9795- - 'Οδηγός τών ναυτιλλομένων Ελλήνων ιδιοκτητών πλοιάρχων, κυ- βερνητών και ναυτών κατά τους κειμένο\·ς νόμους τοΰ Βασιλείου της Ελλάδος φιλοπό- νημα 'Ιωσήφ Ήσαίου Δικηγόρου και καθηγητού εν τω Γυμνασίω Σύρου. Έν Έρ- μουπόλει Σύρου Έκ της Τυπογραφίας Ρενιέρη Πρίντεζη. Έν μηνί Φεβρουαρίω 1863. Είς δον, σ. η'+300+7 + 1 ά.ά. ΕΒΕ. ΤΕΧΝ. 341 *, ΓΕΝ. Varia 710, ΔΒΕ. 2379.
Ιωσήφ Ήσαίου

Οδηγός των ναυτιλλομένων ελλήνων, ιδιοκτητών πλοιάρχων, κυβερνητών και ναυτών κατά τους κειμένους νόμους του Βασιλείου της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οδηγός των ναυτιλλομένων ελλήνων, ιδιοκτητών πλοιάρχων, κυβερνητών και ναυτών κατά τους κειμένους νόμους του Βασιλείου της Ελλάδος