Η Γ. Σεπτεμβρίου 1858----

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10843.-Ή Γ. Σεπτεμβρίου 1858---- [έν τέλει:] Έν 'Αθήναις, 1858. Είς 8ον, σ. 2 ά. ά. + 32 + 2. α. ά., χοϋ Ζήση Σωτηρίου. ΔΒΖ 1965. -*¦
  3. Ζήση Σωτηρίου