηράσιμος, άμφοτέρης φωνής μεγαφέρτατον ευχος άείρας, ΐδμοσΰνης στεφάνους πάντοθεν άμφιέχων ος μουσάων λέξατο έ'θνεα ορχαμα πάντα σηματι ης σοφίης, θάμβος άγειράμενος' κρήνη καλλιράη μάλα ην ποθέουσιν 'Αχαιοί ρυθρεσιν άρδομένη άντολίην τε δΰσιν" τοίίνεκα Γηράσιμος γέρας αυτήν πόρσυνε μοΰνω άρχω Τουσκοσυνης, των Χαρίτων τροφίμω. Γρηγορίου ιερομόναχου ΜελίσσηνοΟ τοΟ Κρητος και Σιναΐ,'του. Κυδαλίμοις καμάτοις μεγάλαν κόσμοιο άλωάν τίς προτρΰνει χαίρειν, χείρας ίδέ κροτέειν ; Γηράσιμος Βλάχος, ζάθεος φως, ος μάλ' άείρας κΰδος έοΐς εργοις και σελίδεσσιν άκροις, ού μόνον άρτι γε, τουτονί άλλα γε θήκατο γήθειν κόσμον και Κρήτην πατρίδα τήν σφετέρην. Ετερον τοΟ αύτοΟ. θησαυρού κυκλοπαιδιακής βάσεως θέτο βίβλον Γηράσιμος στεφθείς Πιερίδων καμάτοις. Πάσιν άρ' ος δ' άφίησι μέγα κλέος ούρανόμηκες, ουρανίης γαρ έχει γλώττας όδους σοφίης. Βαρθολομαίου ιερέως Συροπούλου τοΟ Κρητός. Θαύμαινον τρία ταύτα 'όλως χθον'ι άρχιγενήες : 'Ηρακλέους άλκάν θαρσαλέου μάκαρος, δώρα κεραυνοβόλου, γλυκυμείλιχον αίραν Όμηρου, ου" μέλος έκ στόματος ρεΰσατο τής σοφίης. Έν σοι δέ τρία πάντως, ώ πολυπάνσοφε, ταϋτα μείζονα δώκε φύσις, ουράνιος τε χάρις· ANNEE 1659 119 8ττι πασών αρετών κοσμήτωρ πασιν έφάνθης, πάντα κάρηνα τέμνων αφροσύνης σοφίη. Στεφάνου Τζιγαρα τοΟ έξ 'Ιωαννίνων. Ηδϋεποΰς πολυγλώττου μούσης Οστις έέλδη αύδήν εύτάκτως δαιδαλέην λαλέειν' δεΰρ' ί'θι θαρρών, Θησαυρον ΟαμιναΤς ΰπο χερσ'ι τίνδ' άνέλιττ' άνέρος τον πολυδαιδάλεον* Πανδώρης είιρήσεις πάνδωρον πίθον ώσπερ παντοδαπγ] τε χύδην δώρα χαριζόμενον, ορχατον εΊιανθί) πολυποι'κιλον α'.όλου αϋδ^ς, τοις τε έπερχομένοις πασιν άνοιγόμενον. Ώς γαρ παντοδαποϊς προσπτασα φυτοΐσι μέλισσα έκ πάντων γλυκερών μήδετ' ΐοϋσα μέλι* ούτως :3τος άνήρ έσΟλών βίβλων χαρά πάντων δαιδαλέην α ϋδήν δήν άναλεξάμενος, πασαν Θησαυρώ πολυδαιδαλέω ένέθηκε πουλυμαθημοσύνης εί'νεκα κ' εΰπορίης* 'όν γε μετερχόμενος πολλί) σπουδή, φιλόμουσε, χαίρε και ε3 πράττειν τω πονέσαντι λέγε. Bibliotheque nationale de Paris : Χ 501. Reserve. Bibliotheque de M. le prince Georges Maurocordato. Theodore Avramiotis possede de cet ouvrage un exemplaire dont les 28 pages liminaires ont ete remplacees par un feuillet qui contient le titre suivant : DICTIONARIVM QVADRILINGVE, id est, GR^ECVM VVLGARE & LITERALE, LATIWM & ITALICVM. Auctore GERASIMO VLACHO CRETENSI. VENETIIS. M.DC.LVIIII. Ex Typographia Dvcali Pinelliana. Superiorum permissu. 120 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE 435 ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΟΥ ΡΟΔΙΝΟΥ Περ'ι 'Ηρώων, Στρατηγών, Φιλο- σόφων, Άγιων, και άΤ-λων ονο- μαστών ανθρώπων, έπου εύγήκασιν άπο το νησ'ι ττ}ς Κύ- πρου. Έτυπώθη εν 'Ρώμη παρά τω Μασκάρδω ετει τής Χριστού γεννήσεως αχνθ . Iri-12 de 6 feuillets non chiffres et 203 pages. Sur le titre, un arbre ayant trois abeilles de chaque cote du tronc. Rarissime et curieux petit volume, publie apres la mort de Neophyte Rhodinos, par Laurent Portius, qui l'a dedie a Leon Allatius. PERILLVSTRI ADMODVM AC ERVDITISSIMO VIRO D. LEONI ALLATIO FELICITATEM LAVRENTIVS PORTIVS. Sub faustis tuis, eruditissime vir, non modo gestit et ambit auspiciis, sed enixe rogat admodum reverendi domini Neophyti Rhodini de claris Cypri viris έψίγονον opus in lucem edi. Et sane non immerito : tuis namque conceptum auguriis, benefi- ciorum influxibus altum patrocinioque concretum, tui quoque nominis athanasia, aura frui debebat immortali, typis excusum. Benevolis igitur excipies, ut spero, ulnis non modo elaborati ingenii f?tum amicique coniunctissimi munus, sed ardentissimi erga te mei obsequii signum et pignus. Restat ut assueta tui animi benevolentia haec, quiecunque illa fuerint, amplectaris et fulgentissimis tuarum virtutum radiis illustres, ac Leonino sane rugitu foveas, adversusque voraces temporis dentes criti- corumque latratus ac invidiae tela tuearis et protegas. Vale. A la suite de cette epitre, on trouve deux imprimatur et le passage ANNEE 1659 121 suivant extrait de la seconde recension (inιdite) des Apes Urhanœ de Lιon Allatius : EX SECVNDA RECENSIONE APVM VRBANARVM SIVE DE VIRIS ILLVSTRIBVS LEONIS ALLATII. Neophytus Rhodinus, hieromonachus ordinis sancti Basilii, Cyprius, et per plures annos saerae Congregationis fidei pro- paganda? missionarius, et maximum in modum ab hœreticis et schismaticis ob fidem catholicam afflictus et diris tormentis confectus, edidit vernacula Grreeorum lingua : 1° Compendium divinorum sacramentorum. De prxceptis Decalogi. De peccatis. De censuris ecclιsiasticis. De officio divino rccitando. Omnia simul Romne, apud Hœredem Bartho- lomaei Zannetti. 1628, in-81. 2° Panopliam spiritualem Hbris V. In qua res ad fidem per- tinentes dilucide exponuntur. Romre, apud eumdem. 1630, in-82. 3° Interrogatorium Confessorum.V(omx,typ\s Sacrœ Congre- gationis Fidei propaganda?. 1630, in-123. 4° Homilias XII Canticum B. Marise Virginis Magnificat exponentes. Additur Homilia in Dormilionem Deiparse et Mar- tyrium sancti Neophyti. Omnia Graecorum lingua vernacula. Rompe, typis eiusdem Sacra? Congregationis. 1636, in-84. Vertit in eamdem Graecorum lineuam : 5° Augustini Episcopi Hipponensis So/iΞoauium. Ibidem. 1637, in-12 5. 6° Augustini Episcopi Hipponensis Manuale. Ibidem. 1637, in-12 e. 7° Exercitationem spiritualem. Ibidem. 1641, in-87. 1· Voir tome premier, page 2G1, n· 183. 2. Voir tome premier, page 278, n" 204. 3. Voir tome premier, page 275, n' 202. ^. Voir tome premier, page 339, n° 251. 5. Voir tome premier, page 349, n° 258. 6. Publiι ΰ la suite du n» prιcιdent. 7· Voir tome premier, page 412, n° 299. 122 RIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE 8° De viris Ulustribus Ct/priis. Roma?, apud Mascardum. 1659, in-121. Additur MarUjrium sancti Mamantis eadem lingua. 9° Epistolam ad Ioannem, presbyterum Paramythiensem de supremo Pontifice, & aliis2. Vertit ctiam in eandem linguam nondum editos Libres de Imitatione Christi3 loannis Gersonis, scripsitque praeterea de Synodis tractatum, qui apud me est. Parabat eadem lingua Vitam Gregorii XIII, pontifiais maximi. Tandem in Iinguam gr?cam atticam Martyrologium Roma- num, quod asservatur eiusdem manu scriptum in bibliotheca Barberina. A ces ouvrages de Neophyte Rhodinos on peut encore ajouter les suivants : 1° Une traduction de Philothee ou Traite de l'amour de Dieu de S. Francois de Sales. laquelle est mentionnee dans la Preface d'Amaduzzi aux ?uvres de Demetrius Pepanos4. 2° 13·:== ή μαρτύριον τ«3 ev άγίβις -ατρος ημών 'Ιγνατίου, άρχιβπι- mtaou Κωνσταντινουπόλεως, γραμμένος ελληνικά ά-b Νικήταν Δαβ·3 τον Πα
  3. Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος: μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των Λατινικών και Ιταλικών λέξεων πίνακος = Thesaurus encyclopeadicae basis quadrilinguis