ΒΙΒΛΙΟΝ ΩΡΑΙΟΤΑΤΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΣΤΙΧΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΠΟΛΛΑ ΨΥΧΩΦΕΛΕΙΣ

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 433 ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΑΙΟΤΑΤΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΣΤΙΧΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΙΙΟΑΛΑ ΨΤΧΩΦΕΛΕΙΣ. Εις τήν ϋπεραγίαν Θεοτόκον, Εις τήν μακαρίαν Τριάδα. ΕΊς τον μάταιον κόσμον. Εις τήν ^euxepoiv παρουσίαν', Και ϊτερα διάφορα, προς ψυχικήν ώφέλιαν χρήζοντα. Παρά Άκακίου 'Ιερομόναχου τοΰ Διακρουσση, τοΰ έν (sio). Κεφαληνίας συντεθέν. Και μετά πλείστης επιμελείας παρ'αϋτοΰ διορθοθεν, καΐ τυπωθέν ιδίοις αίιτοΰ άναλώμασι. ΕΝΕΤΙΗΣΙΝ, αχνθ'. Παρά 'Ανδρέα τω Ίουλιανω. A la fin ( verso du dernier feuillet) : Έτελειώθη το παρόν, χρόνους εις τους χιλίους. εις τους πεννήτα και εννιά, μέ τους έξακοσίους. Στάς δεκαπέντε τοΰ μηνός ήγουν τοΰ Ιουλίου. με κόπον πολύν κα'ι μέ σπουδήν τοΰ αΰτοΰ Άκακίου. Ω ύ'ψιστε παν βασιλεΰ, κάμε το γεγραφίτα. λώσιν πταισμάτων δώρησε, τον πολλά μαρτηκότα. Τω Θεώ πρέπει δόξα κα'ι τιμήν νΰν και άει εις τους αιώνας. 'Αμήν. In-40 de 52 feuillets non chiffres, divises en 13 cahiers de 4 feuil- 114 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE lets chacun. Le premier cahier ne porte pas de signature ; les douze suivants sont signes de A a M. Volume d'une insigne rarete. En tete de l'ouvrage on trouve une epitre dedicatoire en vers d'AcAKios Diacroussis a Leonard Philaras, laquelle est ainsi inti- tulee : Τω έκλαμπροτάτω και έλλογιμωτάτω κυρίω ήμετέρω κυρίω Λεο- νάρδω τω Φιλαρα, ευπατρίδη Άθηναίω, παρά τΐ) γαληνότατη αρχή των 'Ενετών υπέρ του γαληνότατου ΙΙάρμης κα'ι Πλακεντίας ήγεμόνος πρεσβεύοντι, εύχεται. Cette epitre debute ainsi (nous conservons l'orthographe fantai siste de l'original) : Άκούγωντας τάς άρετας, και τήν ευγένειάν της, τα έ'ργα τα θεάρεστα Tfjc εντιμότητα της, τήν γνώσιν τε και φρόνησιν, κορμί το στολισμένον, νουν τε, προαίρεσιν λεπτήν, τρόπον χαριτομένον. κα'ι ττ;ς ψυχν^ς εΰγένειαν τήν άγαθήν και άξαν, όπου τήν μαρτυροϋσιναι 'όσοι κ'άν τήν έπραξαν, τα πλείστα κατορθώματα όποΰσε στολισμένος χαρίσματα πολλών λογιών, άρεταΐς τιμημένος, καθώς έκ ρίζης ϊτυχες τερπνές, χαριτωμένης· σέ πλούτησεν ό κύριος έν λόγοις τε και Ιργοις, σοφία τε και σύνεσις εύρίσκετ' εις εσένα. τη-ς τύχης πάντα τ'άγαθά και κεχαριτωμένα. Τέτοιας λογ'ις γνωρίζοντας κ'έγώ το ό'νομά σου, ελαίου Νάρδε ένδοξε, κα'ι επιτήδευμα σου, τήν τιμημένην σου ζωήν, τήν γνώσιν κα'ι σοφίαν, και τήν καλήν διαγωγήν, τήν -ρίβον τήν ευθείαν, προθύμως αφιέρωσα τούτο μου το βιβλίον εις τέτοιον κατά φυγιον τής άρετης το θείον, etc. A la suite de l'ouvrage d'Acakios Diacroussis, on trouve : Χριστόφορου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας λόγος φανερός. Τίνι όμιώθη ό ανθρώπινος βίος. Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών 'Αθανασίου αρχιεπισκόπου 'Αλεξανδρείας ζήσεις και έρμηνείαι τής θείας γραφές. Enfin deux enigmes en vers. M. Blanc, auditeur du cours de grec moderne a l'Ecole des langues orientales, possede un exemplaire de ce livre sur le titre duquel on lit la note manuscrite suivante : Κτήμα ίερον της Ανδριτσαινης. Δώρον Άγαθόφρονος Νικολοπούλου. L'exemplaire sur 'equel j'ai fait la presente description se trouve dans la Bibliotheque de M. le prince Georges Maurocordato.
  3. Άκακίου 'Ιερομόναχου τοΰ Διακρουσση, τοΰ έν (sio).Κεφαληνίας