Οδηγός των ναυτιλλομένων ελλήνων, ιδιοκτητών πλοιάρχων, κυβερνητών και ναυτών κατά τους κειμένους νόμους του Βασιλείου της Ελλάδος

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 9795- - 'Οδηγός τών ναυτιλλομένων Ελλήνων ιδιοκτητών πλοιάρχων, κυ- βερνητών και ναυτών κατά τους κειμένο\·ς νόμους τοΰ Βασιλείου της Ελλάδος φιλοπό- νημα 'Ιωσήφ Ήσαίου Δικηγόρου και καθηγητού εν τω Γυμνασίω Σύρου. Έν Έρ- μουπόλει Σύρου Έκ της Τυπογραφίας Ρενιέρη Πρίντεζη. Έν μηνί Φεβρουαρίω 1863. Είς δον, σ. η'+300+7 + 1 ά.ά. ΕΒΕ. ΤΕΧΝ. 341 *, ΓΕΝ. Varia 710, ΔΒΕ. 2379.
  3. Οδηγός των ναυτιλλομένων ελλήνων, ιδιοκτητών πλοιάρχων, κυβερνητών και ναυτών κατά τους κειμένους νόμους του Βασιλείου της Ελλάδος
  4. Ιωσήφ Ήσαίου