Επιθεώρησις των ανατολικών εθνών: ιστορική σύνοψις και ηθική και πολιτική κατάστασις . Τόμος Α', φυλλάδιον Α'

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 9601·-Έπιθεώρησις τών 'Ανατολικών 'Εθνών 'Ιστορική σύνοψις και ηθική και πολιτική κατάστασις Ύπό Χαριλάου Δημοπούλου. Τόμος Α'. Φυλλάδων Α'. Ι Έν Βουκουρεστίοις. Τΰποις Θεατοΰ. 1863. Εις δον, σ. 121 + 5 ά.ά. "Ετερον φυλλάδιον δέν εξεδόθη. Δέν πρόκειται περί περιοδικού. ΓΕΝ. East Qu. ΕΒΣ. Ίστ. 262Κ. -Η-
  3. Επιθεώρησις των ανατολικών εθνών: ιστορική σύνοψις και ηθική και πολιτική κατάστασις . Τόμος Α', φυλλάδιον Α'
  4. Χαριλάου Δημοπούλου