Ελληνικά
Αθήναι: Μιχαήλ Ι. Σαλίβερος, 1899
143 σελ.

Γεωγραφία πολιτική και φυσική : συνταχθείσα κατά την νέαν διοικητικήν διαίρεσιν του κράτους : προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων αμφοτέρων των φύλων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Γεωγραφία -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)