Διάταγμα Περί τροποποιήσεως του εξαγωγικού και εισαγωγικού τέλους διαφόρων εμπορευμάτων

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10838- — Διάταγμα Περί τροποποιήσεως τοΰ έξαγωγικοΰ και είσαγωγικοΰ τέ- λους διαφόρων εμπορευμάτων, [έν τέλει:] Έκ τοΰ βασιλικοΰ τυπογραφείου. Εις φύλλον, σ. 25. Τοΰ 1858. IB 53, 914. #-