9523. - Βιβλίον όνομαζόμενον Νέος Θησαυρός μετά των προϋπαρχουσών έν αύτώ περιεχομένων ομιλιών Νεωστι μετατυπωθέν και μετ* επιμελείας διορθωθέν. Έκ- I δοσις Δευτέρα. Έν Βενετία Έκ τής Ελληνικής τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος. 1863. Εις 4ον, σ. 304. Πρβλ. αριθ. 5913. ΕΒΕ. Θ. 13876, ΠΚ. Ν 106. -Η-

Βιβλίον ονομαζόμενον Νέος Θησαυρός, μετά των προϋπαρχουσών εν αυτώ περιεχομένων ομιλιών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βιβλίον ονομαζόμενον Νέος Θησαυρός, μετά των προϋπαρχουσών εν αυτώ περιεχομένων ομιλιών