Λίβελλος κατά των Γρηγορίου και Μιχαήλ Γερ. Πανά - Λοϊζάτου

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 10825. — Σκηναί Σπαρτιαναί. ήτοι τά αθλα δυο αδελφών. 'Υπό Π. Χα- ραλαμπίδου.— Ώ μιαρέ------βορβυτάραξ .. .'Αριστοφάνης.— Έν Πάτραις έκ της τυ- πογραφίας «αί Πάτραι». 1857. Εις δον, σ. 40. Λίβελλος κατά τών Γρηγορίου και Μιχαήλ Γερ. Πανά - Λοϊζάτου, άστυν. υπαλλήλων έν τή περιοχή Λειβαθοΰς τής Κεφαλληνίας. ΔΑΚ—.
  3. Π. Χα-ραλαμπίδου