Το βιβλίον εις τας χείρας με φακέλλους σφραγισμένους

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10884.-1859 — [κάτω:] Ό απόμαχος τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών 'Ιωάννας Κουτσαυτάκης. Μφ. 0.29 Χ 0 40. Στίχοι. "Αρχ. Τό βιβλίον είς τάς χείρας μέ φακέλλους σφραγισμένους. IB, 90
  3. Ιωάννας Κουτσαυτάκης.