9459. - 'Υπόμνημα τής νήσου Ψαρών, συνταχθέν ύπό Κωνσταντίνου Νικοδή- μου (υποναυάρχου). Τόμος πρώτος. —«Σ τών Ψαρών------π' είχαν μείνει στην έ'ρημη γη (Σολ. Άνέκδ.)»—Άθήνησι, τυπογραφεΐον Δ. Α. Μαυρομμάτη 1862. Εις 8ον, σ. κς' + 4 α.ά.+630, μετά τριών πινάκων. Τφ αύτφ έτει : Τόμος δεύτερος, α. ώ' + 2 ά.ά. + 382. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 3544, ΓΕΝ. Ind. 398. -*
Α. Ν. Γούδας | Κωνσταντίνου Νικοδή-μου | Α. Ν. Γούδας

Υπόμνημα της νήσου Ψαρών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Υπόμνημα της νήσου Ψαρών