Υπόμνημα Δ' κατά των συνταγματικών παρανομιών του Όθωνος.

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10919. — Ύπόμνημα Δ' κατά τών συνταγματικών παρανομιών τοΰ Όθωνος. Σμΰρνη 1863. Είς 8ον, ΕΤΒ 275. Πρβλ. αριθ. 10912 και 10913.