1. (05) BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE XVII TOME DEUXIEME
  2. 387 Βίβλιον (sic) Καλουμένον (sic) rennoNiKON. ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ Περιέχονται Έρμηνείαις θαυμασιώτατες. Πώς να σπέρνουν τους καρπούς να έπιτυχένουσι. Πώς να κεντρώνουν τα δένδρη. Και να φυ- τεόουσι. Και έτερα όμοια : — ΚΑΙ ΕΞΟΧΩΣ ΠΩΣ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑΤΑΙ πας ένας να μήν άσθενήση πώποτε. Έτι δέ και ιατρικά διάφορα αληθέστατα εις τα,σα,Ί άσθένειαν. Συντεθέν %<χρ« Άγα- πίΐυ Μονάχου του Κρητος : — Con licentia de' Superiori, & Priuilegio : — Ενετίησιν, τάρα 'Ιωάννη Άντωνίω τω Ίουλιανώ. αχμζ. Πουλιέται κοντά εις τον Πόντε τοΰ 'Αγίου Φαντίνου. In-8° de 104 feuillets non chiffres (dont le dernier blanc) divises en sept cahiers de 16 ff. chacun, sauf le premier et le dernier qui n'en ont que 12 chacun. Signatures : a ABCDEF. Marque de l'im- primeur sur le titre. Tres rare. Collation des feuillets liminaires : Feuillet 1 : Le titre. Feuillets 2-3 : Epitre dedicatoire reproduite plus loin. Feuillets 4-6 : Preface d'Agapios au lecteur. Feuillets 7-12 : La table des matieres. 36 BIBLIOGRAPHIE HELLENIQUE AL MOLTO ILLVSTRE & ECCELL. SIG. SIG. GIACOMO DE MEDICI, DOTTOR DI MEDICINA & FILOSOFIA, MIO PATRON OSSERVAND. Πολλοί νομίζουσιν δτι οπόταν τις άνθρωπος γεννηθή εις πόλιν πολυάν- θρωπον και περίφημον, άπό γονείς ευγενείς και επιφανείς, είναι άξιος νά εϋφημήται δ τοιούτος και να θαυμάζεται δια τήν τής πατρίδος και συγγενείας αύτου περιφάνειαν. Άλλα σφάλλουσιν άμετρα οί τοιούτοι και αδιάκριτα κρίνουσιν" ότι ή αρετή δέν κατάγεται εις τους κληρονόμους, καθώς και ή κακία και φαύλη πολιτεία δέν υπάγει κατά διαδοχήν εις τους απογόνους. Άλλα πας ένας έκ των Ίδιων έ'ργων, κατά τον δεσποτικον λόγον, ή αίσχυνθήσεται, ή δοξασθήσεται. "Οσον ουν είναι δ άνθρωπος άπο ενάρετους και επιφανείς γονείς καταγόμενος κα'ι τα έργα του να είναι ευτελή τε και άπρεπα' τόσον του πρέπει κατηγορία και καταφρόνησις. Κα'ι πάλιν (το εναντίον) Οταν φυτρώση κα'ι άνατραφί) εις μίαν χώραν εύτελεστάτην και άσημον άπο ποταπούς ανθρώπους έ'να φυτόν εύγενέστα- τον, κα'ι να γένη μέ τήν σπουδήν αύτοϋ και πολλήν έπιμέλειαν θαυμά- σιος εις τάς πράξεις κα'ι κατορθώματα, και να προκόψη εις τήν άρετήν, τότε μάλλον πρέπει δ τοιούτος να εϋφημήται ύπο πάντων άξίως καΐ λαμπρώς να εγκωμιάζεται" καθώς' φαίνεται εμφανώς εις τήν ευγένειάν σου, κύριε Ιάκωβε, ρήτορ έξοχώτατε κα'ι ιατρέ πάνσοφ'ε. Και σέ θαυ- μάζουσιν ά'παντες, βλέποντες ότι άπο μίαν ποταπήν κα'ι ευτελή χώραν τής Μα'ίνης έδλάστησε τοιούτον φυτον έστολισμένον μέ τόσας άρετάς κα'ι χαρίσματα. Ταϋτα άκούοντας και έγώ άπο τον θεοφιλέστατον κυρ Παρθένιον, τόν πρώην Εύρυσθένης έπίσκοπον, κα'ι άπο πολλούς Λακε- δαίμονας, σέ ήγάπησα κατά θεόν έξ Ολης καρδίας μου- κα'ι μέ 'όλον δποϋ δέν σε είδα μέ τους αισθητούς οφθαλμούς, σέ στοχάζομαι μέ τους νοερούς καθ' έκάστην, κα'ι μετά σου διαλέγομαι. "Οθεν εις μικρόν σημεΐον τής Ευλάβειας δποΰ έ'χω προς τήν σήν λογιότητα, ηθέλησα νά τής αφιερώσω έτοϋτο το μικρόν βιβλίον, παρακαλώντας την να το έρευνήση ώς έμπειρος κα'ι πρακτικώτατος, να το διόρθωση έάν έ'χη τίποτες σφάλμα κα'ι νά αναπλήρωση μέ τήν πολλήν πρδξιν δποΟ έχει εις τήν ΐατρικήν όσα έγώ άφήκα άγραφα διά τήν όλίγην μου μάθησιν; ότι έγώ ίατρ'ος δέν είμαι. Μόνον απο τον Ματαιώλην και Κάστορα και άθλους σοφούς των 'Ιταλών εμεταγλωττισα τάς ερμηνείας αϋτάς όπου έτύπωσα εις κοινήν ώφέλειαν. Δεςου τοιγαροϋν, έξοχο')τατε, το μικρόν τουτ'ι δώρον τοϋ ταπεινού 'Αγαπίου, ώς ό τζς Περσίδος ά'ναξ και ό Μακεδών 'Αλέξανδρος το κοιλαις χερσ'ι προσφερόμενον παρά τών γεηπόνων υδάτων ϋπεδέξαντο. Δέομαι δε και άντιβολώ τον χαντοδύναμον ανακτά, του άξιώσαι ήμδς συνομίλησα; έν τώδε τω βίω όπως συνευφρανθώμεν τω πνευματι' έν δε τω μέλλοντι κληρονόμους ποιί)σαι τής αιωνίου μακαριότητος. Δούλος αχρείος τί;ς σ?;ς λογιότητος 'Αγάπιος μοναχός. In seculo Alhanassio Lando di Candia. Bibliotheque nat. de Paris : S 1147 (Inventaire, S 15030). Biblioth. de l'Ecole des langues orientales : R. VII. 54. Bibliotheque du Musee britannique : 967. a. 13.
  3. Άγα-πίΐυ Μονάχου του Κρητος