Η φωνή του Τυρταίου

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10906.— Ή φωνή τοϋ Τυρταίου, "Ητοι συλλογή Διαφόρων ηρωικών και ίστορικοηρωϊκών ασμάτων, έν Γ| κοί τίνα Επεισόδια ιστορικά περί τής Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Συλλεχθέντα και εκδοθέντα Χάριν τού Ελληνικού Στρατού ΰπό Έμμανοο^λ Γεωργίου Σαμίου. Έν 'Αθήναις, τύποις Κ. Μηλιάδου. 1862. Εις 8ον μικρόν, σ. 208. 'Κ.τ'ι τοΰ εξωφύλλου : Τυ.-ιογραφείον Σ. Ίγναιιύδου ΚΦΛ. Ν.Φ. 1589 -*