ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Περι της εκπορεύσεως ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

  1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 430 ΛΕΟΝΤΟΣ TOY ΑΛΛΑΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠερΊ τη-ς έκπο- ρεύσεως ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. LEONIS ALLATII De Processione SPIRITVS SANCTI ENCHIRIDION. ROM.il, Typis S. Congr. de Prop. Fide. 1658. Superior uni permissu. In-12 de 7 feuillets non chiffres (appartenant au premier cahier) et σξά (261) pages. Sur le titre, une fleur avec une abeille posee dessus, ce qui forme une allusion aux armes du pape Urbain VIII, dans lesquelles figurent trois abeilles. Ouvrage redige en grec vul- gaire. Rare. Feuillets 2 r° a 5 r° : Συγγραφείς ανατολικοί τυπωμένοι εις την Ιλληνικήν γλώσσαν, εις την οποίαν έσΰνθεσαν ταΐς πραγματίαις των, και μεταγλωττισμένοι ε'ις το Λατινικον άπο τον Λέοντα τον Άλάτζη, περΊ τ^ς έκπορεΰσεως του αγίου Πνεύματος και ά'λλων διαφόρων Ζητημάτων ανάμεσα κάποιους Ανατολικούς και τήν άγίαν 'Ρωμαϊκήν Έκκλησίαν. Feuillets 5 ν° a 7 : Table des 32 chapitres du livre. Bibliotheque nationale de Paris : D 24 (Inventaire, D 11617). Relie avec le Traite du meme Allatius sur le Symbole de S. Athanase. Voir le numero suivant.
  3. ΛΕΟΝΤΟΣ TOY ΑΛΛΑΤΙΟΥ | LEONIS ALLATII